Verksamheten inom Europeiska unionenunder 2002

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2003

Beslut

Verksamheten i EU under 2002 (UU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2002. Vidare gav riksdagen följande uppmaning till regeringen: I kommande skrivelser bör regeringen ge en mer utförlig redovisning av brister i offentlighetsregler vid EU:s institutioner och organ.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande på förslagspunkt 26 och därmed bifall till ett motionsyrkande om öppenhetsfrågor i unionens institutioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-05-13, 2003-05-20

Verksamheten i EU under 2002 (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2002. Vidare föreslår utskottet att riksdagen ger följande uppmaning till regeringen: I kommande skrivelser bör regeringen ge en mer utförlig redovisning av brister i offentlighetsregler vid EU:s institutioner och organ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.