Verksamheten i Europeiska unionen under år 1999

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2000

Beslut

Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 (UU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten inom Europeiska unionen under 1999. Skrivelsen behandlar den övergripande utvecklingen i EU, det ekonomiska och sociala samarbetet, unionens förbindelser med omvärlden, samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt unionens institutioner.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-04-11, 2000-04-26, 2000-05-09

Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för verksamheten inom Europeiska unionen under 1999. Skrivelsen behandlar den övergripande utvecklingen i EU, det ekonomiska och sociala samarbetet, unionens förbindelser med omvärlden, samarbetet i rättsliga och inrikes frågor samt unionens institutioner. Utskottet behandlar i detta sammanhang frågor om det svenska ordförandeskapet och frågor med anledning av EU:s utvidgning med länder i Öst- och Centraleuropa samt Cypern och Malta. Vidare behandlas vissa övergripande frågor, den pågående regeringskonferensen, EG-samarbetet samt frågor relaterade till unionens externa relationer inkluderande den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Utskottet framhåller att trots vissa svårigheter fattades under 1999 många beslut av avgörande betydelse för unionens framtida utveckling. Dessa bidrar sammantaget, enligt utskottets uppfattning, både till en fördjupning och en utvidgning av den europeiska integrationen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.