Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2007

Beslut

Medieredaktioner ska inte få buggas (JuU3)

Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Medieredaktioner ska inte få buggas (JuU3)

Lagförslaget om hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, tas nu upp på nytt efter ett års vila. Hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner.

Lagförslaget om att de brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott behandlas också på nytt efter ett års vila.

Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas.

Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till dessa lagförslag. Lagarna ska börja gälla den 1 januari 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.