Socialutskottets betänkande
2000/01:SOU19

Vissa ändringar i alkohollagen


Innehåll

2000/01

SoU19

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas regeringens proposition
2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen och ett
fyrtiotal motionsyrkanden som väckts med anledning
av   propositionen.   Vidare   behandlas  20
motionsyrkanden i olika alkoholfrågor  från den
allmänna motionstiden 2000.
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
ge Systembolaget AB rätt att anordna auktioner på
alkoholdrycker för annans räkning samt även att
anordna provning av spritdrycker, vin och starköl
för allmänheten. Vidare föreslår utskottet  ett
godkännande av att Systembolaget AB från den 1 juli
2001 får ha öppet i sina butiker på lördagar, längst
till klockan 15.00, i hela landet.
Utskottet tillstyrker också regeringens förslag att
vägledande för tillståndsmyndighetens prövning vid
bestämmandet av serveringstid enligt alkohollagen
skall vara risken för alkoholpolitiska olägenheter
och att bestämmelserna om tid för servering av
folköl  tas  bort.  Utskottet  tillstyrker även
förslaget att innehavare av tillstånd för tillfällig
servering i slutet sällskap i fortsättningen endast
får göra sina inköp hos Systembolaget AB och att
kravet på serveringstillstånd tas bort helt för
vissa privata arrangemang.
Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens
förslag att åsidosättande av brandskyddsföreskrifter
samt tillåtande av brottslig verksamhet skall vara
självständiga  grunder  för  återkallelse  av
serveringstillstånd. Likaså tillstyrks  regeringens
förslag att ge innehavare av serveringstillstånd
möjlighet   att  hyra  in  personal   från
bemanningsföretag.
När  det  gäller  folkölstillsynen  tillstyrker
utskottet en skärpning av reglerna i alkohollagen
för försäljning av sådant öl i syfte att komma till
rätta med vissa konstaterade problem. (Med öl nedan
avses folköl.) De föreslagna reglerna innefattar att
den som säljer eller serverar öl åläggs bl.a. att
anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen
eller  serveringen  sker.  Vidare  fastslås  en
skyldighet för tillståndshavaren att utöva särskild
tillsyn över denna verksamhet, och kommunerna får
möjlighet att ta ut avgifter för tillsynen av dem
som bedriver servering av eller detaljhandel med öl.
Den tid som kommunen kan meddela förbud mot att
sälja öl för den som inte följer reglerna utökas
från sex månader till tolv månader. Rätten till
ölservering i samband med ambulerande korv- och
glassförsäljning  eller  liknande avskaffas. Den
straffbestämmelse  som  gäller   innehav  av
spritdrycker, vin och starköl i uppenbart syfte att
olovligen sälja dem utökas till att även omfatta öl.
Utskottet ställer sig även bakom förslaget att
utvidga förbudet mot att överlämna alkoholdrycker
till ungdomar genom att förbudet även skall omfatta
när någon bjuder på alkoholdryck för förtäring på
stället om detta med hänsyn till den bjudnes ålder
och  omständigheterna  i  övrigt  är  uppenbart
oförsvarligt. Vidare ställer sig utskottet bakom
förslaget att vid bedömningen av om vissa brott
enligt alkohollagen är att anse som grova särskilt
skall beaktas om verksamheten varit inriktad mot
ungdomar.
Vidare tillstyrks att  ett  nytt krav på att
registrera alla transaktioner i kassaregister införs
för alla innehavare av serveringstillstånd utom för
dem  som  endast  har tillstånd för tillfällig
servering i slutet sällskap. I fråga om tillsyn och
register tillstyrks också olika regelförändringar i
syfte att underlätta för kommunerna att själva ta in
de uppgifter som behövs för tillståndsprövning och
tillsyn.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2001. Detta gäller dock inte bestämmelserna om
kassaregister. Dessa bestämmelser föreslås träda i
kraft den 1 juli 2003.
I betänkandet finns 21 reservationer och ett
särskilt yttrande.

Propositionen

I  proposition  2000/01:97  Vissa  ändringar  i
alkohollagen      föreslår      regeringen
(Socialdepartementet) - efter hörande av Lagrådet -
att riksdagen

dels antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
2.
3. lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
4.
dels att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår
om  detaljhandelsbolagets öppettider på lördagar
(avsnitt 4.2.2).

Lagförslagen fogas till betänkandet
som bilaga 1.

Motionerna

Motioner väckta med anledning av
propositionen

2000/01:So54 av Inger Lundberg (s) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen beslutar
om förtydliganden i alkohollagen utifrån vad i
motionen  anförs  om  biljettförsäljning  vid
jazzkonserter på restaurang.
2000/01:So55 av Chris Heister  m.fl.  (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att svartspriten är
det stora alkoholproblemet.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om uthållig upplysning
och information.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om utökning  av
auktions-,       provsmaknings-      och
representationsmöjligheter.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om öppnings- och
stängningstider för alkoholservering.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om marknadsföring på
serveringsställen.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om allsidig matlagning
och mattvång.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om starka gemenskapers
och  goda  sociala  miljöers  betydelse  vid
alkoholförtäring.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om servering vid teater
och konsertlokaler.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om försäljning till
innehavare av tillfälligt serveringstillstånd.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om krav  och
lämplighetsprövning vid tillståndsgivning.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om förstärkt möjlighet
till snabbt återkallande av tillstånd vid missbruk
av detsamma samt om straffskärpning vid upprepade
eller allvarliga försummelser.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ölförsäljning i
samband  med  ambulerande  korvförsäljning  och
liknande.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att myndighetsåldern
18 år skall gälla i all alkohollagstiftning.
2000/01:So56 av Kenneth Johansson m.fl. (c) vari
yrkas  att riksdagen  fattar  följande  beslut:
Riksdagen avslår regeringens förslag om lördagsöppet
på Systembolaget AB och tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om förlängd
försöksverksamhet.

2000/01:So57  av Margareta Cederfelt och Mikael
Odenberg (båda m) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tidsbegränsning
för alkoholservering slopas.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att alkoholservering
skall kunna ske utan krav på matservering  på
serveringsstället.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillåta reklam
samt marknadsföring av spritdrycker, vin och starköl
gentemot allmänheten.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om försäljning av
alkoholhaltiga drycker i licensierade butiker.
2000/01:So58 av Nils-Erik Söderqvist och  Göran
Magnusson (båda s) vari föreslås att riksdagen
fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om lördagsöppna
systembolag.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om rätt att överklaga
serveringstillstånd.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjlighet att ta ut
tillsynsavgift av butiker.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om förslaget att
Systembolaget skall tillåtas arrangera provningar.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att undanta
tillstånden då alkohol serveras utan vinstintresse.
2000/01:So59 av Bo Könberg m.fl. (fp) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om de alkoholpolitiska
principerna.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om satsningar för att
minska yngres alkoholbruk.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om  barn  till
missbrukare.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om åtgärder för att
motverka langning.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ökade resurser till
vård av unga alkohol- och drogmissbrukare.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att motverka handeln
med svartsprit.
2000/01:So60 av Ingrid Burman m.fl.  (v)  vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1.  Riksdagen  avslår  regeringens  förslag om
detaljhandelsbolagets öppettider på lördagar.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att förlänga
utvärderingen av lördagsöppet i detaljhandelsbolaget
i försöksområdena.
2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström m.fl. (mp)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen avslår förslaget om lördagsöppet.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om att andra
myndigheter skall ges möjlighet att överklaga beslut
om serveringstillstånd.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att för
folkölsservering skall gälla samma regler som för
servering av annat öl.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
restaurangrapport skall avlämnas två gånger varje
år.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillstånd för
försäljning av folköl skall erfordras.
2000/01:So62 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen avslår  förslaget  om att införa
lördagsöppet på Systembolaget i hela landet, i
enlighet med vad som anförs i motionen.
2.  Riksdagen  beslutar  om  att  förlänga
försöksperioden med lördagsöppet med tolv månader, i
enlighet med vad som anförs i motionen.
2000/01:So63 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s, mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1.  Riksdagen  avslår  förslaget  om generellt
lördagsöppna systembutiker och tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
att försöket i stället får fortgå åtminstone året
ut.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inte tillåta
nattöppna restauranger och att i alkohollagen införa
en bestämmelse som sätter klockan tre som yttersta
tidsgräns för servering av alkoholdrycker i lokaler
med serveringstillstånd.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att bestämmelsen om
att bjuda ungdomar på alkohol preciseras, så att
avsikten att ge barn och unga en alkoholfri uppväxt
uppnås.

Motioner väckta under allmänna motionstiden
2000

2000/01:So201 av Gunnar Axén (m) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen beslutar
att  avskaffa  alkohollagen  (1994:1738)  och
alkoholförordningen (1994:2046).

2000/01:So206 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att tillåta vinauktioner.

2000/01:So267 av Per Bill (m) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen beslutar
att upphäva 6 kap. 9 § första stycket alkohollagen.

2000/01:So276 av Leif Carlson (m) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om nuvarande problem på
marknaden för partihandeln med alkoholdrycker.
2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag till ändring i syfte att skapa en bättre
fungerande   marknad  för  partihandel   med
alkoholdrycker.
2000/01:So300 av  Chris Heister m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
7. Riksdagen beslutar upphäva lagregleringen av
restaurangers öppettider i enlighet med vad som
anförs i motionen.
8. Riksdagen beslutar upphäva lagregleringen av
marknadsföring och prissättning på restauranger i
enlighet med vad som anförs i motionen.
9. Riksdagen beslutar upphäva det s.k. mattvånget i
enlighet med vad som anförs i motionen.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om bevisbördan vid
ansökan om serveringstillstånd.
12.  Riksdagen  beslutar  avveckla  kravet  på
tillverkningstillstånd  enligt  alkohollagen  i
enlighet med vad som anförs i motionen.
2000/01:So317 av Anita Jönsson och Jarl Lander (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att kommunerna bör ges
möjlighet att bli tillståndsgivare för öl- och
vinservering i teater- och konsertlokaler.

2000/01:So347 av Ester Lindstedt-Staaf (kd) vari
föreslås  att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
att undantag bör göras i lagen om alkoholservering
enligt vad som anförs i motionen.

2000/01:So369 av Rolf Olsson m.fl. (v) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
2. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en
utredning som syftar till en klarare definition av
begreppet alkoholfritt enligt vad i motionen anförs
om att sätta gränsen från 0,50 volymprocent och
därunder.
2000/01:So417 av Helena Zakariasén och Ann-Kristine
Johansson (båda s) vari föreslås att riksdagen
fattar följande beslut: Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
försäljning av folköl och cider.

2000/01:So429 av Thomas Julin m.fl.  (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillstånd skall
fodras för försäljning av öl klass II, folköl.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om indragning av
tillstånd vid försäljning av folköl till ungdom
under 18 år.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett tydligt och
skärpt regelverk för folkölsförsäljning.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en översyn av regler
för tillsynen.
2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
35. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillstånd skall
fordras för försäljning av öl klass II, folköl.
36. Riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om indragande av
tillstånd vid försäljning till
ungdom under 18 år.

Ärendets beredning i utskottet

Socialutskottet har vid sammanträde den 26 april
2001 beslutat att till skatteutskottet överlämna det
i  proposition  2000/01:97  Vissa  ändringar  i
alkohollagen framlagda förslaget till ändring i 7 §
skatteregisterlagen     (1980:343)     för
författningsteknisk  samordning  med  motsvarande
lagrum  i  proposition  2000/01:117  Arvs-  och
gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.

Utskottet

Propositionen i huvuddrag

I proposition 2000/01:97 föreslås vissa ändringar i
alkohollagen (1994:1738). Reglerna för försäljning
av folköl skärps i syfte att komma till rätta med
vissa konstaterade problem. Den som säljer eller
serverar öl åläggs bl.a. en skyldighet att utöva
särskild tillsyn över denna verksamhet, och kom-
munerna får möjlighet  att ta ut avgifter för
tillsynen av dem som bedriver servering av eller
detaljhandel med öl. Näringsidkaren skall också
anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen
eller serveringen sker. Den tid som kommunen kan
meddela förbud mot att sälja öl för den som inte
följer reglerna utökas från sex månader till tolv
månader. Rätten till ölservering i samband med
ambulerande  korv-  och  glassförsäljning  eller
liknande avskaffas. Den straffbestämmelse som gäller
innehav av spritdrycker, vin och starköl i uppenbart
syfte att olovligen sälja dem utökas till att även
omfatta öl.
Förutsättningarna för serveringstillstånd föreslås
bli förändrade i vissa avseenden. Innehavare av
tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap
får i fortsättningen endast göra sina inköp hos
Systembolaget AB. För vissa privata arrangemang tas
kravet på serveringstillstånd bort helt. Beträffande
tillstånd för servering till allmänheten föreslås
att vägledande för tillståndsmyndighetens prövning
vid bestämmandet av serveringstid skall vara risken
för alkoholpolitiska olägenheter. Bestämmelserna om
tid för servering av öl tas bort.
Regeringen föreslår vidare att åsidosättande av
brandskyddsföreskrifter samt tillåtande av brottslig
verksamhet skall vara självständiga grunder för
återkallelse  av  serveringstillstånd.  Vidare
framlägger regeringen ett förslag att ge innehavare
av serveringstillstånd möjlighet  att  hyra  in
personal från bemanningsföretag.
För att förhindra kringgående av förbudet mot att
överlämna alkoholdrycker till ungdomar föreslås att
förbudet  även omfattar när  någon  bjuder  på
alkoholdryck för förtäring på stället om detta med
hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i
övrigt är uppenbart oförsvarligt. Vidare föreslås
att vid bedömning av om vissa brott är att anse som
grova särskilt skall beaktas om verksamheten varit
inriktad mot ungdomar. Systembolaget AB föreslås få
rätt att anordna auktioner på spritdrycker, vin och
starköl för annans räkning samt att anordna provning
av spritdrycker, vin och starköl för allmänheten.
Systembolaget AB föreslås också från den 1 juli 2001
få ha öppet i sina butiker på lördagar längst till
klockan 15.00 i hela landet.
Ett nytt krav på att registrera alla transaktioner
i kassaregister införs  för alla innehavare av
serveringstillstånd utom för dem som endast har
tillstånd  för tillfällig  servering  i  slutet
sällskap. I fråga om tillsyn och register föreslås
olika regelförändringar i syfte att underlätta för
kommunerna att själva ta in de uppgifter som behövs
för tillståndsprövning och tillsyn.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli
2001. Detta gäller dock inte bestämmelserna om
kassaregister. Dessa bestämmelser föreslås träda i
kraft den 1 juli 2003.

Inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken m.m.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om att svartspriten är det
stora  alkoholproblemet  (yrkande  1).  Enligt
motionärerna är det stora alkoholproblemet inte att
det finns för få regleringar som ingriper i mindre
viktiga frågor  utan  svartspriten. Den växande
"svarta" marknaden gör att t.ex. ålderskontrollen på
Systembolaget och på restaurangerna blir meningslös.
De höga alkoholskatterna ökar lönsamheten för alla
parter  på  denna  marknad.  Vidare  begärs
tillkännagivande  om  uthållig  upplysning  och
information (yrkande 2). Motionärerna anför att
bästa sättet att få ett bättre förhållningssätt till
alkohol är genom uthållig upplysning och information
så att den enskilde känner sig delaktig i en politik
som är förståelig. Motionärerna anslog därför i sitt
budgetförslag 2000/01 10 miljoner kronor mer än
regeringen till sådan information.

I motion 2000/01:So201 av Gunnar Axén (m) begärs att
riksdagen  beslutar  att  avskaffa  alkohollagen
(1994:1738) och alkoholförordningen (1994:2046).

I motion 2000/01:So59 av Bo Könberg m.fl. (fp)
begärs  tillkännagivande  om de alkoholpolitiska
principerna (yrkande 1). Motionärerna anför att den
svenska alkoholpolitiken syftar till att minska
alkoholmissbruket och skadorna på grund av alkohol,
här inräknat såväl medicinska som sociala skador.
Alkoholpolitiken består av beskattning, reglering av
partihandel,  detaljhandel,   utskänkning  och
prissättning samt av insatser inom  hälso- och
sjukvård samt socialtjänst av såväl förebyggande som
rehabiliterande karaktär. Stora insatser har också
gjorts    av    ideella    organisationer.
Världshälsoorganisationen (WHO) har för ett par år
sedan antagit en alkoholpolitisk aktionsplan som ger
ett mycket starkt stöd för de principer som den
svenska  alkoholpolitiken  vilar  på.  Enligt
motionärerna är det viktigaste som kan göras just nu
för att begränsa folkhälsoskadorna  av en ökad
alkoholkonsumtion att sträva efter att upprätthålla
den aktiva prispolitiken och detaljhandelsmonopolet
så långt det är möjligt. Motionärerna begär även
tillkännagivande om satsningar för att minska yngres
alkoholbruk (yrkande 2). Motionärerna anför att med
tanke på tendensen  till  ökning  av ungdomars
konsumtion av alkohol är det också synnerligen
viktigt  att  prioritera det alkoholförebyggande
arbetet bland de yngre. Enligt motionärerna måste
samtliga elever i mellanstadiet få droginformation,
men även andra ålderskategorier bör komma i fråga
för   informationsinsatser.   Vidare   begärs
tillkännagivande om barn till missbrukare (yrkande
3). Enligt motionärerna bör Socialstyrelsen få i
uppdrag  att tillsammans med Folkhälsoinstitutet
initiera hur arbetet med barn till missbrukare kan
implementeras i olika ordinarie verksamheter inom
socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.
Utbildning av olika personalgrupper måste komma till
stånd. I samma motion begärs också tillkännagivande
om åtgärder för att motverka langning (yrkande 4).
Motionärerna yrkar också tillkännagivande om ökade
resurser  till  vård  av  unga  alkohol-  och
drogmissbrukare (yrkande 5). Enligt motionärerna bör
vårdplatser på behandlingshem prioriteras för yngre.
Kommunerna måste också köpa det antal platser som
krävs. Motionärerna anser vidare att det krävs
kommunalt samarbete i syfte att bättre utvärdera och
mäta resultaten i ungdomsvården. Detta för att få
kontroll  över  kostnaderna   samtidigt  som
vårdkvaliteten kan förbättras. Slutligen  begärs
tillkännagivande  om  att  motverka handeln med
svartsprit (yrkande 6). Enligt motionärerna förs
kampen mot svartspriten  bäst  genom  polisiära
åtgärder och informationskampanjer. Det är viktigt
att såväl polisen som andra ansvariga myndigheter
intensifierar sitt arbete mot svartsprit.

Bakgrund

Regeringen har i proposition 2000/01:20 Nationell
handlingsplan för att förebygga alkoholskador (s. 38
f.)  bl.a. angett mål för alkoholpolitiken. Som
särskilt prioriterat delmål anges att undanröja den
illegala alkoholhanteringen. I planen anges vidare
att den illegala tillverkningen och smugglingen av
spritdrycker är ett allvarligt samhällsproblem som
måste bekämpas.
Socialutskottet har  nyligen, med anledning av
propositionen i betänkande 2000/01:SoU8 med samma
namn som propositionen bl.a. behandlat motions-
yrkanden rörande alkoholpolitikens inriktning. I
betänkandet,  till  vilket  hänvisas,  ges  en
bakgrundsteckning av frågans tidigare behandling i
riksdagen. Utskottet anförde i sin bedömning bl.a.
följande (s. 16 f.).
Utskottet konstaterar att EU-medlemskapet förändrat
det  som  tidigare  utgjorde  viktiga delar av
alkoholpolitiken. Medlemskapet innebär bl.a. att
införselkvoterna för alkoholdrycker för privat bruk
kommer att höjas stegvis fram till år 2004 då en
anpassning skall ha skett till EU:s regelsystem. Den
anpassning  som  Sverige  måste  göra  är inte
oproblematisk. Möjligheten att använda det s.k.
prisinstrumentet  för att påverka tillgången på
alkohol försvagas. Höjda införselkvoter kommer, om
åtgärder inte vidtas, att medföra att gränshandeln
med alkohol successivt  kommer  att öka liksom
troligen  också  den  illegala  handeln  och
försäljningen  av  alkohol. Det  finns,  enligt
utskottet,  anledning att  hysa  oro  för  att
alkoholskadorna  kommer att bli fler genom att
totalkonsumtionen sannolikt kommer att öka under de
närmaste åren. Utskottet anser att de negativa
effekterna av denna anpassning kraftfullt måste
motverkas. Utskottet ställer sig bakom förslaget
till handlingsplan i vilken grundvalarna för en
alkoholpolitik efter de förändrade förutsättningar
som nu föreligger läggs fast.
Socialutskottet  vidhåller  att  den  svenska
alkoholpolitikens ambitionsnivå måste vara fortsatt
hög.  Det  övergripande  målet för den svenska
alkoholpolitiken bör ligga fast,  nämligen  att
politiken även fortsättningsvis skall syfta till att
minska  alkoholens  medicinska  och  sociala
skadeverkningar. Utskottet delar bedömningen att
målet  bör  nås  genom  åtgärder  mot skadligt
dryckesbeteende och genom att sänka den totala
alkoholkonsumtionen. Utskottet anser att insatser
för barn och ungdom är särskilt viktiga.
Möjligheterna   att   begränsa   alkoholens
tillgänglighet genom nationella åtgärder har minskat
de senaste åren, och en förskjutning måste enligt
utskottet ske mot såväl lokala som internationella
insatser  för  att  minska  alkoholskadorna.
Handlingsplanen ger kommunerna en viktigare roll vad
gäller att utveckla  och  samordna  den lokala
alkoholpreventionen. Utskottet ser positivt på att
det  lokala  ansvaret i det alkoholförebyggande
arbetet ökar och förstärks. Utskottet anser att
förstärkta åtgärder behövs när det gäller särskilda
stödinsatser  för riskgrupper och individer med
riskbeteende,  vård-  och  behandlingsinsatser,
opinionsbildning och information, begränsning av
tillgängligheten   och   marknadsföringen   av
alkoholdrycker, kompetensutveckling, uppföljning av
konsumtions-   och   skadeutvecklingen   samt
alkoholforskning.  Även  bedömningen  att  det
internationella arbetet på alkoholområdet, främst
inom EU och WHO, bör utvecklas och förstärkas gillas
av utskottet. Utskottet vill särskilt framhålla
vikten av Sveriges medverkan i utarbetandet av en ny
EU-strategi  på  alkoholområdet.  Som  utskottet
tidigare anfört finns nu inom EU ett större intresse
för  samarbete  för  att  begränsa  alkoholens
skadeverkningar. Sverige har därför möjlighet att
med andra medlemsländer utforma en effektiv social
och ansvarsfull alkoholpolitik som gagnar folkhälsan
inom unionen.
Sammanfattningsvis    godkänner    utskottet
huvudinriktningen för alkoholpolitiken, nämligen att
intensifiera det samordnade lokala arbetet i landets
kommuner och att ytterligare förstärka arbetet på
europeisk och internationell nivå.
Aktuella  motioner  avstyrktes. Till betänkandet
fogades i denna del reservationer från (m), (kd),
(c) och (fp). Riksdagen följde utskottet (rskr.
2000/01: 144).

Socialutskottet har, med anledning av regeringens
proposition 2000/01:20, i betänkande 2000/01:SoU8
även behandlat motionsyrkanden rörande vård och
behandling. Utskottet anförde bl.a. följande (s.
19).

Enligt utskottet utgör vård och behandling samt
andra rehabiliteringsinsatser grunden när det är
fråga om att hjälpa personer att komma ifrån sitt
beroende. Utskottet delar bedömningen att vård och
behandling av missbrukare och storkonsumenter bör
utvecklas och förstärkas och att insatserna bör
syfta till att fler missbrukare rehabiliteras. Det
är angeläget att vårdbehövande, inte minst unga
missbrukare, får  tillgång  till behovsanpassade
insatser. För en väl fungerande missbrukarvård krävs
kunskaper om missbruk, vårdbehov samt kvalitet i och
effekter av olika insatser. Missbrukarvården har det
sista decenniet genomgått stora förändringar, och
det finns ett stort behov av ytterligare kunskap på
området särskilt vad gäller resurser, insatser och
resultat. Utskottet ser därför positivt på det
arbete  som  Socialstyrelsen   och   Statens
institutionsstyrelse  (SiS) utför på uppdrag av
regeringen för att kunskapssamla inom området med
syfte att höja kvaliteten på och komma till rätta
med vissa brister inom missbrukarvården. Utskottet
vill i sammanhanget peka på den studie SBU nyligen
avslutat vad gäller behandling av alkohol- och
narkotikamissbrukare. Enligt utskottets mening är
det  angeläget  att  regeringen  noga  följer
utvecklingen på vård- och behandlingsområdet och
tidigt  uppmärksammar  tendenser  till  negativa
förändringar. Motionerna 2000/01:So25 (fp) yrkande 4
och 2000/01:So547  (fp)  yrkande 6 får i allt
väsentligt anses tillgodosedda med det anförda.

Riksdagen följde utskottet (rskr. 2000/01:144).

Från  Socialstyrelsen har inhämtats  bl.a.  att
styrelsen under åren 2000-2002 kommer att ge ökad
tyngd  åt  missbruksfrågorna   utifrån   ett
verksövergripande program. Styrelsen kommer därvid
bl.a. att följa utvecklingen inom missbrukarvården.
Även det förebyggande arbetet kommer att granskas.
Inom Socialstyrelsen pågår också ett arbete med att
ta fram ett verksövergripande program rörande barn.
Folkhälsoinstitutet skall enligt regleringsbrev för
budgetåret  2001  (p.  8)  i  samarbete  med
Socialstyrelsen ta fram underlag till fortbildning
för personal inom mödrahälsovården inriktad på att
höja kunskapen om sambandet mellan alkoholkonsumtion
och  skador  under  graviditet. Uppdraget skall
redovisas senast den 1 april 2002.

Utskottet  har,  med anledning  av  regeringens
proposition 2000/01:20, i betänkande 2000/01:SoU8
också behandlat motionsyrkanden rörande information
och opinionsbildning.  I  sin bedömning anförde
utskottet bl.a. följande (s. 22).

Det svenska samhället står inför en stor utmaning,
nämligen  att  möta  en  större  tillgång  på
alkoholdrycker. Information och upplysning kommer
att spela en central roll i det förebyggande arbetet
med anledning av den nya situationen. Utskottet
vidhåller sin inställning om vikten av information
om bruk, risker och skadeverkningar av alkohol.
Enligt utskottets mening är sådan information till
barn och ungdom av särskild betydelse. För att
motverka de negativa konsekvenserna av en anpassning
till EU:s regler och försöka minska alkoholskadorna
måste  det,  enligt  utskottet,  ske  en  ökad
informationssatsning.  Utskottet  delar  därför
bedömningen i propositionen att det informativa och
opinionsbildande arbetet på området bör förstärkas,
både  nationellt  och  lokalt.  En  kraftfull
opinionsbildande verksamhet  bör  leda till ett
starkare individuellt ansvarstagande när det gäller
måttfull alkoholkonsumtion. För att stimulera en
utveckling av ett förstärkt sådant arbete  bör
regeringen, enligt utskottet, samarbeta nära och
lyhört  med  kommuner,  landsting, ungdoms- och
frivilligorganisationer,  arbetsmarknadens  parter
m.fl.  i  frågan.  Utskottet  vill  framhålla
Systembolagets särskilda informationsansvar rörande
alkoholens  negativa  sidor.  Även  den  nya
samarbetskommitté som regeringen skall tillsätta bör
svara för en ambitiös opinionsbildning i frågan. Som
framgår av redovisningen ovan omfattas kvinnor, även
unga    kvinnor,    av    Systembolagets
informationssatsning. Utskottet utgår även från att
Folkhälsoinstitutets konferens kommer att behandla
vikten  av  att  ge även flickor och  kvinnor
ansvarsfull alkoholinformation.

Aktuella  motioner  ansågs  i  allt  väsentligt
tillgodosedda med det anförda och avstyrktes. I
denna del reserverade sig (m) och (fp). Riksdagen
beslutade i enlighet med utskottets  hemställan
(rskr. 2000/01:144).

Socialutskottet  har  vidare,  med anledning av
regeringens proposition 2000/01:20, i betänkande
2000/01:SoU8 också behandlat motionsyrkanden rörande
insatser för barn och ungdom. Utskottet anförde
bl.a. följande (s. 38).

Utskottet delar bedömningen att alkoholförebyggande
insatser för barn och ungdomar är särskilt viktiga.
Det finns, enligt utskottet, skäl att befara att
effekterna av en ökad alkoholkonsumtion i samhället
med stor sannolikhet skulle drabba just ungdomar.
Utskottet anser därför att insatser som syftar till
att förhindra att barn och unga använder alkohol
måste stärkas och utvecklas och att åldern för
alkoholdebuten måste skjutas upp. Utskottet kan
konstatera att en bred nationell och internationell
alkoholförebyggande verksamhet pågår på området och
ser  positivt  på  regeringens  uppdrag  till
Folkhälsoinstitutet och Skolverket att analysera hur
alkoholpreventionsarbetet kan stärkas i skolan. I
detta sammanhang vill utskottet understryka vikten
av att erbjuda barn och ungdom möjligheter till
alkoholfri  fritid,  både  i  och utanför för-
eningslivet. Det är enligt utskottet vidare mycket
angeläget att göra denna grupp delaktig i det
förebyggande arbetet. Utskottet vill också framhålla
betydelsen  av  att  engagera  föräldrar  i
preventionsarbetet   samt   uppmärksamma   de
familjesociala konsekvenserna av alkoholmissbruket.
I  handlingsplanen  berörs  flera  av   de
frågeställningar som tas upp i motionerna.

Aktuella motioner avstyrktes. Mot utskottets beslut
reserverade sig gemensamt (kd) och (c). Riksdagen
följde utskottet (rskr. 2000/01:144).

Regeringen har i mars 2001 beslutat att tillsätta en
särskild kommitté för genomförande av den nationella
handlingsplanen för att förebygga  alkoholskador
(dir. 2001:22). Kommittén tillsätts med uppdrag att
samordna insatserna på nationell nivå för  att
förebygga  alkoholskador och att i samspel med
kommuner och  landsting stimulera insatserna på
regional och lokal nivå. Kommittén skall också i
vissa  delar  svara  för  genomförandet av den
nationella  handlingsplanen  för  att  förebygga
alkoholskador (prop. 2000/01:20).  Kommittén får
också i uppdrag att svara för information och
opinionsbildning  nationellt  och  att genomföra
seminarier, konferensserier etc. som syftar till att
förankra  innehållet  i  planen  och  stimulera
utvecklingen av olika verksamheter. I arbetet skall
kommittén  samverka  med  berörda  myndigheter,
kommuner, landsting, intresseorganisationer, ideella
föreningar,  folkrörelser,  branschorganisationer,
företag, m.fl. kring bruk av alkohol, dess risker
och skadeverkningar. Utgångspunkten för kommitténs
arbete  är de prioriteringar som gjorts i den
nationella  handlingsplanen.  För  att stimulera
utvecklingen  av  ett långsiktigt arbete  skall
kommittén  verka under  hela  den  period  som
handlingsplanen spänner över, dvs. till och med år
2005.  Kommittén  skall  årligen  redovisa  sin
verksamhet  till  regeringen  och  avlämna  sin
slutrapport  senast  den 31 december  2005.  I
direktiven  anförs bl.a.  följande  vad  gäller
information och opinionsbildning (s. 4 f.).

En ökad tillgång på alkoholdrycker kan medföra
särskilt stora risker för vissa grupper. Kommittén
skall i sitt arbete särskilt uppmärksamma ungdomars
villkor    och    situation    ur    ett
alkoholskadeförebyggande perspektiv. Det är i detta
sammanhang angeläget att ungdomar aktivt involveras
och ges möjlighet till inflytande över utformningen
av  såväl  kommitténs som de lokala aktörernas
insatser riktade till ungdomar. Kommittén skall
också stimulera samverkan mellan kommunerna och
landstingen så att de ger adekvat stöd till barn som
behöver det och ökar sin information om skadligt
drickande till storkonsumenter och personer med
riskbeteende.
Kommittén skall genomföra olika seminarier och
konferensserier som  syftar  till  att förankra
innehållet  i  handlingsplanen  och  stimulera
utvecklingen av olika verksamheter som ligger i
linje med handlingsplanen. Kommittén skall t.ex.
sprida information om goda exempel på verksamheter
inom olika områden, stimulera utbildningsinitiativ
m.m.
För att öka allmänhetens kunskap om individuella
risknivåer vid alkoholkonsumtion och om vilka skador
hög alkoholkonsumtion kan medföra och för att öka
allmänhetens förståelse för den alkoholpolitik som
förs skall kommittén svara för viss information och
opinionsbildning på nationell  nivå.  Nationella
opinionsbildande insatser är ett viktigt stöd för
det lokala arbetet och kommittén  skall därför
utforma  informationsinsatserna i samverkan  med
kommuner,  landsting,   frivilligorganisationer,
ungdomsorganisationer eller branschorganisationer.
Det är också viktigt att kommittén fortsätter den
opinionsbildning  för att motverka den illegala
alkoholhanteringen  (hembränning, smuggling etc.)
som Oberoende alkoholsamarbetet (OAS) har inlett.
Finansminister Bosse Ringholm har den 6 mars 2001 i
svar  på  interpellation (2000/01:248) om vilka
åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa
smugglingen  av punktskattebelagda  varor  bl.a.
redovisat lagskärpningar i den nya lag om straff för
smuggling som trätt i kraft den 1 januari 2001.
Vidare har han pekat på att Riksskatteverket och
Tullverket begärt att lagstiftningen ändras i syfte
att förbättra skatteförvaltningens  och  tullens
möjligheter  att  bekämpa  privatinförsel  i
kommersiellt syfte. Inom Finansdepartementet utreds
för närvarande  om  det är möjligt att införa
strängare   straffrättsliga   sanktioner   mot
skatteundandraganden   på   punktskatteområdet.
Regeringen följer också noga hur privatinförseln
utvecklas med anledning av de höjda införselkvoterna
och avser att senare till riksdagen återkomma till
frågan om de skattejusteringar  som  behövs på
alkoholområdet.

Utskottets bedömning

Riksdagen har så sent som i februari 2001 ställt sig
bakom regeringens proposition 2000/01:20 med förslag
till handlingsplan för att förebygga alkoholskador.
Det kan  konstateras  att  flera av de frågor
motionärerna nu tar upp behandlades av utskottet i
sitt av riksdagen godkända betänkande 2000/01: SoU8.
Utskottet  vidhåller  vad  det  anfört  i  det
betänkandet. Därutöver vill utskottet peka på att
regeringen särskilt lyft fram kampen  mot  den
illegala alkoholhanteringen och att åtgärder vidtas
bl.a. när det gäller alkoholsmuggling. Vidare har
kommittén för att genomföra alkoholhandlingsplanen
ålagts att utföra en omfattande alkoholförebyggande
verksamhet, bl.a. med särskild inriktning på ungdom
och opinionsbildning för att motverka den illegala
alkoholhanteringen. När det gäller situationen för
gruppen barn till missbrukare bedömer utskottet att
denna fråga  omfattas  av  Socialstyrelsens och
Folkhälsoinstitutets   pågående   arbete   på
missbruksområdet.  Motionerna  2000/01:So55  (m)
yrkandena 1 och 2 samt 2000/01:So59 (fp) får anses
åtminstone delvis tillgodosedda med det anförda.
Utskottet  delar  inte  inställningen  till
alkoholpolitikens inriktning sådan den framförs i
motion 2000/01:So201 (m). Motionen avstyrks.

Auktioner, provningar m.m. av
alkoholdrycker

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 26 ff.) ett
tillägg i 5 kap. 3 § första stycket alkohollagen som
ger Systembolaget AB rätt att sälja spritdrycker,
vin och starköl vid auktion för annans räkning.
Närmare riktlinjer ges i avtalet mellan staten och
bolaget. Genom ett tillägg i 5 kap. 3 § andra
stycket alkohollagen ges Systembolaget AB också rätt
att  ordna  provningar  av  alkoholdrycker  för
allmänheten enligt  riktlinjer i avtalet mellan
staten och bolaget. Regeringen föreslår vidare ett
tillägg i 5 kap. 1 § tredje stycket alkohollagen som
innebär att returförsäljning av enstaka partier av
varor får ske till någon som har rätt att bedriva
partihandel med sådana varor. Även innehavare av
serveringstillstånd   ges  rätt  till  sådan
återförsäljning  (4 kap. 1  §  tredje  stycket
alkohollagen). Genom ett tillägg i 4 kap. 6 § andra
stycket samma lag ges kronofogdemyndigheten rätt att
sälja utmätta alkoholvaror.
Regeringen anför i propositionen bl.a. att under
förutsättning att vinauktioner förbehålls syftet att
endast  omfatta  värdefulla  samlarobjekt, vilka
dessutom ofta inte ens konsumeras, är det svårt att
se några alkoholpolitiska olägenheter i samband med
att sådana varor skulle få säljas på särskilda
auktioner. De produkter som dylika auktioner skulle
omfatta kan svårligen uppfattas som uppmuntrande
till missbruk.
Enligt alkohollagen är det endast Systembolaget AB
som får bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin
och starköl.  Auktion  är  också  en  form av
detaljhandel.  Att öppna nya försäljningskanaler
utanför Systembolaget skulle kunna innebära att
detaljhandelsmonopolet urholkas. Skall auktioner av
alkoholdrycker tillåtas måste sådan försäljning i så
fall ske genom Systembolagets försorg. En sådan
möjlighet bör i princip begränsas till att omfatta
endast varor med ett visst samlarvärde. Med hänsyn
till att bolagets monopolställning även medför vissa
skyldigheter är det också nödvändigt att slå fast
att bolaget, i dessa fall, inte är skyldigt att ta
emot alla produkter som erbjuds för auktion. Dessa
begränsningar bör göras för  att  undvika  att
auktioner används för andra syften, t.ex. för att
marknadsföra nya spritdrycker, alkoläsk m.m. Utöver
ett  tillägg  i  5  kap.  3 § första stycket
alkohollagen, vilket gör det möjligt för detaljhan-
delsmonopolet att kunna ta emot spritdrycker, vin
eller starköl för auktionsändamål, förutsätter en
rätt att bedriva auktionsverksamhet vissa tillägg i
Systembolagets avtal med staten.
Det är enligt  regeringen svårt att se några
alkoholpolitiska  olägenheter  med  att  detalj-
handelsmonopolet erbjuder sina kunder möjligheter
till provning av alkoholdrycker. Inte heller medför
det  risker  för  kringgående  av  kraven  för
serveringstillstånd. I sak anser regeringen det
dessutom rimligt att det tillskapas en möjlighet för
bolaget att genom provningar förmedla kunskaper om
en god dryckeskultur. Regeringen föreslår därför att
det i 5 kap. 3 § andra stycket alkohollagen öppnas
en möjlighet för Systembolaget att bedriva provning
av spritdrycker, vin och starköl för allmänheten
enligt närmare riktlinjer i avtalet mellan staten
och bolaget.
När det gäller Systembolagets partihandelsrätt så
får bolaget  inte bedriva annan partihandel än
försäljning till dem som har serveringstillstånd.
Enligt   regeringens   uppfattning   faller
returförsäljning av enstaka partier av varor till en
partihandlare något vid sidan av partihandel i
vanlig mening och bör inte kunna komma i konflikt
med de önskemål som föranlett den nuvarande regeln.
Några problem från konkurrenssynpunkt borde inte
uppkomma  om  återförsäljning  tillåts.  Från
alkoholpolitisk synpunkt är detta betydelselöst.
Enligt regeringens mening saknas därför skäl att
motsätta sig att Systembolaget får sälja tillbaka
enstaka  partier  av  varor till partihandlare.
Regeringen föreslår att från  begränsningen  av
detaljhandelsmonopolets  partihandelsrätt undantas
sådan returförsäljning, genom ett tillägg i 5 kap. 1
§ tredje stycket alkohollagen.
Detta väcker också frågan om liknande behov som kan
uppstå för en innehavare av serveringstillstånd.
Regeringen  menar  att  motsvarande  rätt  till
återförsäljning  bör  införas  för  dem  med
serveringstillstånd genom ett tillägg i 4 kap. 1 §
alkohollagen.
Det förekommer vidare att kronofogdemyndigheter
utmäter spritdrycker, vin och starköl efter beslut
om indrivning av obetalda skulder. Med dagens regler
kan  kronofogdemyndigheten  inte  avyttra  dessa
drycker.  Enligt  regeringens  mening bör denna
myndighet ges rätt till att sälja sådana varor till
någon som är berättigad att bedriva partihandel
eller till Systembolaget. Detta kan lämpligen ske
genom ett tillägg i 4 kap. 6 § andra stycket
alkohollagen.

Motionerna

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om utökning av auktions-,
provsmaknings-   och  representationsmöjligheter
(yrkande 3 delvis). Enligt motionärerna finns det
ingen  alkoholpolitisk  mening  i  att begränsa
rättigheterna vad gäller auktion och provsmakning
till  Systembolaget  AB,  utan  partihandlare,
auktionsfirmor men även andra  bör  ges sådana
möjligheter.

I motion 2000/01:So206 av Per Bill och Birgitta
Wistrand (båda m) begärs tillkännagivande om att
tillåta  vinauktioner.  Motionärerna  anför  att
alkoholpolitiken   inte   tar   hänsyn  till
globaliseringen där alla idag enkelt kan  resa
utomlands för att delta i vinauktioner. Utöver de
uppenbara fördelarna med att kunna utveckla och
förenkla utövandet av det positiva vinintresset
skulle vinauktioner möjliggöra provning av flera
årgångar av samma vin eller från samma vingårdar och
ge möjligheter för dödsbon och konkursförvaltare att
omsätta vinsamlingar till likvida medel.

I motion 2000/01:So58 av Nils-Erik Söderqvist och
Göran Magnusson (båda s) yrkas tillkännagivande om
förslaget att Systembolaget skall tillåtas arrangera
provningar (yrkande 4). Enligt motionärerna står
förslaget om provningar mera i samklang med en ökad
marknadsföring av alkoholdrycker och är ett inslag i
alkoholpolitiken som på sikt motverkar det beslut om
minskade alkoholskador och sänkt totalkonsumtion som
riksdagen beslutat om.

Utskottets bedömning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
ge Systembolaget rätt att sälja alkoholdrycker vid
auktion för annans räkning. Under förutsättning att
dessa auktioner i princip endast kommer att omfatta
värdefulla samlarobjekt torde detta inte medföra
några alkoholpolitiska olägenheter. Eftersom auktion
är en form av detaljhandel bör auktioner, enligt
utskottet,    endast    anordnas    genom
detaljhandelsbolagets försorg. Utskottet har heller
inga invändningar mot regeringens förslag att också
ge  Systembolaget rätt att mot betalning ordna
provningar  av  alkoholdrycker  för allmänheten.
Möjligheten att ordna sådana provningar bör enligt
utskottet   dock   öppnas   enbart   för
detaljhandelsbolaget. En sådan verksamhet ligger i
linje med bolagets strävan att förmedla en god
dryckeskultur och torde heller inte ha någon negativ
inverkan på alkoholpolitiken. Utskottet tillstyrker
således förslaget i 5 kap. 3 § alkohollagen. Motion
2000/01:So58 (s) yrkande 4 avstyrks.


Även motionerna 2000/01:So55 (m) yrkande 3 delvis
och 2000/01:So206 (m) med krav att även ge andra än
detaljhandelsmonopolet  möjlighet  att  anordna
auktioner m.m. avstyrks.
Utskottet delar i övrigt regeringens bedömning att
returförsäljning av enstaka partier av alkoholvaror
får ske till någon  som har rätt att bedriva
partihandel med sådana varor. Även innehavare av
serveringstillstånd  bör  ges  rätt  till sådan
återförsäljning. Utskottet ställer sig vidare bakom
förslaget att ge kronofogdemyndigheten rätt att
sälja utmätta alkoholvaror. Regeringens förslag om
ändring i 4 kap. 1 § tredje stycket, 4 kap. 6 §
andra stycket och 5 kap.  1 §  tredje stycket
alkohollagen tillstyrks därför också.

Lördagsöppet

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 28 f.) att
Systembolaget AB från den 1 juli 2001 får ha öppet
på lördagar längst till klockan 15.00 i hela landet.
Konsekvenserna    av    lördagsöppet    i
systembolagsbutikerna  skall  följas  löpande.
Regeringen  föreslår  att  riksdagen  godkänner
förslaget om detaljhandelsbolagets öppettider på
lördagar (propositionens avsnitt 4.2.2).
Regeringen anför i propositionen bl.a.  att i
enlighet med riksdagens beslut den 19 november 1999
(prop.  1998/99:134,  bet. 1999/2000:SoU4, rskr.
1999/2000:42) startade Systembolaget AB i februari
2000 en försöksverksamhet med lördagsöppna butiker i
Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län,
Västernorrlands län, Stockholms län och Skåne län.
Försöket  skall  enligt riksdagsbeslutet  följas
löpande och utvärderas vetenskapligt efter ett år.
Professor Thor Norström vid Institutet för social
forskning, Stockholms universitet, och professor
Ole-Jörgen Skog vid Senter før høyere studier, Det
norske videnskapsakademi, har på regeringens och
Systembolaget  AB:s uppdrag påbörjat en utvärdering
av Systembolagets försöksverksamhet med lördagsöppna
systembutiker i nämnda  län. Forskarna har den
31 januari 2001 presenterat  en  delrapport  som
baseras  på  erfarenheterna  från de första 10
månaderna av försöket. En slutrapport som omfattar
12  månaders  försöksverksamhet presenteras före
sommaren 2001.
Inom ramen för utvärderingen av försöksverksamheten
har även två opinionsundersökningar genomförts. Den
första utfördes före försöksperioden (december 1999)
och den andra efter 10 månaders försöksverksamhet
(december 2000). Antalet genomförda intervjuer var
vid båda tillfällena cirka 3 000. Undersökningarna
visar på en  klar  majoritet  som  tycker att
Systembolaget skall ha öppet på lördagar. Andelen
ökade också något mellan mättillfällena, från 68 %
till 76 %.
Av forskarnas delrapport framgår bl.a. att sedan
lördagsöppet infördes  den 5 februari 2000 har
alkoholförsäljningen totalt ökat med 3 %.
Enligt regeringens uppfattning visar forskarnas
rapport att de farhågor många hade om ökat våld i
samhället  om  systembolagsbutikerna tilläts  ha
lördagsöppet inte har infriats. Det har inte blivit
några större förändringar när det gäller misshandel,
rattfylleri eller andra  alkoholrelaterade brott
sedan försöksperioden startades för ett år sedan.
Alla förändringar när det gäller skadeindikatorerna
som  forskarna  har  undersökt  ligger  inom
felmarginalen.  Regeringen  föreslår därför  att
Systembolaget AB från den 1 juli 2001 får ha öppet
på lördagar längst till klockan 15.00 i hela landet.
Konsekvenserna    av    lördagsöppet    i
systembolagsbutikerna skall dock följas löpande av
Statens  folkhälsoinstitut  inom ramen för dess
uppföljnings- och utvärderingsansvar och omfatta
såväl effekter på folkhälsan  som  effekter på
misshandels- och brottsutveckling.

Bakgrund

Socialutskottet har vid behandling av regeringens
proposition 1998/99:134 Vissa  alkoholfrågor m.m. i
betänkande  1999/2000:SoU4  Vissa  alkoholfrågor
uttalat sig om frågan om försöksverksamhet med
lördagsöppna systembolagsbutiker. Utskottet anförde
bl.a. följande (s. 67 f.).

Eftersom  detaljhandelsmonopolet är ett  av  de
viktigaste alkoholpolitiska  instrumenten är det
enligt utskottet oroande att så stor mängd av den
sprit  det  svenska folket konsumerar inhandlas
utanför Systembolaget och restaurangerna. En stor
del av denna sprit är illegalt framställd eller
tillhandahållen. Skall den illegala alkoholhandeln
motverkas räcker det enligt utskottets uppfattning
inte med ökade polisiära insatser. Systembolagets
legitimitet måste också förstärkas så att det för
fler människor framstår som självklart att använda
de legala kanalerna för att skaffa alkohol. En väg
kan vara att öka tillgängligheten till legal alkohol
och att förbättra Systembolagets service t.ex. vad
gäller öppethållande.
I  propositionen  föreslås  riksdagen  godkänna
riktlinjer    för    detaljhandels-monopolets
öppethållande vari ingår att Systembolaget på försök
får ha öppet på lördagar längst till kl.15.00 i
vissa områden i landet. Försöket med lördagsöppet
kommer  att vetenskapligt  följas  löpande  och
utvärderas efter ett år. Resultatet av försöket
kommer att framläggas för riksdagen för ett slutligt
ställningstagande i frågan om lördagsöppet.
Utskottet  delar  regeringens  bedömning  att
Systembolagets kunder bör få bättre service genom
utökat öppethållande. I motionerna 1998/1999:So210
(m) och 1999/2000:So4 (m) yrkande 9 föreslås att
omedelbart  och  generellt tillåta lördagsöppet.
Utskottet delar inte denna bedömning och avstyrker
motionerna.
Utskottet anser däremot att regeringens förslag med
en försöksverksamhet med lördagsöppet  i  vissa
regioner och en vetenskaplig utvärdering efter ett
år är väl avvägt. Motion 1999/2000:So11 (fp) yrkande
1 med krav på en landsomfattande försöksverksamhet
avstyrks därför.
Aktuella  motioner  med  krav  på  avslag  på
försöksverksamheten  m.m.  avstyrktes.  Utskottet
föreslog  att  riksdagen godkände de föreslagna
riktlinjerna för detaljhandelsbolagets öppethållande
i denna del. I denna del reserverade sig dels (fp)
dels (v, kd, mp, c). Riksdagen följde utskottet
(rskr. 1999/2000: 42).

Motioner

I motion 2000/01:So60 av Ingrid Burman m.fl. (v)
yrkas att riksdagen avslår regeringens förslag om
detaljhandelsbolagets  öppettider  på  lördagar
(yrkande   1).   Motionärerna  begär  vidare
tillkännagivande om att förlänga utvärderingen av
lördagsöppet   i   detaljhandelsbolaget   i
försöksområdena (yrkande 2). Enligt motionärerna
finns en betydande osäkerhet kring hur resultatet av
utvärderingen av försöket med lördagsöppet skall
tolkas. Det finns också ett gott förtroende hos
allmänheten  för  dagens   servicenivå   hos
Systembolaget, och tidigare undersökningar har visat
att de allra flesta inte vill ha lördagsöppet, om
det resulterar i ökad misshandel. Det finns enligt
motionärerna därför ett gott  utrymme  för att
förlänga försöket för att verkligen säkerställa att
några tydliga negativa följdverkningar inte uppstår.

I motion 2000/01:So62 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
begärs att riksdagen avslår förslaget om att införa
lördagsöppet i hela landet (yrkande 1). Motionärerna
yrkar vidare att riksdagen beslutar om att förlänga
försöksperioden med lördagsöppet med tolv månader
(yrkande 2). Motionärerna anför att det inte finns
några hållbara argument för lördagsöppet. Enligt
motionärerna har även försöksperioden varit för kort
för att man skall kunna dra några konkreta och
korrekta slutsatser. Motionärerna  förordar  att
försöksperioden förlängs med ytterligare ett år för
att man skall kunna ta ställning till effekterna.

I motion 2000/01:So56 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
yrkas att riksdagen avslår regeringens förslag om
lördagsöppet på Systembolaget AB och tillkännager
för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om förlängd försöksverksamhet. Enligt motionärerna
har försöket med lördagsöppet pågått för kort tid.
Det finns ett stort mörkertal vad gäller ökad
misshandel och rattfylleri. För att få ett stabilare
beslutsunderlag krävs därför att försöket förlängs
med ett år.

I motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström
m.fl. (mp) begärs tillkännagivande om att riksdagen
avslår förslaget om lördagsöppet (yrkande 1). Enligt
motionärerna är den korta tid, blott tio månader,
som förändringen med  lördagsöppet  verkat  ett
tillräckligt argument för att avfärda förslaget.
Motionärerna anför vidare att det inte heller finns
redovisade några som helst positiva effekter av ett
lördagsöppet Systembolag, vilket är ett lika tungt
vägande skäl mot förslaget.

I motion 2000/01:So63 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s,
mp, kd, v) begärs att riksdagen avslår förslaget om
generellt   lördagsöppna   systembutiker   och
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att försöket i stället får fortgå
åtminstone året ut (yrkande 1). Enligt motionärernas
uppfattning är ett års försökstid ett minimum för
att kunna fatta beslut om generellt lördagsöppet.

I motion 2000/01:So58 av Nils-Erik Söderqvist och
Göran Magnusson (båda s) yrkas tillkännagivande om
lördagsöppna  systembolag  (yrkande  1).  Enligt
motionärerna är utvärderingen inte entydig i sitt
resultat  varför  förslaget  med  lördagsöppna
systembutiker avvisas.

Utskottets bedömning

Enligt utskottet är det av vikt att den illegala
handeln med alkoholdrycker kraftfullt motverkas.
Skall denna kamp nå framgång måste legitimiteten hos
Systembolaget  förstärkas så att fler människor
väljer att handla legal framför illegal alkohol.
Utskottet vidhåller att en väg att uppnå detta kan
vara att öka tillgängligheten till legal alkohol och
att förbättra  Systembolagets service t.ex. vad
gäller öppethållande.
I propositionen föreslås riksdagen godkänna att
Systembolaget AB från den 1 juli 2001 får ha öppet
på lördagar längst till klockan 15.00 i hela landet.
Utskottet delar regeringens  bedömning  att den
delrapport  rörande  lördagsöppet  som forskarna
presenterat i början av 2001 är ett tillräckligt
beslutsunderlag för att slutligt ta ställning i
frågan. I likhet med regeringen anser utskottet att
forskarnas delrapport om lördagsöppet visar att
detta inte lett till några större förändringar när
det  gäller misshandel, rattfylleri eller andra
alkoholrelaterade  brott  sedan  försöksperioden
startades för ett år sedan. Mot bakgrund av det
sagda ställer sig utskottet därför bakom regeringens
förslag om lördagsöppet.
Enligt utskottet bör dock noggrant följas hur
lördagsöppet påverkar folkhälsan samt vilka effekter
öppethållandet får på brottsutvecklingen. Konse-
kvenserna av lördagsöppet i systembolagsbutikerna
bör därför, som regeringen angett,  fortlöpande
följas av Statens folkhälsoinstitut.
Motionerna  2000/01:So56 (c), 2000/01:So58  (s)
yrkande 1, 2000/01:So60  (v), 2000/01:So61 (mp)
yrkande 1, 2000/01:So62 (kd) samt 2000/01:So63 (fp,
s, mp, kd, v) yrkande 1 med krav på avslag på
regeringens  förslag  m.m.  avstyrks.  Utskottet
föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag
i enlighet med avsnitt 4.2.2 i propositionen om
detaljhandelsbolagets öppettider på lördagar.

Rätt att överklaga beslut

Propositionen

Regeringen anför i propositionen (s. 31 ff.) att det
bör  inte införas någon möjlighet för  statlig
myndighet  att  överklaga  kommunala  beslut om
tillstånd enligt alkohollagen.
Enligt propositionen förekommer det att kommunernas
politiska nämnder ibland tar andra hänsyn än rent
alkoholpolitiska vid beslut om serveringstillstånd.
Om en möjlighet till överprövning av kommunala
beslut enligt alkohollagen skall införas handlar det
alltså inte i första hand om att komma till rätta
med bristande ekonomisk och juridisk kompetens utan
snarare om åtgärder mot politiskt lagtrots.
Regeringen har övervägt om beslut som står i strid
med alkohollagen bör kunna överprövas eller om
felaktiga beslut kan rättas till på annat sätt. Den
väg  som  oftast  anvisas är vitesföreläggande,
antingen mot kommunen  som sådan eller mot de
förtroendevalda. Enligt regeringens mening ter sig
detta som en mera lämplig väg än en möjlighet till
överprövning av kommunernas beslut när det gäller
att komma till rätta med felaktiga kommunala beslut
även på alkoholområdet.
Enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
skall,  om  den   enskilde  överklagar  en
förvaltningsmyndighets beslut, den myndighet som
först beslutade i saken vara den enskildes motpart i
domstol. Denna bestämmelse har införts i samband med
genomförandet  av  den  s.k.   obligatoriska
tvåpartsprocessen i förvaltningsdomstol. Normalt är
det alltså den enskilde sökande samt kommunen som är
parter i ett mål om serveringstillstånd. Enligt
regeringens mening bör det allmänna intresset i mål
av här aktuellt slag inte tillvaratas av mer än en
myndighet. Då beslutanderätten i tillståndsärenden
ligger hos kommunen blir också detta en uppgift för
kommunen.
Sammanfattningsvis anser därför regeringen inte att
någon statlig myndighet bör ges rätt att överklaga
beslut om serveringstillstånd. Frågan om eventuella
andra åtgärdsmöjligheter bör tas upp inom ramen för
den  allmänna  diskussionen  om sanktioner  mot
kommunalt domstolstrots.

Bakgrund

Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett
beslut överklagas av den som beslutet angår, om det
har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Av
9 kap. 2 § alkohollagen (i dess nuvarande lydelse
SFS 1994:1738 och enligt 9 kap. 2 § i regeringens
förslag) framgår bl.a. att kommunens beslut får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Av 22 § förvaltningslagen följer att det vid
överklagande av ett förvaltningsbeslut inte finns
någon allmän klagorätt för var och en som är
missnöjd med ett avgörande. Det krävs att klaganden
är saklegitimerad. dvs. att han har ett sådant
intresse i saken som berättigar honom att överklaga.
På denna punkt föreligger således en väsentlig
skillnad mot laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900),  där  klagorätt  tillkommer  varje
kommunmedlem (10  kap. 1 § kommunallagen). Vid
överklagande av förvaltningsmyndighets beslut räcker
det således inte att klaganden är samhällsmedlem, se
t.ex. avgörandet RÅ 1992  ref.  13  i  vilket
Regeringsrätten fastslog att kommunmedlem inte hade
klagorätt  vid  serveringstillstånd enligt lagen
(1977:293) om handel med drycker. (Se Hellners,
Tryggve och Malmqvist, Bo: Nya förvaltningslagen med
kommentar. 5 uppl. 1999 s. 244 f.).

Motioner

I motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström
m.fl. (mp) begärs tillkännagivande om att andra
myndigheter skall ges möjlighet att överklaga beslut
om  serveringstillstånd  (yrkande  2).  Enligt
motionärerna bör rätt att överklaga dessa beslut ges
till  berörda  lokala  myndigheter  inklusive
socialtjänsten,     samt    länsstyrelserna.
Rättssäkerhetsprinciper i allmänhet bjuder också att
en  säkerhetsventil  skapas  i  systemet  för
överprövning.

I motion 2000/01:So58 av Nils-Erik Söderqvist och
Göran Magnusson (båda s) yrkas tillkännagivande om
rätt att överklaga serveringstillstånd (yrkande 2).
Enligt motionärerna bör en rätt att överklaga beslut
om serveringstillstånd införas för kommuninnevånare.

Utskottets bedömning

Utskottet delar regeringens bedömning att det inte
bör införas någon möjlighet för statlig myndighet
att överklaga kommunala beslut om tillstånd enligt
alkohollagen.  Inte  heller  i  övrigt  bör
överklaganderätten rörande tillståndsbeslut enligt
samma lag utvidgas. Motionerna  2000/01:58  (s)
yrkande 2 och 2000/01:So61 (mp) yrkande 2 avstyrks.

Serveringsbestämmelser

Serveringstider

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 33 ff.) att
vägledande för tillståndsmyndighetens prövning vid
bestämmandet av serveringstid enligt 6 kap. 4 §
första stycket alkohollagen skall vara risken för
alkoholpolitiska olägenheter. Bestämmelsen om tider
för servering av folköl i samma paragraf slopas och
eventuella olägenheter i samband med sådan ölser-
vering får mötas med förbud i enskilda fall med stöd
av 7 kap. 21 § alkohollagen. Enligt regeringen bör
vidare Statens folkhälsoinstitut få i uppdrag att i
samarbete med företrädare för restaurangnäringen, de
fackliga  organisationerna,  polismyndigheten och
kommunerna utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram.
Regeringen anför i propositionen bl.a. att frågan
om restaurangernas öppethållande har betydelse dels
för boende i serveringsställets närhet, eftersom det
finns en påtaglig störningsrisk från restauranger
med serveringstillstånd, dels för polisens arbete
med att upprätthålla ordning och säkerhet. Frågan
har vidare en rent alkoholpolitisk betydelse efter-
som ökad tillgång på alkoholdrycker ofta leder till
ökad  alkoholkonsumtion   och  därmed  ökade
skadeverkningar.
Den nuvarande bestämmelsen om serveringstider i 6
kap. 4 § alkohollagen kan kritiseras från den
synpunkten  att  den  i realiteten är tämligen
innehållslös. Om tillståndsmyndigheten finner att
andra tider än de som anges i lagtexten bör gälla,
är den fri att besluta om detta. Lagtexten inne-
håller inga begränsningar härvidlag. Inte heller
anges några kriterier för när de angivna tiderna kan
få frångås av tillståndsmyndigheten.
Alkoholutredningen konstaterar att det inte går att
uttala sig med absolut bestämdhet när det gäller
effekterna   på   t.ex.   våldsbrott   och
ordningsstörningar    av    de   utsträckta
serveringstiderna. Det finns utrymme  för olika
uppfattningar och tolkningar. Detta innebär också
att det inte finns något entydigt svar på frågan hur
en lagbestämmelse om  serveringstider  bäst bör
utformas. Det blir ytterst fråga om en politisk
bedömning av lämpligheten av olika lösningar.
Regeringen finner det för sin del rimligt att ta
som utgångspunkt nuvarande bestämmelse i 6 kap. 4 §
alkohollagen som innebär en huvudregel om viss
senaste  sluttid,  klockan  01.00,  även  om
tillståndsmyndigheten kan avvika från denna. När
denna möjlighet öppnades för tillståndsmyndigheten
förutsågs knappast att de serveringstider som skulle
beslutas av kommunerna  skulle  avvika  i mera
betydande grad från de tider som anges i lagtexten.
Den faktiska utvecklingen har emellertid gått i en
riktning som riskerar att göra lagens huvudregel
till ett undantag. Regeringen anser därför att
bestämmelsen bör skärpas på så sätt att lagtexten
anger kriterier för prövningen av när serveringen av
spritdrycker, vin och starköl får påbörjas och
avslutas.  Vägledande  för tillståndsmyndighetens
prövning vid bestämmandet av serveringstid skall
vara risken för alkoholpolitiska olägenheter. Detta
skall,  bl.a.  för  att  motverka  obefogade
överklaganden, framgå av själva lagtexten.
När  det  gäller serveringstidens början anser
regeringen att klockan 11.00 fortfarande får anses
som en väl avvägd tidpunkt för alkoholserveringens
början  avseende  tillstånd för servering  till
allmänheten.
Restaurangkulturen är  viktig  för allmänhetens
attityder och hållning till alkohol. Den svenska
restaurangnäringen har därför en viktig roll att
spela när det gäller att skapa förståelse för ett
ansvarsfullt och måttligt bruk av alkoholdrycker
samt  motverka  missbruk och de sociala  eller
medicinska problem som följer i dess spår.
För att åstadkomma en bättre restaurangmiljö och
restaurangkultur bör Statens folkhälsoinstitut få i
uppdrag  att tillsammans med representanter för
restaurangnäringen, de fackliga organisationerna,
polismyndigheten  och  kommunerna  utarbeta  ett
gemensamt åtgärdsprogram. Programmet bör syfta till
att på serveringsställen åstadkomma en ansvarsfull
hantering  av  alkoholdrycker,  en  effektivare
bekämpning  av  förekomsten  av  narkotika  på
restauranger  samt  rökfria  serveringsställen.
Programmet skall också visa på åtgärder som kan
bryta  den trend som blir alltmer tydlig inom
restauranglivet, nämligen att alkohol dricks allt
senare och under fler timmar på dygnet.
Statens folkhälsoinstitut bör fortlöpande redovisa
uppdraget till regeringen och senast den 1 december
2002 avge en rapport.
Regeringen anser vidare att servering av folköl
inte bör omfattas av regler om serveringstider. För
servering  av  sådant  öl  erfordras  inte
serveringstillstånd utan endast att vissa i lagen
särskilt angivna krav är uppfyllda. Regeringen anser
liksom Alkoholutredningen att eventuella olägenheter
som skulle kunna uppkomma på grund av ölservering
vid olämpliga tider kan mötas med förbud att under
viss tid servera öl enligt 7 kap. 21 § alkohollagen.
Regeringen föreslår vidare (se nedan) att den tid
under vilken ett sådant förbud kan gälla utökas från
sex till tolv månader. Det finns inte något behov av
att utöver detta reglera de allmänna serverings-
tiderna för öl.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs  tillkännagivande  om  öppnings-  och
stängningstider för alkoholservering (yrkande 4).
Det  är  enligt  motionärerna  angeläget  att
restauranger kan stänga under lugna former efter det
att  alkoholserveringen  avslutats.  Regler  om
restaurangers stängningstider i alkohollagen bör
därför enligt motionärernas mening avskaffas och
stängningstiden vara en angelägenhet för respektive
restaurangägare. Enligt  motionärerna  bör  även
regleringen när på dagen alkoholservering får börja
avskaffas. Även i motionerna 2000/01:So300 av Chris
Heister m.fl. yrkande 7 och i 2000/01:So57 av
Margareta Cederfelt och Mikael Odenberg (båda m)
yrkande  1  framförs  yrkanden  om att upphäva
alkohollagens   reglering  av  restaurangernas
serveringstider.

I motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström
m.fl. (mp) begärs  tillkännagivande om att för
folkölsservering skall gälla samma regler som för
servering av annat öl (yrkande 3).

I motion 2000/01:So63 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s,
mp, kd, v) begärs tillkännagivande om att inte
tillåta  nattöppna  restauranger  och  att  i
alkohollagen införa en bestämmelse  som  sätter
klockan 3.00 som yttersta tidsgräns för servering av
alkoholdrycker i lokaler med serveringstillstånd
(yrkande 2). Motionärerna anser inte att några
starka skäl för att lämna förslaget om en yttersta
stopptid kl. 3.00 ges i propositionen. Motionärerna
föreslår därför att förslaget i lagrådsremissen
genomförs.

Utskottets bedömning

Enligt  utskottets   mening   bör   alltjämt
serveringstider anges i 6 kap. 4 § alkohollagen.
Därmed finns en huvudregel om när alkoholservering
kan  påbörjas  och  en  sluttid,  även  om
tillståndsmyndigheterna kan avvika från dessa. Att
helt ta bort tidsangivelserna ur lagtexten skulle i
förlängningen kunna leda till en utveckling där
alkoholservering får pågå dygnet runt. Ett problem
är dock att alkohollagen saknar kriterier för när de
i  lagtexten  angivna  tiderna  kan frångås av
tillståndsmyndigheten.  Mot bakgrund  av att de
beslutade serveringstiderna i betydande omfattning
avviker från de tider som anges i lagtexten bör
bestämmelsen, enligt utskottets mening, skärpas.
Utskottet  ställer  sig  därför  positivt  till
regeringens  förslag   att   vägledande  för
tillståndsmyndighetens prövning vid bestämmandet av
serveringstid enligt alkohollagen skall vara risken
för alkoholpolitiska olägenheter.
Utskottet delar även regeringens bedömning att
bestämmelsen om tider för servering av folköl i
samma paragraf slopas och eventuella olägenheter i
samband med ölservering får mötas med förbud i
enskilda fall.
Enligt   utskottet   bör   här   framhållas
restaurangnäringens  betydelse  för  att  skapa
förståelse för ett ansvarsfullt och måttligt bruk av
alkoholdrycker samt motverka missbruk och sociala
och medicinska problem. Det är därför positivt att
regeringen har för avsikt att uppdra till Statens
folkhälsoinstitut att i samarbete med företrädare
för    restaurangnäringen,    de   fackliga
organisationerna, polismyndigheten och kommunerna
utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram bl.a. för att
etablera  goda  restaurangvanor  och ansvarsfull
alkoholhantering samt förebygga brott på området.
Utskottet tillstyrker således regeringens förslag
till ändring  i  6  kap.  4 § första stycket
alkohollagen. Motionerna 2000/01:So55 (m) yrkande 4,
2000/01:So57  (m) yrkande 1, 2000/01:So61  (mp)
yrkande 3, 2000/01:So63 (fp, s, mp, kd, v) yrkande 2
och 2000/01:So300 (m) yrkande 7 avstyrks.

Allsidig matlagning m.m.

Propositionen

Regeringen anför i propositionen (s. 38 ff.) att
alkohollagens krav (7 kap.   8 §) på att ser-
veringsstället skall ha ett  kök  för allsidig
matlagning och tillhandahåller lagad mat inte bör
ändras.
Regeringen framhåller bl.a. att sambandet mellan
utskänkning och matservering är en av de äldsta och
principiellt  viktigaste reglerna i den svenska
alkohollagstiftningen.  Huvudskälen  till  att
bestämmelsen  infördes  var  att berusningen av
alkoholförtäring blev mindre om drycken förtärdes
tillsammans med lagad mat och att sambandet med
matservering hade en allmänt återhållande effekt på
alkoholdrickandet.
I 7 kap. 8 § alkohollagen anges att tillstånd för
alkoholservering till allmänheten får meddelas om
serveringsstället  har  ett  kök  för  allsidig
matlagning och tillhandahåller lagad mat. Exakt vad
dessa begrepp innebär är inte angivet i lagtexten.
Ett resonemang om begreppen förs emellertid  i
förarbetena. Alkoholinspektionen och rättspraxis har
därefter  ytterligare  förtydligat  innebörden.
Vägledande  för  utvecklingen  av  kravet  på
restaurangkök  är  Alkoholpolitiska kommissionens
uttalande i sina allmänna överväganden (SOU 1993:50
s. 115).  Dessa  kommentarer  återkommer   i
propositionen  Förslag  till  alkohollag  (prop.
1994/95:89), i Alkoholinspektionens allmänna råd och
i   domstolarnas   beslutsmotiveringar.  Efter
Regeringsrättens  vägledande  domar  har  det
ytterligare klarlagts var gränsen går för begreppet
allsidig matlagning.
Med utgångspunkt i att det även i fortsättningen
skall  finnas  ett  samband  mellan  mat  och
alkoholservering finns enligt regeringens uppfatt-
ning anledning att framhålla fördelarna med att
knyta   förutsättningarna    till    själva
serveringsstället.  Sådana  krav  är  lätta att
kontrollera   om   de  är  uppfyllda,  och
tillståndsmyndighetens bedömning kan lätt förutses,
vilket är en fördel från rättssäkerhetssynpunkt.
Statens folkhälsoinstitut bör dock få i uppdrag att
närmare följa utvecklingen när det gäller sambandet
mellan mat- och alkoholservering men även försöka
beskriva de alkoholpolitiska konsekvenserna av att
t.ex. slopa nuvarande krav på att serveringsstället
har ett kök för allsidig matlagning.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om allsidig matlagning och
mattvång (yrkande 6). Motionärerna anför att det med
nuvarande reglering är svårt för nya typer av
restauranger att etablera sig.  Möjligheten att
serveras alkohol på en kvarterspub saknas i stor
utsträckning, varför svenskarna dricker hemma innan
de går ut. Konsumtionen blir därför ofta högre än om
det hade varit möjligt att besöka en enkel bar.
Enligt motionärerna bör mattvånget slopas. Även i
motionerna 2000/01:So300 av Chris Heister m.fl. (m)
yrkande 9 och i 2000/01:So57 av Margareta Cederfelt
och Mikael Odenberg (båda m) yrkande 2 framställs
krav på att alkohollagens regel om s.k. mattvång
avskaffas. I motion 2000/01:So55 av Chris Heister
m.fl. (m) begärs vidare tillkännagivande om starka
gemenskaper och goda sociala miljöers betydelse vid
alkoholförtäring (yrkande 7). Motionärerna anför att
starkare gemenskaper i samhället minskar risken för
både  missbruk  och  våldsamheter.  Förbättrade
förutsättningar  att  under kontrollerade former
servera vin, öl och sprit till rimliga priser
möjliggör för restauranger att ersätta drickande i
avskildhet  och  utan  social kontroll.  Enligt
motionärerna bör politiken därför förändras i syfte
att ge människor bättre möjligheter att umgås på
restauranger,  pubar  och  barer. Vidare begärs
tillkännagivande om servering vid  teater-  och
konsertlokaler (yrkande 8). Motionärerna anser att
möjligheterna att servera vin och starköl i foajé
till  teater eller konsertlokal under pauser i
föreställningen bör utökas till att även gälla
spritdrycker  samt  att  man också bör tillåta
servering såväl före som efter föreställningen.

I motion 2000/01:So347 av Ester Lindstedt-Staaf (kd)
yrkas tillkännagivande att undantag bör göras i
lagen om alkoholservering enligt vad som anförs i
motionen. Motionären anför att små gårdsföretag ofta
säljer ostprodukter i gårdsbutik. En del av dessa
producenter har framfört önskemål om att få servera
smakbitar  av  sina  ostar  med  lite  vin.
Alkohollagstiftningen ger dock ej möjlighet till
servering av vin, om man inte har allsidig servering
av mat. Enligt motionären bör alkohollagen ändras
så, att undantag kan göras från detta villkor för
att tillstånd att servera vin ska kunna komma i
fråga.

I motion 2000/01:So317 av Anita Jönsson och Jarl
Lander (båda s) begärs tillkännagivande om att
kommunerna   bör  ges  möjlighet  att  bli
tillståndsgivare för öl- och vinservering i teater-
och konsertlokaler. Motionärerna anser att lagen bör
utvidgas så att kommunerna får möjlighet att ge
tillstånd till  teatrar  och konsertlokaler för
servering  av  vin och öl i samband  med  en
föreställning, vilket innebär även före och efter
föreställningen.

Bakgrund

I 7 kap. 8 § första stycket alkohollagen anges att
serveringstillstånd  får  meddelas  endast  om
serveringsstället  har  ett  kök  för  allsidig
matlagning  och  tillhandahåller  lagad  mat.
Serveringsstället skall ha ett med hänsyn till
omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för
gäster. Utan hinder av vad som anförs i bl.a. första
stycket får tillstånd meddelas för servering av vin
och starköl i foajé till teater eller konsertlokal.
Servering får  dock endast ske under pauser i
föreställningen.

Motioner om tillstånd för servering i foajé till
teater  eller  konsertlokal  har  behandlats av
utskottet vid ett flertal tillfällen. I betänkandena
1994/95:SoU9  Förslag  till  alkohollag  och
1995/96:SoU3 Alkoholfrågor anförde utskottet att
dess  inställning  var att matservering även i
fortsättningen skall vara  ett  krav  för  att
serveringstillstånd skall kunna beviljas. Utskottet
var inte berett att utvidga tillståndet för teatrar
och konsertlokaler till att avse andra tider för
serveringens bedrivande än i paus under pågående
föreställning eller till andra alkoholdrycker än vin
och starköl. Detta blev också riksdagens beslut
(rskr. 1994/95:106 och prot.nr 1995/96:27). Senast i
betänkandena 1997/98:SoU14 Vissa alkoholfrågor och
1999/2000:SoU4 med samma namn vidhöll utskottet
denna uppfattning. Aktuella motioner avstyrktes.
Riksdagen följde utskottet (prot.nr 1997/98:78 och
rskr. 1999/2000:42).

Utskottets bedömning

Enligt utskottet är restaurangkulturen av vikt när
det gäller allmänhetens attityder och hållning till
alkohol. Restaurangnäringen har också betydelse för
att etablera goda restaurangvanor och ett måttfullt
alkoholbruk. Näringen har dock att verka  inom
alkohollagens  ram  och  bl.a.  följa  dess
serveringsbestämmelser. Utskottet vill här framhålla
sambandet mellan utskänkning och matservering som en
av de principiellt viktigaste reglerna i den svenska
alkohollagstiftningen med syftet att ha en allmänt
återhållande effekt på alkoholdrickandet. Utskottet
delar därför regeringens bedömning att alkohollagens
krav (7 kap. 8 §) på att serveringsstället skall ha
ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla
lagad mat inte bör ändras. Utskottet vidhåller även
sin  tidigare  uppfattning  vad  gäller  s.k.
pausservering. Motionerna 2000/01:So55 (m) yrkandena
6-8, 2000/01:So57 (m) yrkande 2, 2000/01: So300 (m)
yrkande 9, 2000/01:So317 (s) och 2000/01:So347 (kd)
avstyrks.

Tillfälliga tillstånd

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 40 ff.) en
ändring i 6 kap. 5 § alkohollagen som innebär att
innehavare av tillstånd för tillfällig servering i
slutet  sällskap  i  fortsättningen  får  köpa
spritdrycker,  vin  och  starköl  endast  hos
Systembolaget AB. Kravet på serveringstillstånd i
alkohollagen tas bort i fråga om servering som
ordnas utan vinstintresse, vid ett enstaka tillfälle
för vissa i förväg bestämda personer, inte medför
andra kostnader för deltagarna än kostnaden för
inköp av dryckerna och ordnas i andra lokaler än
sådana där det bedrivs yrkesmässig försäljning av
alkoholdrycker eller lättdrycker (6 kap. 1 § andra
stycket).  Enligt  regeringen  bör  tillfälligt
tillstånd  för servering till allmänheten  inte
förbehållas endast innehavare av stadigvarande ser-
veringstillstånd.
Regeringen anför i propositionen bl.a. att den
ursprungliga  avsikten   med   att   tillåta
alkoholservering i slutna sällskap var att t.ex.
föreningar och arbetsplatser skulle kunna anordna
fester under billigare och enklare former än att gå
till en restaurang. Detta har gjorts möjligt genom
att kraven för tillstånd är betydligt lägre vid ser-
vering i slutna sällskap än till allmänheten. Den
stora skillnaden är i regel att lokalen inte är
godkänd för allsidig matlagning. Vid tillfälliga
serveringstillstånd är kraven dessutom ännu lägre än
vid  stadigvarande  tillstånd. Detta kan  locka
personer som av olika anledningar inte kan få
tillstånd för servering till allmänheten att ansöka
om serveringstillstånd för slutna sällskap i stället
och driva verksamheten kommersiellt. Därmed uppstår
en konkurrenssituation med den etablerade restau-
rang-näringen. Enligt regeringen  är det därför
viktigt att tillståndsmyndigheterna kontrollerar att
det slutna sällskapet inte är fingerat enbart för
att kringgå  lagstiftningen.  Det  kan dessutom
ifrågasättas om alla former av "slutna sällskap"
skall godkännas för tillstånd till alkoholservering.
Regeringen anser det lämpligt att tillståndsmyndig-
heterna   i   tveksamma   fall  kräver  in
identitetsuppgifter innan tillstånd beviljas. Detta
bör kunna ske inom ramen för tillståndsprövningen
enligt nuvarande bestämmelser.
Regeringen anför  vidare  att detaljhandel med
spritdrycker, vin och starköl  endast får bedrivas
av Systembolaget. Försäljning direkt till konsument
får i övrigt endast bedrivas i form av servering av
innehavare av serveringstillstånd. Enligt regeringen
bör  rätten  till  inköp  från tillverkare och
partihandlare  tas  bort  för  de  tillfälliga
tillstånden till slutna sällskap. Innehavare av
sådana tillstånd blir  därigenom hänvisade till
Systembolaget för inköp av spritdrycker, vin och
starköl. De ansökningar som har tillkommit enbart
för att möjliggöra inköp från bryggerier m.m. kommer
därmed att upphöra.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs  tillkännagivande  om  försäljning  till
innehavare  av  tillfälligt  serveringstillstånd
(yrkande 9). Enligt motionärerna är regeringens
förslag att innehavare av tillfälligt tillstånd för
servering i slutet sällskap  endast  får  köpa
spritdrycker, vin och starköl hos Systembolaget AB
ett otillbörligt ingrepp i konkurrensen som saknar
alkoholpolitisk betydelse.
I motion 2000/01:So58 av Nils-Erik Söderqvist och
Göran Magnusson (båda s) yrkas tillkännagivande om
att undanta tillstånden då alkohol serveras utan
vinstintresse (yrkande 5). Motionärerna anser att
detta förslag bör avvisas.

Utskottets bedömning

Enligt   utskottet   kan   utvecklingen   av
försäljningsverksamheten  av alkoholdrycker  från
tillverkare  och  partihandlare  direkt  till
konsumenter med tillfälliga serveringstillstånd för
slutna  sällskap  i  förlängningen  undergräva
detaljhandelsmonopolets ställning. Utskottet delar
därför regeringens bedömning  att innehavare av
tillstånd för tillfällig servering i slutet sällskap
i fortsättningen endast får köpa spritdrycker, vin
och starköl hos Systembolaget. Regeringens förslag
till ändring i 6 kap. 5 § alkohollagen tillstyrks.
Motion 2000/01:So55 (m) yrkande 9 avstyrks.
Likaså  ställer sig  utskottet  positivt  till
förslaget att  kravet  på serveringstillstånd i
alkohollagen tas bort i fråga om servering som
ordnas vid vissa privata arrangemang. En bibehållen
tillståndsplikt  i  dessa  fall  är  svårt att
alkoholpolitiskt  motivera.  En  ändring  av
alkohollagen i detta hänseende torde därför öka
allmänhetens förståelse för det alkoholpolitiska
regelsystemet    och    dessutom    avlasta
tillståndsmyndigheterna.  Utskottet  tillstyrker
därför regeringens förslag till ändring i 6 kap. 1 §
andra stycket alkohollagen. Motion 2000/01:So58 (s)
yrkande 5 avstyrks.

Lämplighetskravet m.m.

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 45 ff.) att
åsidosättande  av  brandskyddsföreskrifter  samt
tillåtande   av  brottslig   verksamhet   på
serveringsstället skall vara självständiga grunder
för återkallelse av serveringstillstånd enligt  7
kap. 19 § alkohollagen. Med anledning härav föreslås
tillägg i 7 kap. 8 § första stycket samt i 19 § 5
alkohollagen. Enligt regeringen bör det nuvarande
kravet i alkohollagen på personlig lämplighet när
det  gäller  såväl  personliga  som  ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt kvarstå
oförändrat.
Regeringen anför i propositionen att prövningen av
sökandens  lämplighet att bedriva servering  av
spritdrycker,  vin  och  starköl,  såväl  vid
ansökningstillfället som vid fortlöpande kontroll,
har kommit att ta alltmer av tillståndsmyndighetens
tid i anspråk. Alltsedan lämplighetskravet i lagen
om handel med drycker (LHD) år 1986 utvidgades till
att omfatta även allmän ekonomisk skötsamhet har
förarbeten, föreskrifter och allmänna råd utvecklats
och metoderna att utöva kontroll förfinats. I vissa
avseenden innebar  alkohollagen  (7  kap. 7 §)
ytterligare skärpningar, framför allt genom att
sökanden ålagts att visa sin lämplighet och genom en
starkare betoning av den ekonomiska skötsamheten,
t.ex. beträffande konkurser.
När det gäller kunskapskravet har det hänt en hel
del på senare tid. På bara några år har nya
 krögarutbildningar" vuxit upp. En uppfattning hos
tillståndsmyndigheter  och   branschens   egna
organisationer är att dessa har bidragit till att
väsentligt höja kunskapsnivån hos restaurangpersonal
av olika kategorier.
När   det   gäller   åsidosättande   av
brandskyddsbestämmelser  anser  regeringen  till
skillnad från Alkoholutredningen att det bör finnas
en direkt koppling mellan brandsäkerhetsfrågor och
serveringstillstånd.
Mot bakgrund av de höga krav som ställs på den som
ansöker  om  serveringstillstånd avseende  såväl
personliga  som  ekonomiska  förhållanden  anser
regeringen att illegalt spel på serveringsstället
skall kunna vara en grund för återkallelse av
serveringstillståndet.  Motsvarande  gäller  om
tillståndshavaren  på serveringsstället  tillåter
annan brottslig verksamhet, t.ex. narkotikabrott,
häleri, koppleri m.m.
En stor andel av de polisanmälningar som görs när
det gäller brottet olaga diskriminering hänför sig
till restaurangbranschen. Det är också en form av
diskriminering som har fått stor uppmärksamhet i
massmedierna och i den allmänna debatten. Om en
tillståndshavare i sin restaurangverksamhet, eller
anställda i denna verksamhet, fälls till ansvar för
olaga diskriminering bör det därför redan i dag
kunna   innebära   att   serveringstillståndet
ifrågasätts. Detta är ett brott som har anknytning
till  restaurangrörelsen och måste bedömas  som
allvarligt.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs   tillkännagivande   om   krav   och
lämplighetsprövning vid tillståndsgivning (yrkande
10). Enligt motionärerna bör de krav alkohollagen
ställer på restaurangägare vara tydliga, då det
annars finns risk för kommunalt godtycke. Enligt
motionärerna är det inte rimligt att brott mot
brandföreskrifter  eller tillåtande av brottslig
verksamhet   i   övrigt   kopplas   till
tillståndsgivningen. Reglerna om bokföringskunskap
fyller heller ingen alkoholpolitisk funktion. Enligt
motionärernas uppfattning skall tillstånd alltid ges
om det inte finns något som tydligt talar däremot.
Bevisbördan för att någon är olämplig skall ligga på
kommunen. Även i motion 2000/01:So300 av Chris
Heister  m.fl.  (m)  begärs tillkännagivande om
bevisbördan  vid ansökan om  serveringstillstånd
(yrkande 10). I motion 2000/01:So55 av Chris Heister
m.fl.  (m) begärs  vidare  tillkännagivande  om
förstärkt möjlighet till snabbt återkallande av
tillstånd  vid  missbruk  av  detsamma samt om
straffskärpning  vid upprepade eller  allvarliga
försummelser (yrkande 11 delvis). Motionärerna anför
att  det  är  viktigt  att  serveringstillstånd
återkallas både snabbt och effektivt i de fall
verksamheten inte sköts. För att det skall bli
fallet måste kontrollen av att tillståndshavarna
följer befintliga regler bli mera effektiv.

Utskottets bedömning

Enligt utskottet är det särskilt viktigt att lokaler
med serveringstillstånd har ett  väl fungerande
brandskydd. Det ligger i sakens natur att människor
som druckit alkohol är mer utsatta vid en brand än
de som inte är alkoholpåverkade. En brand i en lokal
med    serveringstillstånd   där   gällande
brandskyddsbestämmelser inte följts kan därför få
förödande följder. Utskottet ställer sig därför
bakom regeringens förslag att det bör finnas en
direkt koppling mellan brandsäkerhetsfrågor  och
serveringstillstånd.
Mot bakgrund av de höga krav som i alkohollagen
ställs på den som ansöker om serveringstillstånd
avseende både personliga och ekonomiska förhållanden
bör det, enligt utskottets uppfattning, också vara
självklart  att  brottslig verksamhet  som  har
anknytning till restaurangrörelsen kan leda till att
serveringstillståndet ifrågasätts.
Utskottet delar således regeringens bedömning att
åsidosättande  av  brandskyddsföreskrifter  och
brottslig verksamhet på serveringsstället skall vara
självständiga  grunder  för  återkallelse  av
serveringstillstånd enligt alkohollagen. Regeringens
förslag till ändring i 7 kap. 8 § och 19 § 5
alkohollagen tillstyrks därför.
Enligt utskottet är det självklart av vikt att den
kommunala handläggningen av dessa ärenden följer
gällande  lagstiftning  och förvaltningsrättsliga
principer, bl.a. vad gäller snabbhet. Utskottet
anser att riksdagen inte bör ta något initiativ till
ytterligare författningsändringar på området.
Motionerna 2000/01:So55 (m) yrkandena 10 och 11
delvis samt 2000/01:So300 (m) yrkande 10 avstyrks.

Anställd personal

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 48 f.)  en
ändring i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkohollagen som
innefattar att innehavare av serveringstillstånd ges
möjlighet  att   hyra   in  personal  från
bemanningsföretag.
Enligt regeringen tillkom nuvarande bestämmelse i
alkohollagen om att endast personal som är anställd
av  tillståndshavaren   får   användas   för
serveringsverksamheten för att "tillståndshavaren
effektivt skall kunna ingripa då olägenheter i fråga
om ordning, nykterhet och trevnad uppstår på serve-
ringsstället".   Emellertid   omfattade   inte
anställningskravet ens från början all personal.
Entrévärdar och dörrvakter liksom garderobiärer och
kasinopersonal  undantogs  eftersom  dessa  ofta
anlitades  av särskilda bevaknings- eller spel-
företag. Ordalydelsen av 6 kap. 3 § ändrades därför
vid tillkomsten av alkohollagen till "för servering
av spritdrycker, vin eller starköl  får endast
anlitas   personal   som  är  anställd  av
tillståndshavaren".  Tillståndshavare  som  är
ekonomiskt misskötsamma och t.ex. anlitar "svart"
arbetskraft  kan  få  sitt  serveringstillstånd
indraget.
Arbetsmarknaden är i dag mer komplex än tidigare,
och större krav ställs  på  flexibilitet  inom
arbetslivet. Personalförmedling i olika former är
ett exempel på detta, och uthyrning av arbetskraft
är nu en etablerad företagsform inom nästan varje
yrkesbransch. Det är därför naturligt att en krögare
som drabbas av att t.ex. kökspersonal insjuknat
vänder sig till en s.k. personalpool för att få
hjälp. Bestämmelsen i 6 kap. 3 § alkohollagen är då
ett besvärligt hinder i hans verksamhet. Även för
mycket korta vikariat är han tvungen att anställa
personalen, medan andra näringsidkare på ett enklare
sätt kan hyra in tillfällig personal utan att bryta
mot några bestämmelser.
Enligt regeringens mening är det önskvärt att
förändra kravet i 6 kap. 3 § alkohollagen så att
regleringen blir mera anpassad till dagens förhål-
landen och till behoven i den seriösa delen av
branschen. För att göra det möjligt att använda
exempelvis personal från bemanningsföretag eller
s.k. personalpooler bör ett tillägg till nuvarande
lydelse av 6 kap. 3 § göras som gör det möjligt att
hyra in personal från personaluthyrningsföretag.
Därmed bör kravet på flexibilitet kunna tillgodoses
utan att kravet på kontrollmöjligheter när det
gäller  misstankar  om  anlitande  av  "svart"
arbetskraft eftersätts.

Motion

I motion 2000/01:So54 av Inger Lundberg (s) yrkas
tillkännagivanden  om  biljettförsäljning  vid
jazzkonserter på restaurang. Motionären anför att
alkohollagen ställer krav på att all personal, som
arbetar  med  uppgifter  som  har  samband med
utskänkning av alkohol, skall vara anställd av
tillståndshavaren. I propositionen föreslås  att
tillståndshavaren skall ges möjlighet att använda
sig av s.k. bemanningsföretag. Enligt motionären bör
en möjlighet att ge kommunerna dispens från dessa
regler införas, då nuvarande och föreslagna regler
kan  förhindra jazzklubbar  att  ideellt  sälja
biljetter till konserter som hålls på restauranger
med utskänkningstillstånd.

Aktuellt

Regeringsrätten har i en dom (RÅ 2000 ref. 12)
behandlat frågan om innebörden av bestämmelsen i 6
kap.  3 § fjärde stycket alkohollagen att för
servering av spritdrycker, vin eller starköl får
anlitas  endast  personal  som är anställd  av
tillståndshavaren. I domen har  domstolen bl.a.
anfört att bestämmelsen får anses omfatta  all
personal  som  är  sysselsatt  i den egentliga
serveringsrörelsen.

Utskottets bedömning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
innehavare av serveringstillstånd ges möjlighet att
hyra in personal från bemanningsföretag. De problem
som tas upp i motion 2000/01:So54 (s) bör enligt
utskottets mening lösas vid rättstillämpningen av
den aktuella bestämmelsen i alkohollagen. Utskottet
tillstyrker således regeringens förslag till ändring
i 6 kap. 3 § fjärde stycket alkohollagen. Något
initiativ från riksdagens sida med anledning av
motionen bör inte tas, varför denna avstyrks.

Representationsrätt för tillståndshavare

Propositionen

Enligt regeringen (propositionen s. 56 f.) bör
alkohollagens bestämmelse   (4 kap. 9 §) om att
tillståndshavare och andra personer eller företag
som  tillverkar,  säljer   eller   förmedlar
alkoholdrycker får lämna alkoholdrycker som gåva
endast i form av varuprov inte ändras.
Regeringen anför i propositionen att det finns ett
alkoholpolitiskt syfte bakom reglerna i alkohollagen
angående  alkoholreklam  och representation  med
alkoholdrycker, nämligen att hålla nere konsumtionen
av alkoholdrycker.
Reglerna innebär allmänt att man inte får bjuda på
alkoholdrycker vid marknadsföring av tjänster eller
vid försäljning av andra varor än alkoholdrycker om
det inte är representation i den mening begreppet
fått i praxis. För tillverkare, partihandlare eller
restaurangägare med serveringstillstånd gäller ännu
strängare regler. Alkoholdryck får lämnas endast som
varuprov. Tillverkare och partihandlare kan lämna
sådana varuprover såväl till varandra som till
innehavare  av serveringstillstånd.  En  restau-
rangägare får däremot inte lämna några varuprover
till  vanliga  restaurangkunder.  En  vanlig
restauranggäst anses inte omfattas av begreppet
godtagen representation i affärslivet.

Motion

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om utökning av auktions-,
provsmaknings-   och  representationsmöjligheter
(yrkande 3 delvis). Motionärerna anser att de regler
som gäller för näringslivet i övrigt också bör gälla
partihandlare och att reglerna för varuprov bör
lättas upp.

Utskottets bedömning

Enligt utskottet bör det alkoholpolitiska syftet med
regeln om representation  med  alkoholdrycker i
alkohollagen, nämligen att hålla nere konsumtionen
av alkohol, understrykas. Utskottet anser, i likhet
med regeringen, att denna bestämmelse inte bör
ändras. Motion 2000/01:So55 (m) yrkande 3 delvis
avstyrks.

Restaurangrapporten

Propositionen

Regeringen anför i propositionen (s. 57 f.) att
statistiska  uppgifter  om  försäljningen  av
spritdrycker, vin och starköl bör lämnas en gång om
året i stället för två.
Enligt  regeringen har restaurangrapporten  där
restaurangerna  redovisar alkoholförsäljningen på
senare tid nämnts som exempel på onödig svensk
byråkrati. Klagomålen mot blanketten har framför
allt inriktat sig på att restaurangerna numera måste
redovisa inköpta volymer. Omsättningssiffrorna (i
kronor) är och har varit lättare att ta fram via
restaurangens egen bokföring. Leverantörerna har
tidigare inte försett inköparna med uppgifter om
volymer fördelade  på  olika  dryckesslag,  och
tillståndshavarna har ofta fått räkna ut detta
manuellt. Detta har tagit mycken tid i anspråk och
har uppfattats som en onödig administrativ börda.
Tillsammans med åligganden från t.ex. skattemyn-
digheten har detta upplevts som ett krångel som
försvårar verksamheten för framför allt de små och
medelstora restaurangföretagen. Restaurangrapporten
har  blivit något av en symbolfråga  i  detta
sammanhang.
Restaurangrapporten   kallades  tidigare  för
kvartalsrapporten, eftersom den skulle lämnas in
fyra gånger om året. Den bytte sedan namn till
tertialrapporten då man minskade frekvensen till tre
gånger om året. Sedan ett par decennier skall
rapporten lämnas in två gånger årligen, och många
vill nu minska detta till en gång per år. Krav på
förenklingar i blanketten och att helt slopa den
framförs också.
Uppgifter om restaurangernas försäljning är viktiga
för statistik och forskning. Rapporteringen kan
därför i nuläget inte helt avskaffas.

Bakgrund

Enligt 8 kap. 5 § alkohollagen är tillståndshavare
och den som enligt 4 kap.  1 § första stycket
alkohollagen är berättigad att bedriva partihandel
skyldiga  att lämna  statistiska  uppgifter  om
försäljning av spritdrycker, vin och starköl i
enlighet med de föreskrifter som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, Alkoholinspektionen
meddelar. I 5 § alkoholförordningen (1994:2046) ges
Alkoholinspektionen denna rätt. Inspektionen har i
föreskrift AIFS 1997:4 1-3 §§ angett hur och när
dessa statistiska uppgifter skall lämnas. Av 2 §
framgår att rapporten skall lämnas två gånger om
året.
Regeringen har i proposition 2000/01:99 Statens
folkhälsoinstitut - roll och uppgifter föreslagit
att Alkoholinspektionen skall avvecklas den 1 juli
2001 och att dess uppgifter skall föras över till
Statens  folkhälsoinstitut.  Utskottet  har  i
betänkande 2000/01:SoU16 med samma namn ställt sig
bakom regeringens förslag. I proposition 2000/01:97
Vissa ändringar i alkohollagen föreslås att i 8 kap.
5 § alkohollagen ordet "Alkoholinspektionen" skall
bytas ut mot "Statens folkhälsoinstitut".

Motion

I motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström
m.fl.   (mp)   begärs  tillkännagivande  att
restaurangrapport skall avlämnas två gånger varje år
(yrkande 4). Enligt motionärerna bör så ske för att
säkra en kontinuerlig uppföljning på området.

Utskottets bedömning

Enligt utskottet är uppgifter om restaurangernas
försäljning av alkoholdrycker viktiga för statistik
och forskning. Utskottet delar dock regeringens
bedömning att restaurangrapporten kan lämnas en gång
om året i stället för två. Motion 2000/01:So61 (mp)
yrkande 4 avstyrks.

Tillsyn över folkölsförsäljningen

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 62 ff.) ett
tillägg i 7 kap. 13 § tredje stycket alkohollagen
som innebär att kommunen får ta ut en avgift för
tillsynen av dem som bedriver servering av eller
detaljhandel med folköl enligt grunder som beslutas
av kommunfullmäktige. Den som bedriver detaljhandel
med eller servering av sådant öl skall vara skyldig
att anmäla verksamheten hos den kommun där försälj-
ningen  sker samt utöva särskild tillsyn  över
försäljningen.  För denna egentillsyn skall det
finnas ett för verksamheten  lämpligt  program.
Regeringen föreslår därför ett tillägg härom i 5
kap. 6 § andra stycket samt en ny bestämmelse 6 kap.
1 a § i samma lag. Rätten till folkölservering i
samband med ambulerande korv- och glassförsäljning
eller liknande avskaffas (6 kap. 1 § tredje stycket
alkohollagen). Regeringen föreslår vidare att tiden
för förbud mot fortsatt försäljning av folköl enligt
7 kap. 21 § andra stycket alkohollagen utökas från
sex till tolv månader vid upprepad eller allvarlig
försummelse.  Enligt  regeringen  bör  Statens
folkhälsoinstitut få i uppdrag att närmare följa
folkölförsäljningens utveckling när det gäller ung-
domar och utvärdera tillämpningen och effekterna av
alkohollagens bestämmelser när det gäller öl.
Regeringen anför i propositionen bl.a. att det
faktaunderlag    som    regeringen    genom
Alkoholutredningen kunnat inhämta inte ger anledning
att ifrågasätta den allmänna utgångspunkten att
kontrollen av folkölsförsäljningen måste skärpas.
Den bör dock kunna ske i enklare former än vad som
gäller i fråga om starkare alkoholdrycker. Vad som
bör eftersträvas är alltså främst åtgärder som kan
bidra till att underlätta och effektivisera den
nuvarande kontrollen. De ändringar som i övrigt bör
övervägas bör framstå som rimliga och förståeliga
med hänsyn till såväl åtgärdernas effekt som de
olägenheter och kostnader som de kan medföra.
När det gäller servering av folköl finns ett
undantag från bestämmelsen om lokalgodkännande och
matservering i 6 kap. 1 § alkohollagen. Det är det
tredje  stycket  med formuleringen att "öl får
serveras av den som enligt 23 § livsmedelslagen har
meddelats  särskilt tillstånd  att  yrkesmässigt
hantera livsmedel." Denna formulering tillkom bl.a.
för att det skall vara möjligt att tillfälligt kunna
servera folköl i samband  med festivaler eller
liknande.  Problem  med folkölsförsäljning  till
ungdomar  från  ambulerande  försäljare  har
rapporterats framför allt från folkölsprojekt i
Skåne. Regeringen  föreslår  att  det  aktuella
undantaget i 6 kap. 1 § alkohollagen utgår.
Det största problemet med folkölsförsäljningen är
att det på många håll är alltför lätt för ungdomar
under 18 år att  komma över folköl. Personal-
omsättningen i butiker som säljer bl.a. folköl är
mycket hög. Introduktionen av nyanställd personal
och tillfälliga  vikarier är mycket olika inom
branschen. Arbete som expedit i en livsmedelsbutik
är  det första tillfälliga arbetet  för  många
ungdomar.
De butiker som har rätt att sälja folköl omfattas i
regel   av   en  skyldighet  att  utarbeta
egenkontrollprogram enligt livsmedelslagstiftningen.
Regeringen anser att butiker och serveringar som har
rätt att bedriva detaljhandel med eller servering av
folköl bör åläggas skyldighet att utöva särskild
tillsyn över denna verksamhet samt att utarbeta
särskilda egentillsynsprogram för detta. Det bör
framhållas att försummelse i fråga om egentillsynen
eller i fråga om utarbetande av egentillsynsprogram
kan komma att utgöra grund för beslut om förbud mot
försäljning av öl enligt 7 kap. 21 § alkohollagen.
Förutom  kontroll  av  egentillsynsprogram  bör
huvudinriktningen av den kommunala tillsynen över
folkölsförsäljningen   vara   rådgivning   och
information.  Ett  av  flera  problem  med
folkölsförsäljningen för kommunerna är att man inte
vet vilka butiker som har rätt att sälja folköl utan
att först genomföra en  kartläggning. I större
kommuner kan detta vara ett omfattande arbete.
I debatten framförs ibland att tillståndsplikten
för folköl bör återinföras. Som skäl anförs oftast
problemen med butikernas bristande ålderskontroll,
men också att butikerna då kan registreras så att
kommunen  kan hålla reda på var  den  lagliga
ölförsäljningen bedrivs. I vad mån ålderskontrollen
skulle förbättras om tillståndsplikten återinförs
kan diskuteras. Det finns inget belägg för att
åldersgränsen respekterades bättre tidigare. Enligt
regeringen  riskerar  ett  återinförande  av
tillståndsplikten att bli ett slag i luften och att
medföra ökad kommunal byråkrati.
En annan möjlighet är att införa en anmälningsplikt
för ölförsäljning i alkohollagen. Lagtekniskt skulle
en sådan regel kunna utformas så att den som har en
godkänd livsmedelslokal och bedriver försäljning av
matvaror eller serverar mat  måste anmäla till
kommunen att han har för avsikt att detaljhandla med
eller servera folköl. Anmälningsplikten skulle göra
det möjligt för kommunen att utan ett omfattande
kartläggningsarbete bygga upp ett kommunalt register
över försäljare av folköl. Regeringen anser mot
bakgrund av de brister som finns när det gäller
handlarnas ålderskontroll att det bör införas en
särskild anmälningsplikt för detaljhandel med eller
servering  av folköl. På så sätt får kommunen
kännedom om de näringsidkare som i kommunen säljer
eller serverar folköl så att de kan bli föremål för
tillsyn.
Regeringen  föreslår också att kommunerna  ges
möjlighet ta ut en avgift för tillsynen av dem som
bedriver anmälningspliktig  servering  av  eller
detaljhandel med öl. De närmare grunderna för dessa
avgifter får beslutas av kommunfullmäktige under
iakttagande   av  bl.a.  självkostnads-  och
likställighetsprinciperna. Vidare avser regeringen
att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att
närmare följa folkölsförsäljningens utveckling när
det gäller ungdomar och att utvärdera tillämpningen
och  effekterna  av  alkohollagens  bestämmelser
avseende folköl.
Enligt 7 kap. 21 § alkohollagen får kommunen
förbjuda fortsatt detaljhandel med eller servering
av folköl eller meddela varning om bestämmelserna i
alkohollagen  inte  följs.  Enligt  regeringens
uppfattning finns det dock skäl att överväga en
möjlighet till längre tids förbud vid särskilt
allvarliga eller upprepade överträdelser av gällande
regler. Detta utgör en kännbar sanktion, vilket
skulle  kunna  underlätta  för  den  kommunala
tillsynsmyndigheten att få rättelse till stånd.
Regeringen föreslår att förbud mot försäljning av
folköl i sådana fall skall kunna meddelas för en tid
av tolv månader. Även denna tid bör vara fast.
Förbudet skall alltså bara kunna gälla i antingen
sex eller tolv månader.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om förstärkt möjlighet till
snabbt återkallande av tillstånd vid missbruk av
detsamma samt om straffskärpning vid upprepade eller
allvarliga försummelser (yrkande 11 delvis). När det
gäller  folkölstillsynen anser motionärerna  att
resultatet av den skärpta tillsynen bör avvaktas och
att samarbetet med handeln bör värderas innan en
eventuell sanktionsskärpning föreslås. Vidare begärs
tillkännagivande om ölförsäljning i samband med
ambulerande korvförsäljning och liknande (yrkande
12).  Regeringen  föreslår  att  rätten  till
ölförsäljning   i  samband  med  ambulerande
korvförsäljning eller liknande avskaffas. Enligt
motionärerna kan inte detta vara ett så stort
problem att det motiverar en lagskärpning.

I motion 2000/01:So429 av Thomas Julin m.fl. (mp)
begärs tillkännagivanden om att tillstånd skall
fordras för försäljning av öl klass II, folköl, om
indragning av tillstånd vid försäljning av folköl
till ungdom under 18 år, om ett tydligt och skärpt
regelverk för folkölsförsäljning samt om en översyn
av  reglerna  för  tillsynen  (yrkandena  1-4).
Motionärerna anser att tillstånd för försäljning av
folköl snarast skall återinföras, ett tillstånd som
bör vara tidsbegränsat så att det blir återkommande
omprövningar. I den mån försäljning sker till barn
och ungdom anser motionärerna att tillståndet skall
dras in eller att handlaren skall nekas förnyat
tillstånd. Motionärerna anser vidare att det behövs
skärpta  och  tydliga  regler   som   styr
folkölsförsäljningen. Om försäljningen av folköl
skall finnas kvar utanför systembolagen, så måste
försäljningen  ske  i butiker  med  ett  brett
livsmedelssortiment.  Regeringen  måste  snarast
återkomma till riksdagen med ett förslag  till
tydliga och skärpta regler. För att det skall vara
verkningsfullt med regler för folkölsförsäljningen
måste även reglerna för kontrollverksamheten ses
över.

I motion 2000/01:So61 av Lotta Nilsson-Hedström
m.fl. (mp) begärs tillkännagivande om att tillstånd
för försäljning av folköl skall erfordras (yrkande
5). Enligt motionärerna är anmälan om ölförsäljning
ett alltför svagt instrument för att få bukt med
folkölsproblematiken och den bristande efterlevnaden
hos  detaljhandeln  av  ålderskontroll.  Enligt
motionärerna bör man aktivt söka tillstånd även för
folkölsförsäljning och debiteras motsvarande avgift.
Tillståndet skall dras in om man  säljer till
underåriga, eller brister i övriga villkor.

I motion 2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl.
(mp) yrkas tillkännagivanden om att tillstånd skall
fordras för försäljning av öl klass II, folköl, och
om indragande av tillstånd vid försäljning till
ungdom  under  18 år (yrkandena 35  och  36).
Motionärerna anför  att i samband med den nya
alkohollagen slopades kravet  på  tillstånd för
försäljning av öl klass II. Resultatet har blivit
att folkölet har blivit än mer lättillgängligt för
ungdomar.  Under  1990-talet  har  ungdomars
alkoholkonsumtion   ökat.   Handelns   egna
undersökningar, såväl som undersökningar genomförda
av Ungdomens nykterhetsförbund och olika medier, har
visat att efterlevnaden av 18-årsgränsen är mycket
dålig.  Enligt  motionärerna  bör tillstånd för
försäljning av folköl återinföras. Tillståndet bör
vara tidsbegränsat så att det återkommande omprövas.
I den mån försäljning sker till barn och ungdom
anser motionärerna att tillståndet ska dras in eller
att handlaren ska nekas förnyat tillstånd.

I motion 2000/01:So58 av Nils-Erik Söderqvist och
Göran Magnusson (båda s) yrkas tillkännagivande om
möjlighet att ta ut  tillsynsavgift av butiker
(yrkande 3). Enligt motionärerna är det rimligt att
kommuninnevånarna    slipper    subventionera
alkoholkonsumtionen. Kommunerna bör därför åläggas
att ta ut de kostnader som kan hänföras till
uppdraget att på ett ansvarsfullt sätt svara för
kontrollen av folkölsförsäljningen.

I motion 2000/01:So417 av Helena Zakariasén och Ann-
Kristine Johansson (båda s) yrkas tillkännagivande
om försäljning av folköl och cider. Motionärerna
pekar på att flera rapporter visar hur lätt det är
för ungdomar under 18 år att köpa folköl och cider i
vanliga butiker. Ett problem som upptäckts är att de
som säljer folköl och cider ofta själva är ungdomar
mellan 15 och 17 år och att det även händer att de
är ensamma i butiken. Enligt motionärerna borde det
vara självklart att man skall vara myndig innan man
får sköta försäljning av varor som man måste vara
myndig för att få handla.

Bakgrund

Socialutskottet  har  senast  i  samband  med
behandlingen av regeringens proposition 1998/99:134
Vissa alkoholfrågor m.m. i betänkande 1999/2000:
SoU4  Vissa  alkoholfrågor  berört  frågor  om
folkölsförsäljningen.  Utskottet  anförde  i sin
bedömning (s. 84) bl.a. följande.

Utskottet är oroat över försäljningen av folköl till
ungdomar. Utskottet vill med skärpa understryka den
mycket stora vikten av att den som serverar eller
säljer folköl noga följer alkohollagens bestämmelser
och förvissar sig om att gästen/köparen har uppnått
den ålder som anges i lagen.  Det  är enligt
utskottets mening också mycket betydelsefullt att
kontrollen av tillämpningen av åldersgränserna ökar
och effektiviseras. I Alkoholutredningens uppdrag
ingår att se över bl.a. hur kommunernas tillsyn över
försäljningen av folköl kan förbättras. Ett förslag
kommer att presenteras i början av år 2000. Enligt
utskottets  mening bör utredningens överväganden
avvaktas innan riksdagen tar några initiativ i dessa
frågor. Utskottet  avstyrker motionerna 1998/99:
So306 (mp) yrkandena 16-18,  1998/99:So331 (s),
1998/99:So426 (s, v, kd, c, fp, mp) yrkande 2,
1998/99:So459 (kd) yrkande 1, 1999/2000:So12 (c)
yrkande 11, 1999/2000:So277 (mp) och 1999/2000:So407
(s) i den mån de inte anses tillgodosedda med det
anförda.

Till betänkandet i denna del fogades reservationer
från (kd), (c) och (mp). Riksdagen följde utskottet
(rskr. 1999/2000:42).

Utskottets bedömning

Ett av den svenska alkoholpolitikens huvudsyften är
att skydda ungdomen från alkoholens negativa sidor.
Utskottet  har  tidigare uttryckt sin oro över
försäljningen av folköl till ungdomar under 18 år
och  understrukit  vikten  av att alkohollagens
bestämmelse om åldersgräns för inköp av öl följs och
att folkölstillsynen förbättras. Utskottet välkomnar
därför regeringens förslag på området.
Utskottet delar regeringens bedömning  att  en
anmälningsplikt,    framför   en   särskild
tillståndsplikt, bör införas för den som bedriver
detaljhandel  med  eller  servering  av folköl.
Förslaget i denna del framstår som rimligt för att
effektivisera kontrollen på området. Vidare ställer
sig utskottet bakom förslaget om att de som bedriver
detaljhandel med eller serverar folköl skall vara
skyldiga att utöva egentillsyn över försäljningen
och att det skall finnas ett lämpligt program för
denna tillsyn. Programmet bör, enligt utskottet,
bl.a. innehålla uppgifter om försäljningsrutiner och
ange en försäljningsansvarig person över 18 år. För
att förbättra den kommunala folkölstillsynen bör
kommunerna, som regeringen föreslagit, få ta ut en
avgift för tillsynen av dem som bedriver servering
av eller detaljhandel med öl. Utskottet tillstyrker
således förslaget till ändring i 5 kap. 6 § andra
stycket, 7 kap. 13 § tredje stycket samt även
förslaget till en ny bestämmelse, 6 kap. 1 a §, i
alkohollagen. Motionerna 2000/01:So58 (s) yrkande 3,
2000/01:So417 (s) samt 2000/01:So429 (mp) yrkandena
3 och 4 får anses åtminstone delvis tillgodosedda
med det ovan anförda. Motionerna 2000/01:So61 (mp)
yrkande 5, 2000/01:So429 (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2000/01:Sf274 (mp) yrkandena 35 och 36 avstyrks.
Utskottet delar även regeringens bedömning att vid
allvarlig eller upprepad försummelse bör möjlighet
ges  till  längre  tids  förbud  mot  fortsatt
detaljhandel med eller servering av folköl. En sådan
kännbar sanktion kan enligt utskottet underlätta den
kommunala tillsynen. Utskottet tillstyrker därför
förslaget i 7 kap. 21 § andra stycket alkohollagen.
Motion 2000/01:So55 (m) yrkande 11 delvis avstyrks.
Mot bakgrund  av  de problem som funnits med
folkölsförsäljning från ambulerande försäljare delar
utskottet regeringens bedömning att rätten till
ölservering i samband med ambulerande korv- och
glassförsäljning  eller liknande avskaffas. Även
motion 2000/01:So55 (m) yrkande 12 avstyrks.
Enligt utskottet behöver de nya reglerna som rör
folkölstillsynen följas upp för att man skall se om
bristerna när det gäller försäljningen av folköl
minskar. Utskottet är därför positivt till att
Statens folkhälsoinstitut får i uppdrag att närmare
följa folkölförsäljningens utveckling när det gäller
ungdomar  och  att utvärdera tillämpningen  och
effekterna av alkohollagens bestämmelser när det
gäller öl.

Vissa sanktioner och straffbestämmelser

Att bjuda underårig på alkoholdryck

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen (s. 72 f.) att
förbudet i 3 kap. 9 § alkohollagen mot att anskaffa
alkoholdrycker till underåriga utökas  till att
omfatta även att bjuda för förtäring på stället, om
det  med  hänsyn  till  den bjudnes ålder och
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt
(tredje stycket).
Regeringen framhåller att det självklart inte är
meningen att alkohollagen skall tillåta att förbudet
mot  att överlämna alkoholdrycker till ungdomar
kringgås genom att ungdomar i stället bjuds på stora
mängder  alkohol  "för  förtäring  på stället".
Bestämmelsen i 3 kap. 9 § alkohollagen har mot den
bakgrunden fått en olycklig utformning och bör
enligt regeringens mening reformeras. Ett totalt
förbud skulle emellertid leda för långt. Det skulle
t.ex. medföra förbud mot att servera nattvardsvin
till unga, bjuda unga deltagare på champagne vid en
bröllopsfest eller att låta sina barn ens i de övre
tonåren få smaka på ett glas vin till maten.
Regeringen föreslår därför att förbudet mot att
lämna alkoholdrycker till underåriga skall omfatta
även fallet då någon bjuder för förtäring  på
stället, om det med hänsyn till den bjudnes ålder
och  omständigheterna  i  övrigt  är  uppenbart
oförsvarligt  (3  kap.  9  §  tredje  stycket
alkohollagen). Vad som är uppenbart oförsvarligt får
överlämnas till rättstillämpningen att bedöma. Den
unge får naturligtvis inte bjudas på sådana mängder
att han eller hon riskerar att skadas, utnyttjas
eller annars fara illa. Någon exakt mängd alkohol
som den unge kan bjudas kan inte anges utan måste
vara beroende  av den unges ålder och mognad,
situationen under vilken han eller hon bjuds och hur
han eller hon som individ reagerar på alkohol.
Exempel på uppenbart oförsvarligt bjudande är att
låta ungdomar delta i spritfester och liknande. Även
ett ofta återkommande bjudande av alkohol kan vara
uppenbart oförsvarligt. Ett regelbundet alkoholintag
är ofta skadligt för ungdomar, även om mängden
alkohol  vid  varje tillfälle är liten. Enligt
regeringens mening får vissa sådana förfaranden
bedömas som så allvarliga att de bör leda till
fängelsestraff, t.ex. om någon medvetet inriktar sig
på att locka ungdomar att dricka sig berusade.
Som  en  konsekvens  av  förslaget  bör  även
straffbestämmelsen i 10 kap. 6 § förtydligas så att
olovligt anskaffande av alkoholdrycker även inne-
fattar att överlämna eller bjuda på alkoholdryck i
strid med den nya lydelsen i 3 kap. 9 §.

Motion

I motion 2000/01:So63 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s,
mp,  kd, v)  begärs  tillkännagivande  om  att
bestämmelsen  om att bjuda ungdomar på alkohol
preciseras så att avsikten uppnås att ge barn och
unga en alkoholfri uppväxt (yrkande 3). Motionärerna
föreslår att det i författningsmotiveringen tydligt
skrivs  in  att  endast  servering i obetydlig
omfattning skall vara tillåten i fråga om ungdomar.

Utskottets bedömning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att
utöka förbudet mot att anskaffa alkoholdrycker till
underåriga. Som framgår av förslaget överlämnas till
rättstillämpningen att avgöra vad som i en situation
då någon bjuder en underårig på alkoholdrycker skall
anses vara "uppenbart oförsvarligt". Därvid skall
enligt propositionen bl.a. beaktas den mängd alkohol
som bjuds den underårige. Utskottet tillstyrker
således regeringens förslag till 3 kap. 9 § tredje
stycket samt till 10 kap. 6 § alkohollagen. Motion
2000/01:So63 (fp, s, mp, kd, v) yrkande 3 avstyrks i
den mån den inte är tillgodosedd med det anförda.

Lagförslaget i övrigt

Regeringen har i propositionen föreslagit riksdagen
att förutom de  ovan behandlade förslagen till
ändring i alkohollagen (1994:1738) anta ytterligare
ett antal förslag till ändring  i  samma lag.
Lagförslagets lydelse i dess helhet framgår av
bilaga 1.

Utskottet tillstyrker lagförslaget i övrigt.

Alkoholfrågor i övrigt

Åldersgränser och detaljhandelsmonopolet

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs tillkännagivande om att myndighetsåldern 18
år skall gälla i all alkohollagstiftning (yrkande
13). Motionärerna anför att om myndighetsåldern
används generellt som åldersgräns skulle problemen
med överlämnande av gåva, lån eller att bjuda på
spritdrycker, vin eller starköl avsevärt reduceras.
Enligt motionärerna bör regeringen återkomma med
förslag från dessa synpunkter.

I motion 2000/01:So57 av Margareta Cederfelt och
Mikael Odenberg (båda m) begärs tillkännagivande om
försäljning av alkoholhaltiga drycker i licensierade
butiker (yrkande 4). Enligt motionärerna är nästa
steg mot en alkoholpolitik med folklig förankring
att   avveckla   Systembolaget  och  tillåta
alkoholförsäljning i licensierade butiker.

Bakgrund

I 5 kap. 1 § alkohollagen stadgas bl.a. att för
detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl skall
det  finnas  ett särskilt för ändamålet bildat
aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som staten äger.
Enligt 3 kap. 8 § alkohollagen får vid detaljhandel
med spritdrycker, vin och starköl varor inte säljas
eller annars lämnas ut till den som inte har fyllt
20 år. Motsvarande gäller vid detaljhandel med öl
och servering av alkoholdrycker i fråga om den som
inte har fyllt 18 år.

Socialutskottet har i samband med behandlingen av
regeringens  proposition  1999/2000:134  Vissa
alkoholfrågor m.m. i betänkande 1999/2000:SoU4 Vissa
alkoholfrågor  behandlat  bl.a.  motionsyrkanden
rörande åldersgränser i alkohollagen.  Utskottet
anförde (s. 76) att det vidhöll sitt tidigare
ställningstagande och således inte var berett att ta
initiativ  till  någon  ändring av de aktuella
åldersgränserna. Aktuella motioner avstyrktes. Detta
blev riksdagens beslut (rskr. 1999/2000:42).
Med anledning av regeringens proposition 2000/01:20
Nationell  handlingsplan  för  att  förebygga
alkoholskador i betänkande 2000/01:SoU8 med samma
namn har utskottet senast behandlat och avstyrkt
motionsyrkanden  rörande  dels  avskaffande  av
detaljhandelsmonopolet,  dels  förändringar  av
åldersgränserna i alkohollagen. Utskottet anförde i
sin bedömning bl.a. följande (s. 27).
Utskottet  vidhåller sin inställning vad gäller
Systembolagets detaljhan-delsmonopol rörande vin,
sprit  och  starköl.  Detta  är  ett  viktigt
alkoholpolitiskt instrument för att Sverige även
fortsättningsvis  skall ha en kontrollerad  och
ansvarsfull försäljning  av  alkohol. Motionerna
2000/01:So23 (m) yrkande 2, 2000/01:So210  (m),
2000/01:So276 (m) yrkande 3 samt 2000/01:So300 (m)
yrkande 5 avstyrks.
Utskottet vidhåller  också sin inställning vad
gäller aktuella åldersgränser  i  3  kap. 8 §
alkohollagen. Motionerna 2000/01:So26 (kd) yrkande
4, 2000/01:So300 (m) yrkande 6 och 2000/01:So423 (m)
yrkande 1 avstyrks.
Till betänkandet fogades i denna del reservationer i
denna del från (m) och (kd). Riksdagen följde
utskottet (rskr. 2000/01:144).

Utskottets bedömning

Utskottet vidhåller tidigare ställningstagande och
är således inte berett att ta initiativ till någon
ändring av den aktuella bestämmelsen i alkohollagen
om åldersgränser. Motion 2000/01:So55 (m) yrkande 13
avstyrks därför.
Utskottet  vidhåller  liksom  tidigare  att
Systembolagets detaljhandelsmonopol är ett av de
viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken
och bör därför inte upphävas. Motion 2000/01:So57
(m) yrkande 4 avstyrks.

Alkoholreklam m.m.

Motioner

I motion 2000/01:So55 av Chris Heister m.fl. (m)
begärs  tillkännagivande  om  marknadsföring  på
serveringsställen (yrkande 5). Motionärerna anför
att reglerna i alkohollagen om marknadsföring på
serveringsställen samt prissättning är exempel på
onödig  byråkrati  som  bör  utmönstras  ur
lagstiftningen. I motion 2000/01:So300 av Chris
Heister m.fl. (m) yrkas att riksdagen beslutar att
upphäva  lagregleringen  av  marknadsföring  och
prissättning på restauranger (yrkande 8).

I motion 2000/01:So57 av Margareta Cederfelt och
Mikael Odenberg (båda m) begärs tillkännagivande om
att  tillåta  reklam  samt  marknadsföring  av
spritdrycker, vin och starköl gentemot allmänheten
(yrkande 3). Motionärerna anför att det svenska
förbudet mot alkoholreklam betyder allt mindre i en
globaliserad  värld,  då  utländska  tidskrifter
innehåller alkoholreklam  som  riktar  sig till
enskilda  individer. Enligt motionärerna är det
märkligt att  Vin & Sprit AB har en form av
marknadsföring utomlands och ett annat regelverk för
sin marknadsföring i Sverige.

Bakgrund

Särskilda  regler   för   marknadsföring  av
alkoholhaltiga drycker till konsumenter finns i 4
kap. 8-13 §§ alkohollagen. Reglerna omfattar endast
alkoholdrycker, dvs. drycker som innehåller mer än
2,25 volymprocent alkohol. Alkoholdrycker får inte
marknadsföras  genom  kommersiella  annonser  i
tidningar (med undantag för folköl), radio eller TV,
enligt 1 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (TF) och
1 kap. 12 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Vid
marknadsföring på annat sätt, dvs. på annat sätt än
genom kommersiell annons i tidningar, radio eller
TV, ställs det i lagen upp ett krav på särskild
måttfullhet. Vad som är särskild måttfullhet har
definierats främst genom Konsumentverkets riktlinjer
på  området (KOVFS 1979:5 och 6). Alkohollagen
innehåller också en särskild bestämmelse om att
marknadsföring av alkoholdrycker inte får rikta sig
särskilt till eller skildra barn och ungdomar (4
kap. 8 § andra stycket alkohollagen).

I proposition 2000/01:20 Nationell handlingsplan för
att förebygga alkoholskador föreslog regeringen (s.
56 ff.) att med hänsyn framför allt till skyddet för
ungdomen borde åtgärder vidtas för att hindra att
gällande  alkoholreklamregler  kringgås  genom
marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. En
särskild utredare borde tillkallas med uppgift att
se  över  bl.a.  möjligheterna  att  begränsa
alkoholindustrins  sponsring  inom  idrotten.  I
betänkande  2000/01:SoU8 med samma namn anförde
utskottet i denna del bl.a. följande (s. 30).

Den svenska alkoholpolitiken har som ett av dess
huvudsyften  att  skydda  barn och ungdom från
alkoholens negativa sidor. När det gäller alkoholre-
klamens utformning är dessa unga följaktligen en
skyddsvärd grupp. Detta gäller enligt utskottets
uppfattning även  indirekt  alkoholreklam.  Alla
kringgåenden av gällande alkoholreklamregler måste
självklart motverkas. Utskottet delar bedömningen
att alkoholbranschens egenåtgärder på området inte
kommit att medföra en sådan utveckling på området
som utskottet tidigare förutsatt. Utskottet noterar
att regeringen har för avsikt att återkomma till
riksdagen efter EG-domstolens avgörande i ett mål
som rör de svenska bestämmelserna om marknadsföring
av  alkoholdrycker.  Vad  gäller sponsring  ser
utskottet positivt på att en särskild utredare skall
belysa möjligheterna att minska alkoholbranschens
inflytande över idrotten. Med det anförda får motion
2000/01:So495  (s)  anses  i  allt  väsentligt
tillgodosedd. Motion 2000/01:So23 (m) yrkande 4
avstyrks.

Detta blev riksdagens beslut (rskr. 2000/01:144).

Efter begäran om förhandsavgörande av Stockholms
tingsrätt har EG-domstolen den 8 mars 2001 meddelat
dom i mål (C-405/98) mellan Konsumentombudsmannen
och Gourmet International Products AB (GIP). I domen
fastslår EG-domstolen att de nuvarande artiklarna
28, 30, 46 och 49 i EG-fördraget inte utgör hinder
mot ett sådant förbud mot kommersiella annonser för
alkoholdrycker som det som föreskrivs i 2 § lagen
(1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring
av alkoholdrycker (numera 4 kap. 11 § alkohollagen),
om det inte mot bakgrund av de faktiska  och
rättsliga   omständigheter   som  kännetecknar
förhållandena i den berörda medlemsstaten framgår
att det är möjligt  att skydda folkhälsan mot
alkoholens skadeverkningar genom åtgärder som i
mindre  utsträckning  påverkar  handeln  inom
gemenskapen. Stockholms tingsrätt har ännu inte
avgjort målet.

Enligt 6 kap. 6 § alkohollagen får priser på
alkoholdrycker vid servering inte sättas lägre än
inköpspriset  för varan jämte skäligt  tillägg.
Priserna skall avvägas så att försäljning av drycker
med högre alkoholhalt inte främjas. I 6 kap. 7 §
anges att på ett serveringsställe får åtgärder inte
vidtas i syfte att förmå någon gäst till inköp av
alkoholdrycker.
I betänkandena 1995/96:SoU3  Alkoholfrågor  och
1997/98:SoU7  med  samma  namn avstyrktes också
motionsyrkanden om att 6 och 7  §§ i 6 kap.
alkohollagen skulle upphävas. Utskottet fann att det
var viktigt att motverka förekomsten av lockpriser
på alkoholvaror i samband med servering. Utskottet
ansåg också att priserna skall avvägas så att
försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte
främjas.  Utskottet  uttalade  vidare  att  en
ansvarsfull alkoholservering inte kan förenas med
att gästerna förmås till akoholkonsumtion. Riksdagen
följde utskottet (prot. 1995/96:27 och 1997/98:13).
Socialutskottet  behandlade  senast i betänkande
1999/2000:SoU4 Vissa alkoholfrågor motionsyrkanden
om avskaffande av alkohollagens bestämmelser om
bl.a. prissättning och animeringsförbud. Utskottet
(s. 81) vidhöll sin tidigare inställning i dessa
frågor och avstyrkte aktuella motioner. Detta blev
riksdagens beslut (rskr. 1999/2000:42).

Utskottets bedömning

Utskottet vidhåller  sin inställning vad gäller
marknadsföring och prissättning av alkoholdrycker på
serveringsställen.  Motionerna  2000/01:So55  (m)
yrkande 5 och 2000/01:So300 (m) yrkande 8 avstyrks
därför.
Alkoholpolitiken skall, som utskottet  tidigare
anfört, syfta till att minska alkoholens medicinska
och sociala skadeverkningar. Särskilt viktigt är att
skydda barn och ungdom från alkoholens negativa
sidor. Denna grupp har därför ett högt skyddsvärde
när  det  gäller  både  direkt  och  indirekt
alkoholreklam. Enligt utskottet skulle ett bifall
till motion 2000/01:So57 (m) yrkande 3 motverka
syftet med alkoholpolitiken och lämna fritt att
rikta alkoholreklam direkt till barn och ungdom.
Motionen bör därför avstyrkas.

Partihandel m.m.

Motioner

I motion 2000/01:So276 av Leif Carlson (m) begärs
tillkännagivande om nuvarande problem på marknaden
för partihandel med alkoholdrycker (yrkande 1).
Motionären  anför  att upphandling av produkter
fortfarande bedöms mot  en av Systembolaget på
förhand uppgjord produktplan. En generell effekt av
nuvarande reglering är att etablerade företag och
produkter gynnas på bekostnad av nya. Detta genom
att stor volym är ett krav för att få finnas kvar på
Systembolagets  hyllor.  Konkurrensen  minskar
därigenom. Inget egentligt värde fästs heller vid
varumärken och liknande. Rättssäkerheten för den
enskilde importören blir liten. Det måste i princip
finnas ett formellt fel i handläggningen för att
Alkoholsortimentsnämnden skall kunna ingripa. Vidare
begärs att regeringen lägger fram förslag till
ändring i syfte att skapa en bättre fungerande
marknad för partihandel med alkoholdrycker (yrkande
2).  Långsiktigt  sett  löses  problemen enligt
motionärens uppfattning bäst genom en avveckling av
Systembolagets monopol till förmån för ett system
där licensierade butiker får sälja alkoholdrycker.

I motion 2000/01:So300 av Chris Heister m.fl. (m)
yrkas att riksdagen beslutar att avveckla kravet på
tillverkningstillstånd enligt alkohollagen (yrkande
12).  Motionärerna anför att  samma  skäl  som
motiverade  avskaffandet av tillståndskravet vid
partihandel, är tillämpliga även på systemet för
tillverkningstillstånd. En samordning bör även här
kunna sökas, i första hand med skattekontrollen.

Bakgrund

I 4 kap. 1-7 §§ alkohollagen regleras frågan om
partihandel m.m. med spritdrycker, vin och starköl.
Sådan handel får bedrivas endast av den som har
godkänts som upplagshavare eller registrerats som
varumottagare för sådana varor enligt 9 eller 12 §
lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Av detta följer
att rätten till partihandel endast avser den dryck
som omfattas av godkännandet som upplagshavare eller
registreringen   som   varumottagare   enligt
bestämmelserna i lagen om alkoholskatt. Utöver vad
som anges i första stycket får partihandel med
spritdrycker,  vin  och  starköl  bedrivas  av
detaljhandelsbolaget i enlighet med vad som anges i
5 kap. 1 § tredje stycket.
Bestämmelser om bl.a. tillverkningstillstånd finns
i 7 kap. 1-4 §§ alkohollagen. Av bestämmelserna
följer bl.a. att tillverkningstillstånd får meddelas
endast den som visar att han med hänsyn till sina
personliga  och  ekonomiska  förhållanden  och
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten. Sökanden skall också visa att han har
tillfredsställande   lagringsmöjligheter.   Vid
tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till
om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra
sina skyldigheter mot det allmänna.

Utskottets bedömning

Utskottet är inte berett att ta något initiativ med
anledning av motionerna 2000/01:So276 (m) yrkandena
1 och 2 samt 2000/01:So300 (m) yrkande 12, varför
dessa avstyrks.

Övriga frågor

Motioner

I motion 2000/01:So369 av Rolf Olsson m.fl. (v)
begärs att regeringen tillsätter en utredning med
uppgift att utarbeta en klarare definition  av
begreppet alkoholfritt i enlighet med vad i motionen
anförs om att sätta gränsen till 0,50 volymprocent
och därunder (yrkande 2). Motionärerna anser att det
behövs en närmare definition om vad som skall få
kallas alkoholfritt. De anser att även Sverige bör
införa EU:s  gräns  för  vad  som  anses  som
alkoholfritt, 0,50 volymprocent. Detta för med sig
att exempelvis lättöl kommer att betraktas som en
alkoholhaltig dryck och som det då kan vara olagligt
att göra reklam för.

I motion 2000/01:So267 av Per Bill (m) yrkas att
riksdagen beslutar att upphäva 6 kap. 9 § första
stycket alkohollagen. Motionären anför  att  av
alkohollagen framgår att man på serveringsställe där
serveringstillstånd gäller inte får låta gästerna
dricka andra alkoholdrycker än sådana  som har
serverats  i  enlighet  med tillståndet. Enligt
motionärens uppfattning bör en restaurang som har
rätt att servera en viss alkoholdryck också ha rätt
att - eventuellt mot ersättning - låta gästerna
förtära motsvarande medhavda alkoholdrycker.

Bakgrund

I  1 kap. alkohollagen finns bestämmelser  med
definitioner   av   olika   alkoholdrycker.
Alkoholutredningen  har  i  sitt  betänkande
Bestämmelser om alkoholdrycker (SOU 2000:59) lämnat
förslag  om  ändrade  definitioner  för  olika
alkoholdrycker.  Regeringen  anför i proposition
2000/01:97 (s. 20) att Alkoholutredningens förslag
kräver ytterligare utredning och att regeringen med
hänsyn härtill väljer att återkomma till denna fråga
vid ett senare tillfälle.

Enligt  6  kap.  9  §  alkohollagen  får  på
serveringsställe där serveringstillstånd gäller inte
någon  dricka  eller  tillåtas  dricka  andra
alkoholdrycker än sådana  som  har serverats i
enlighet med tillståndet. Detta gäller dock inte på
hotellrum. Vidare framgår bl.a. att alkoholdrycker
som inte får serveras i en lokal som avses i denna
paragraf inte heller får förvaras i sådan lokal
eller tillhörande utrymmen i annat fall än när det
är uppenbart att drycken inte är avsedd att drickas
på stället. Förbuden enligt paragrafen gäller inte i
fråga om öl.

Utskottets bedömning

Regeringen har för avsikt att ytterligare utreda
frågan om definitioner för olika alkoholdrycker.
Utskottet anser att regeringens kommande förslag bör
avvaktas och avstyrker därför motion 2000/01:So369
(v) yrkande 2.
Något initiativ från riksdagens sida bör, enligt
utskottets mening, inte tas med anledning av motion
2000/01:So267 (m). Även denna motion avstyrks.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken m.m.
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:So55 yrkandena 1 och
2, 2000/01:So59 samt 2000/01:So201,
res. 1 (m)
res. 2 (fp)
2.  beträffande  auktioner  m.m.  av
alkoholdrycker
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:So58 yrkande 4
antar 5 kap. 3 § i regeringens förslag till lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738),)
3.  beträffande  vidgad möjlighet till
auktioner m.m.
att riksdagen avslår motionerna  2000/01:So55 yrkande 3
delvis och 2000/01:So206,
res. 3 (m)
4. beträffande återförsäljning
att riksdagen antar 4 kap. 1 § tredje stycket, 4 kap. 6 §
andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket i
regeringens  förslag till lag om ändring i
alkohollagen (1994:1738),
5. beträffande lördagsöppet
att riksdagen  med avslag på motionerna  2000/01:So56,
2000/01:So58  yrkande   1,   2000/01:So60,
2000/01:So61  yrkande  1, 2000/01:So62  samt
2000/01:So63 yrkande 1 godkänner regeringens
förslag om detaljhandelsbolagets öppettider på
lördagar  i  enlighet med avsnitt 4.2.2. i
propositionen,
res. 4 (v, kd, c, mp)
res. 5 (m) - motiv.
6. beträffande rätt att överklaga
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:So58 yrkande 2 och
2000/01: So61 yrkande 2,
res. 6 (mp)
7. beträffande serveringstider
att riksdagen med avslag på motionerna 2000/01:So55 yrkande
4, 2000/01:So57 yrkande 1, 2000/01:So61 yrkande
3, 2000/01:So63 yrkande 2 och 2000/01:So300
yrkande 7 antar 6 kap. 4 § första stycket i
regeringens förslag  till lag om ändring i
alkohollagen (1994:1738),
res. 7 (m)
res. 8 (mp)
8. beträffande allsidig matlagning m.m.
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:So55 yrkandena 6-8,
2000/01:So57 yrkande 2, 2000/01:So300 yrkande 9,
2000/01:So317 och 2000/01:So347,
res. 9 (m)
9. beträffande tillfälliga tillstånd
att riksdagen med avslag på motion  2000/01:So55 yrkande 9
antar 6 kap. 5 § i regeringens förslag till lag
om ändring i alkohollagen (1994:1738),
res. 10 (m)
10. beträffande serveringstillstånd vid
vissa privata arrangemang
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:So58  yrkande 5
antar 6 kap. 1 § andra stycket i regeringens
förslag till lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738),
11. beträffande lämplighetskravet
att riksdagen  med avslag  på motionerna  2000/01:So55
yrkandena 10 och 11 delvis samt 2000/01:So300
yrkande 10 antar 7 kap. 8 § och 19 § 5 i
regeringens  förslag till lag om ändring i
alkohollagen (1994:1738),
res. 11 (m)
res. 12 (mp)
12. beträffande anställd personal
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:So54 antar 6 kap.
3 § fjärde stycket i regeringens förslag till
lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
13. beträffande representationsrätt
att  riksdagen  avslår  motion  2000/01:So55
yrkande 3 delvis,
res. 13 (m)
14. beträffande restaurangrapporten
att riksdagen avslår motion 2000/01:So61 yrkande 4,
res. 14 (mp)
15. beträffande anmälningsplikt m.m.
att riksdagen med avslag på motionerna 2000/01:So58 yrkande
3,  2000/01:So61  yrkande  5, 2000/01:So417,
2000/01:So429 samt 2000/01:Sf274 yrkandena 35
och 36 antar 5 kap. 6 § andra stycket, 6 kap. 1
a § och 7 kap. 13 § tredje stycket i regeringens
förslag till lag om ändring i alkohollagen
(1994:1738),
res. 15 (mp)
16.  beträffande  sanktion vid försummelse
m.m.
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:So55 yrkande 11
delvis antar 7 kap. 21 § andra stycket i
regeringens förslag till lag om ändring  i
alkohollagen (1994:1738),
res. 16 (m) - delvis
17.     beträffande    ambulerande
folkölsförsäljning
att riksdagen avslår motion 2000/01:So55 yrkande 12,
res. 16 (m) - delvis
18. beträffande att bjuda underårig på
alkoholdryck
att riksdagen med avslag på motion 2000/01:So63 yrkande 3
antar 3 kap. 9 § tredje stycket och 10 kap. 6 §
i regeringens förslag till lag om ändring i
alkohollagen (1994:1738),
res. 17 (mp)
19. beträffande förslaget till lag om
ändring i alkohollagen i övrigt
att riksdagen antar förslaget till lag om  ändring i
alkohollagen (1994:1738) i övrigt i den mån det
inte omfattas av vad utskottet hemställt under
tidigare moment,
20.  beträffande  åldersgränser  och
detaljhandelsmonopolet
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:So55 yrkande 13 och
2000/01:So57 yrkande 4,
res. 18 (m)
21. beträffande alkoholreklam
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:So55 yrkande 5,
2000/01: So57 yrkande 3 och  2000/01:So300
yrkande 8,
res. 19 (m)
22. beträffande partihandel m.m.
att riksdagen avslår motionerna 2000/01:So276 yrkandena 1
och 2 samt 2000/01:So300 yrkande 12,
res. 20 (m)
23. beträffande övriga frågor
att  riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:So267  och
2000/01:So369 yrkande 2.
res. 21 (m)
Stockholm den 15 maj 2001
På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman


I beslutet har deltagit: Ingrid Burman (v), Chris
Heister (m), Susanne  Eberstein  (s), Margareta
Israelsson (s), Rinaldo Karlsson (s),  Chatrine
Pålsson (kd), Leif Carlson (m), Conny Öhman (s),
Hans Hjortzberg-Nordlund (m), Elisebeht Markström
(s), Rolf Olsson (v), Lars Gustafsson (kd), Thomas
Julin (mp), Kenneth Johansson (c), Catherine Persson
(s), Lars Elinderson (m) och Harald Nordlund (fp).

Reservationer

1. Inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken m.m. (mom. 1)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13
börjar med "Riksdagen har" och slutar med "Motionen
avstyrks." bort ha följande lydelse:

Enligt  utskottets  mening  är  det  stora
alkoholproblemet i Sverige  "svart-spriten". Den
växande  "svarta"  marknaden  gör  att  t.ex.
ålderskontrollen  på  Systembolaget  och  på
restaurangerna   blir  meningslös.  De  höga
alkoholskatterna hindrar heller inte den som köper
"svartsprit", utan ökar bara lönsamheten för alla
parter på den "svarta marknaden" och uppmuntrar
därigenom till ytterligare olagliga affärer. Enligt
utskottet bör målet för akoholpolitiken vara att
minska  alkoholens  medicinska  och  sociala
skadeverkningar samtidigt som dess positiva sociala
och livskvalitetshöjande effekter - när de brukas
måttfullt - bejakas. För att uppnå detta måste det
goda  bruket  accepteras och inte motverkas av
svårförståeliga restriktioner. Utskottet anser att
endast då kan en effektiv alkoholpolitik som bidrar
till  att  minska  alkoholskador få en folklig
förankring  och  förståelse.  Enligt  utskottets
uppfattning  kräver  en  ny  alkoholpolitik  en
kombination  av  samverkande  åtgärder.  Onödiga
begränsningar och krångel måste tas bort. Svartsprit
och kriminalitet måste bekämpas genom förstärkta
resurser  till  bl.a.  tullen.  Den legala och
beskattade alkoholens tillgänglighet måste öka och
dess pris sänkas. Enligt utskottet måste också
hjälpen  till  missbrukarna  förstärkas  och
effektiviseras. Det bästa sättet att få ett bättre
förhållningssätt till alkohol är genom uthållig
upplysning och information så att den enskilde
känner sig delaktig i en politik som är förståelig.
Utskottet anser vidare att ett mer positivt synsätt
och en större öppenhet för andra länders traditioner
måste till, särskilt om vi  vill  nyttja vårt
ordförandeskap i EU för att påverka omvärlden. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 2000/01:So55 (m) yrkandena  1 och 2 ge
regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken m.m.
att  riksdagen med anledning av av motion  2000/01:So55
yrkandena 1 och 2 och med avslag på motionerna
2000/01:So59 samt 2000/01: So201 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

2. Inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken m.m. (mom. 1)

Harald Nordlund (fp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13
börjar med "Riksdagen har" och slutar med "Motionen
avstyrks." bort ha följande lydelse:

Utskottet   vill  understryka  att   svenska
alkoholpolitiken   syftar  till  att  minska
alkoholmissbruket och skadorna på grund av alkohol,
här inräknat såväl medicinska som sociala skador.
Världshälsoorganisationen (WHO) har för ett par år
sedan antagit en alkoholpolitisk aktionsplan som ger
ett mycket starkt stöd för de principer som den
svenska alkoholpolitiken vilar på. Enligt utskottet
är det viktigaste som kan göras just nu för att
begränsa   folkhälsoskadorna   av   en  ökad
alkoholkonsumtion att sträva efter att upprätthålla
den aktiva prispolitiken och detaljhandelsmonopolet
så långt det är möjligt. Utskottet anser också att
med tanke på tendensen till ökning av ungdomars
konsumtion av alkohol är det synnerligen viktigt att
prioritera det alkoholförebyggande arbetet bland de
yngre. Samtliga elever på mellanstadiet måste få
droginformation, men även andra ålderskategorier bör
komma i fråga för informationsinsatser.  Enligt
utskottet bör vidare Socialstyrelsen få i uppdrag
att tillsammans med Folkhälsoinstitutet initiera hur
arbetet med barn till missbrukare kan implementeras
i olika ordinarie verksamheter inom socialtjänsten,
skolan och hälso- och sjukvården. Utbildning av
olika personalgrupper om dessa barns behov måste
också komma  till  stånd. Langningen och annan
missbruksfrämjande  brottslighet  måste  också
motverkas. Vidare anser utskottet att ökade resurser
måste  gå  till  vård  av unga  alkohol-  och
drogmissbrukare. Enligt utskottet bör vårdplatser på
behandlingshem prioriteras för yngre och kommunerna
måste köpa det antal platser som krävs. Utskottet
anser också att det krävs kommunalt samarbete för
att  bättre utvärdera och  mäta  resultaten  i
ungdomsvården. Detta både för att få kontroll över
kostnaderna  samtidigt  som  vårdkvaliteten  kan
förbättras. Slutligen anser utskottet att också
handeln med svartsprit måste  motverkas. Enligt
utskottet förs kampen mot svartspriten bäst genom
polisiära åtgärder och informationskampanjer. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 2000/01:So59 (fp) ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 1 bort ha
följande lydelse:
1. beträffande inriktningen på den svenska
alkoholpolitiken m.m.
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So59 och med
avslag på motionerna 2000/01:So55 yrkandena 1
och 2 samt 2000/01:So201 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

3. Vidgad möjlighet till auktioner m.m.
(mom. 3)

Chris Heister,  Leif  Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 16
börjar med "Även motionerna" och slutar med "m.m.
avstyrks" bort ha följande lydelse:

Enligt utskottet finns det ingen alkoholpolitisk
mening i att begränsa möjligheten att anordna sprit-
, vin- och starkölsauktioner liksom möjligheten för
provning av alkoholdrycker enbart till Systembolaget
AB, utan även andra bör ges sådana möjligheter. Den
nuvarande alkoholpolitiken tar inte hänsyn till
globaliseringen där alla i dag enkelt kan resa
utomlands för att delta på vinauktioner. Enligt
utskottet skulle variation och ökade valmöjligheter
skapas   om   vinauktioner  tilläts  utanför
Systembolaget. Utöver de uppenbara fördelarna med
att kunna utveckla och förenkla utövandet av det
positiva vinintresset skulle vinauktioner möjliggöra
provning av flera årgångar av samma vin eller från
samma vingårdar och ge möjligheter för dödsbon och
konkursförvaltare att omsätta vinsamlingar  till
likvida medel. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen
med anledning av motionerna 2000/01:So55 (m) yrkande
3 delvis och 2000/01:So206 (m) ge regeringen till
känna.

dels att utskottets hemställan under 3 bort ha
följande lydelse:
3. beträffande vidgad möjlighet till auktioner
m.m.
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So55 yrkande
3 delvis och 2000/01:So206 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

4. Lördagsöppet (mom. 5)

Ingrid Burman (v), Chatrine Pålsson (kd), Rolf
Olsson (v), Lars Gustafsson (kd), Thomas Julin (mp)
och Kenneth Johansson (c) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 19
börjar med  "Enligt  utskottet" och slutar med
"öppettider på lördagar" bort ha följande lydelse:

Utskottet  avstyrker  regeringens  förslag  om
detaljhandelsbolagets  öppethållande på lördagar.
Några hållbara argument för lördagsöppet har enligt
utskottet  inte  framkommit  under  den  korta
försöksperioden. Ett motiv som anges i propositionen
för ett generellt lördagsöppet på Systembolaget är
servicenivån och behovet av ökad legitimitet för
Systembolaget.  Av den aktuella forskarrapporten
framgår att det redan finns ett gott förtroende hos
allmänheten för dagens servicenivå, och tidigare
undersökningar har visat att de allra flesta inte
vill ha lördagsöppet om det resulterar i ökad
misshandel. För utskottet innebär detta att det
torde finnas ett mandat för att förlänga försöket
med lördagsöppet för att verkligen säkerställa att
några tydliga negativa följdverkningar inte uppstår.
Forskarrapporten  ger heller inte stöd för att
lördagsöppna Systembutiker motverkar försäljning av
svartsprit. Drygt 80 % av dem som köpt svartsprit
angav att öppettiderna inte spelade någon roll.
Däremot var priset en avgörande betydelse, vilket
inte är förvånande. Mot denna bakgrund, och då det
med all sannolikhet finns ett stort mörkertal vad
gäller ökad misshandel och ökat rattfylleri, anser
utskottet att riksdagen  inte  ska  besluta om
lördagsöppet på Systembolaget i hela landet utan
förlänga försöksperioden ytterligare 1 år och under
denna tid fortsätta att följa utvecklingen på samma
sätt  som  nu  gjorts. Detta bör riksdagen ge
regeringen till känna. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med bifall till motionerna 2000/01:So56
(c), 2000/01:So60 (v), 2000/01:So61 (mp) yrkande 1
och 2000/01:So62 (kd)  och  med  anledning  av
motionerna  2000/01:So58  (s)  yrkande  1  och
2000/01:So63 (fp, s, mp, kd, v)  yrkande 1 ge
regeringen till känna. Utskottet anser att riksdagen
inte  bör  godkänna  regeringens  förslag  om
detaljhandelsbolagets öppettider på lördagar.dels att utskottets hemställan under 5 bort ha
följande lydelse:
5. beträffande lördagsöppet
att  riksdagen  med bifall till motionerna 2000/01:So56,
2000/01:So60,  2000/01:So61  yrkande  1  och
2000/01:So62 samt med anledning av motionerna
2000/01:So58 yrkande 1 och 2000/01:So63 yrkande
1 dels inte godkänner regeringens förslag om
detaljhandelsbolagets öppettider på lördagar i
enlighet med avsnitt 4.2.2 i propositionen, dels
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

5. Lördagsöppet (mom. 5, motiveringen)

Chris Heister, Leif Carlson,  Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser att den
del av utskottets bedömning som på s. 19 börjar med
"Enligt  utskottet" och slutar med "vad gäller
öppethållande." bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet är det av vikt att den illegala
handeln med alkoholdrycker kraftfullt motverkas.
Skall denna kamp nå framgång måste fler människor
välja att handla legal framför illegal alkohol.
Utskottet vidhåller att en väg att uppnå detta kan
vara att öka tillgängligheten till legal alkohol.
Utskottet anser att det sker bäst genom att
detaljhandelsmonopolet avskaffas och att i stället
en rätt att försälja alkoholdrycker genom
licensierade butiker införs. Ett steg på vägen är
dock att Systembolagets service förbättras t.ex. vad
gäller öppethållande.
6. Rätt att överklaga (mom. 6)
Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 21
börjar med "Utskottet delar" och slutar med "yrkande
2 avstyrks" bort ha följande lydelse:
Enligt utskottet bör rätten att överklaga beslut om
serveringstillstånd   utvidgas.   Även   om
kommunaliseringen i stort måste anses som lyckad
torde vid dessa ärenden finnas en risk för godtycke
eller hänsyn till andra mål än alkoholpolitiska,
liksom för jäv. Om en kommun således har underlåtit
att fatta eller har fattat olämpliga eller oriktiga
principiella beslut i alkoholserveringsärenden bör,
enligt utskottet, därför en rätt att överklaga dessa
beslut ges till berörda lokala myndigheter inklusive
socialtjänsten,  samt  länsstyrelserna. Utskottet
anser även att rättssäkerhetsprinciper i allmänhet
bjuder att utvidga överklaganderätten i ärenden
rörande  serveringstillstånd.  Regeringen  bör
återkomma  till riksdagen med ett lagförslag i
enlighet med det anförda. Vad utskottet nu anfört
bör riksdagen med anledning av motion 2000/01:So61
(mp) yrkande 2 ge regeringen till känna.


dels att utskottets hemställan under 6 bort ha
följande lydelse:
6. beträffande rätt att överklaga
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So61 yrkande 2
och med avslag på motion 2000/01:So58 yrkande 2
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

7. Serveringstider (mom. 7)

Chris Heister, Leif Carlson,  Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 23
börjar med "Enligt utskottets" och slutar  med
"yrkande 7 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att riksdagen bör avslå regeringens
förslag  vad  gäller  serveringstider.  Enligt
utskottets uppfattning måste det vara bättre att
tillåta  lagliga  restauranger  -  även  med
alkoholservering - att ha öppet när och om det finns
en efterfrågan än att genom skärpta regler driva
fram   en  expansion  av  verksamhet   med
svartklubbskaraktär med allt vad det innebär av
kriminalitet. Det är angeläget att restauranger kan
stänga  under  lugna  former  efter  det  att
alkoholserveringen har avslutats. Enligt utskottets
mening  bör  därför reglerna  om  restaurangers
stängningstider  avskaffas  helt. Stängningstiden
skall således vara en angelägenhet för respektive
restaurangägare. Utskottet anser inte heller att det
finns någon anledning att i lag reglera när på dagen
alkoholservering får börja. Det upplevs endast som
otillbörligt förmynderi att staten bestämmer att
ingen får serveras alkohol före klockan 11.00.
Enligt utskottet bör därför även denna reglering
avskaffas. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med
anledning av motionerna 2000/01:So55 (m) yrkande 4,
2000/01: So57 (m) yrkande 1 och 2000/01:So300 (m)
yrkande 7 som sin mening ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande serveringstider
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So55 yrkande
4, 2000/01:So57 yrkande 1 och 2000/01:So300
yrkande  7  och  med  avslag på motionerna
2000/01:So61 yrkande 3 och 2000/01:So63 yrkande
3 dels avslår 6 kap. 4 § första stycket i
regeringens förslag om lag  om  ändring  i
alkohollagen (1994:1738), dels som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

8. Serveringstider (mom. 7)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 23
börjar med "Enligt utskottets" och slutar  med
"yrkande 7 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottet avstyrker regeringens förslag vad gäller
serveringstider. Enligt utskottet bör i alkohollagen
införas en bestämmelse som sätter klockan 3.00 som
yttersta tidsgräns för servering av alkoholdrycker i
lokaler med serveringstillstånd. Enligt utskottet
bör behovet av lugn och trygghet i storstädernas
centrala delar väga tyngre än vissa människors
önskan att bli serverade alkohol mellan 3.00 och
5.00 på natten. Utskottet vill också påminna om att
polisen i Stockholm har rekommenderat förslaget om
stopptiden klockan 3.00 och att det inte finns någon
motsättning mellan en yttersta stopptid klockan 3.00
och propositionens förslag om ett uppdrag till
Folkhälsoinstitutet att verka för allmänt tidigare
restaurangvanor. Enligt utskottet bör således i
denna del förslaget i lagrådsremissen till den
aktuella propositionen genomföras. Utskottet anser
även   att   de   i  alkohollagen  angivna
serveringstiderna, med tanke på ungdomsfylleriet,
bör utsträckas att gälla för folköl. Regeringen bör
snarast återkomma till riksdagen med ett förslag i
enlighet  härmed. Vad utskottet nu anfört  bör
riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So61
(mp) yrkande 3 och 2000/01:So63 (fp, s, mp, kd, v)
yrkande 2 ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 7 bort ha
följande lydelse:
7. beträffande serveringstider
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So61 yrkande
3 och 2000/01:So63 yrkande 2 samt med avslag på
motionerna 2000/01:So55 yrkande 4, 2000/01:So57
yrkande 1 och 2000/01:So300 yrkande 7 dels
avslår 6 kap. 4 § första stycket i regeringens
förslag om lag om ändring  i  alkohollagen
(1994:1738), dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

9. Allsidig matlagning m.m. (mom. 8)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 26
börjar med "Enligt utskottet" och slutar med "(kd)
avstyrks" bort ha följande lydelse:

Enligt utskottets uppfattning har starka gemenskaper
och  goda  sociala  miljöer  betydelse  vid
alkoholförtäring, då de minskar risken för både
missbruk   och   våldsamheter.   Förbättrade
förutsättningar att under  kontrollerade  former
servera vin, öl och sprit till rimliga priser,
möjliggör för restauranger att ersätta drickande i
avskildhet  och  utan  social  kontroll. Enligt
utskottet bör alkoholpolitiken därför förändras i
syfte att ge människor bättre möjligheter att umgås
på restauranger, pubar och barer. Utskottet anser
att det med nuvarande reglering i alkohollagen om
allsidig matlagning och mattvång är svårt för nya
typer av restauranger att etablera sig. Möjligheten
att serveras alkohol på en kvarterspub saknas i stor
utsträckning, varför svenskarna dricker hemma innan
de går ut. Konsumtionen blir därför ofta högre än om
det hade varit möjligt att besöka en enkel bar.
Enligt utskottet bör mattvånget därför avskaffas.
Utskottet anser vidare att  möjligheterna  att
servera vin och starköl i foajé till teater eller
konsertlokal under pauser i föreställningen bör
utökas till att även gälla spritdrycker samt också
tillåta  servering  såväl  före  som  efter
föreställningen.  Vad  utskottet  nu anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So55
(m) yrkandena 6-8, 2000/01:So57 (m) yrkande 2,
2000/01:So300 (m) yrkande 9 och 2000/01:So317 (s) ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8 bort ha
följande lydelse:
8. beträffande allsidig matlagning m.m.
att  riksdagen  med anledning av motionerna 2000/01:So55
yrkandena  6-8,  2000/01:So57  yrkande  2,
2000/01:So300 yrkande 9 och 2000/01: So317 samt
med avslag på motion 2000/01:So347 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

10. Tillfälliga tillstånd (mom. 9)

Chris  Heister, Leif Carlson, Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 27
börjar med  "Enligt  utskottet" och slutar med
"yrkande 9 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottet avstyrker den föreslagna skärpningen av
alkohollagen  som  innebär  att  innehavare  av
tillfälligt  tillstånd  för  servering i slutet
sällskap endast får köpa spritdrycker, vin och
starköl hos Systembolaget AB. Enligt utskottet är
detta ett otillbörligt ingrepp i konkurrensen som
saknar alkoholpolitisk betydelse. Vad utskottet nu
anfört  bör  riksdagen med anledning av motion
2000/01:So55 (m) yrkande 9 ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 9 bort ha
följande lydelse:
9. beträffande tillfälliga tillstånd
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So55 yrkande 9
dels avslår 6 kap. 5 § i regeringens förslag om
lag om ändring i alkohollagen (1994:1738), dels
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

11. Lämplighetskravet (mom. 11)

Chris Heister,  Leif  Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 29
börjar med "Enligt utskottet"  och  slutar med
"yrkande 10 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottets uppfattning är att de krav alkohollagen
ställer på restaurangägare skall vara tydliga och
relevanta.  Serveringstillstånd  skall  således
meddelas den som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska  förhållanden och omständigheterna  i
övrigt är lämplig  att utöva verksamheten. Vid
tillståndsprövningen bör endast hänsyn tas till om
sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina
skyldigheter mot det allmänna samt har kunskaper i
alkohollagstiftningen. I annat fall öppnas för ett
omfattande kommunalt godtycke. Enligt utskottets
mening skall tillstånd alltid ges om det inte finns
något som tydligt talar däremot. Bevisbördan för att
någon  eventuellt är olämplig skall  ligga  på
kommunen.  Det  är viktigt att tillståndet kan
återkallas både snabbt och effektivt i de fall
verksamheten inte sköts när den väl har kommit i
gång. För att det skall kunna ske måste kontrollen
av att tillståndshavarna följer befintliga regler
bli mera effektiv. Enligt utskottet är det inte
rimligt att brott mot brandskyddsföreskrifter eller
tillåtande av brottslig verksamhet i övrigt kopplas
till denna tillståndsgivning. Regler som krav på
bokföringskunskap fyller enligt utskottet heller
ingen alkoholpolitisk uppgift. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med anledning av motionerna
2000/01:So55 (m) yrkandena 10 och 11 delvis samt
2000/01:So300 (m) yrkande 10 ge regeringen till
känna.

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha
följande lydelse:
11. beträffande lämplighetskravet
att riksdagen med anledning  av  motionerna 2000/01:So55
yrkandena 10 och 11 delvis samt 2000/01:So300
(m) yrkande 10 dels avslår 7 kap. 8 och 19 §§ 5
i regeringens förslag om lag om ändring i
alkohollagen (1994:1738), dels som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

12. Lämplighetskravet (mom. 11)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 29
börjar med "Enligt utskottet är det självklart" och
slutar med "yrkande 10 avstyrks" bort ha följande
lydelse:

Utskottets   uppfattning   är   att   ett
serveringstillstånd skall återkallas både snabbt och
effektivt i de fall verksamheten inte sköts när den
väl har kommit i gång. För att det skall kunna ske
måste kontrollen av att tillståndshavarna följer
befintliga regler bli mera effektiv. Vad utskottet
nu anfört bör riksdagen med anledning av motion
2000/01:So55 (m) yrkande 11 delvis ge regeringen
till känna.

dels att utskottets hemställan under 11 bort ha
följande lydelse:
11. beträffande lämplighetskravet
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So55 yrkande 11
delvis och med avslag på motionerna 2000/01:So55
yrkande 10 och 2000/01:So300 (m) yrkande 10 dels
antar 7 kap. 8 och 19 §§ 5 i regeringens förslag
om lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

13. Representationsrätt (mom. 13)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 32
börjar med "Enligt utskottet" och slutar med "3
delvis avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att de representationsregler som
gäller för näringslivet i övrigt också bör gälla
partihandlare. Alkohollagens regler för varuprover
bör därför lättas upp. Regeringen bör återkomma till
riksdagen med ett förslag i enlighet härmed. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 2000/01:So55 (m) yrkande  3  delvis  ge
regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 13 bort ha
följande lydelse:
13. beträffande representationsrätt
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So55 yrkande 3
delvis som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

14. Restaurangrapporten (mom. 14)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 33
börjar med "Enligt  utskottet"  och slutar med
"yrkande 4 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att restaurangrapporten bör avlämnas
två gånger per år för att säkra en kontinuerlig
uppföljning  i  enlighet med vad  flera  tunga
remissinstanser önskat. Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motion 2000/01:So61 (mp)
yrkande 4 ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 14 bort ha
följande lydelse:
14. beträffande restaurangrapporten
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So61 yrkande 4
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

15. Anmälningsplikt m.m. (mom. 15)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 37
börjar med "Ett av den" och slutar med "36 avstyrks"
bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att riksdagen bör anta regeringens
förslag att införa en anmälningsplikt m.m. för den
som bedriver detaljhandel eller servering av öl.
Utskottet anser dock att lagstiftningen på området
ytterligare bör ses över. Enligt utskottets mening
är en anmälan i detta sammanhang ett alltför svagt
instrument för att få bukt med folkölsproblematiken
och detaljhandelns bristande ålderskontroll. Enligt
utskottet bör i stället tillstånd för försäljning av
folköl snarast återinföras. Ett sådant tillstånd bör
sökas aktivt och sökanden debiteras motsvarande
avgift.  Ett  försäljningstillstånd  bör  enligt
utskottet vidare vara tidsbegränsat så att det blir
återkommande omprövningar  av detta. I den mån
försäljning  sker till barn och  ungdom  anser
utskottet att tillståndet skall dras in eller att
handlaren nekas förnyat tillstånd. Utskottet anser i
övrigt att det behövs skärpta och tydliga regler som
styr  folkölsförsäljningen. Om försäljningen  av
folköl skall finnas kvar utanför Systembolagets
butiker, så måste försäljningen ske i butiker med
ett brett livsmedelssortiment. För att det skall
vara verkningsfullt med regler om folkölsförsäljning
måste även reglerna för kontrollverksamheten ses
över och bli tydliga samt även skärpas. Regeringen
bör snarast återkomma till riksdagen med förslag i
enlighet  härmed.  Vad utskottet nu anfört bör
riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So61
(mp) yrkande 5, 2000/01:So429 (mp) och 2000/01:Sf274
(mp) yrkandena 35 och 36 ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 15 bort ha
följande lydelse:
15. beträffande anmälningsplikt m.m.
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So61 yrkande
5, 2000/01:So429 och 2000/01:Sf274 yrkandena 35
och 36  samt  med  avslag  på  motionerna
2000/01:So58 yrkande 3 och 2000/01:So417 dels
antar 5 kap. 6 § andra stycket, 6 kap. 1 a § och
7 kap. 13 § tredje stycket i regeringens förslag
om lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),
dels som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört.

16. Sanktion vid försummelse m.m. (mom. 16
och 17)

Chris  Heister, Leif Carlson, Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 37
börjar med "Utskottet delar" och på s. 38 slutar med
"yrkande 12 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Utskottet avstyrker regeringens förslag att förlänga
förbudstiden för försäljning eller servering av
folköl. Utskottet vill understryka att en absolut
nödvändig förutsättning för kommunerna att få ta ut
en tillsynsavgift är att tillsyn de facto bedrivs i
kommunen. Mot den bakgrunden anser utskottet inte
det lämpligt att, som regeringen gör, föreslå en
straffskärpning från sex till tolv månader vid
upprepad eller allvarlig försummelse. Resultatet av
den skärpta tillsynen och samarbetet med handeln bör
först värderas innan en eventuell sanktionsskärpning
föreslås.
Enligt utskottet kan rätten till ölförsäljning i
samband  med  ambulerande korvförsäljning  eller
liknande inte vara ett så stort problem att den bör
avskaffas.  En möjlighet  till  denna  typ  av
ambulerande folkölsförsäljning bör således finnas
kvar  i  alkohollagen.  Regeringen  bör snarast
återkomma till riksdagen med förslag i enlighet
härmed. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen med
anledning av motion 2000/01:So55 (m) yrkandena 11
delvis och 12 ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 16 bort ha
följande lydelse:
16. beträffande sanktion vid försummelse m.m.
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So55 yrkande 11
delvis dels avslår 7 kap. 21 § andra stycket i
regeringens  förslag till lag om ändring i
alkohollagen, dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.
dels att utskottets hemställan under 17 bort ha
följande lydelse:
17. beträffande ambulerande folkölsförsäljning
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So55 yrkande 12
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

17. Att bjuda underårig på alkoholdryck
(mom.18)

Thomas Julin (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 39
börjar med "Utskottet ställer" och slutar med "det
anförda" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att bestämmelsen om att  bjuda
ungdomar på alkohol (3 kap. 9 § alkohollagen) bör
preciseras, så att avsikten uppnås att ge barn och
unga en alkoholfri uppväxt. Bestämmelsen bör därför
få en annan utformning än vad regeringen föreslagit.
I  alkoholutredningens  betänkande  förslogs att
servering till ungdomar för förtäring på stället
endast skulle kunna ske "i obetydlig omfattning". I
propositionen har regeringen valt en annan formell
lösning. Där föreslås att servering inte skall kunna
ske, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och
omständigheterna   i  övrigt  är  "uppenbart
oförsvarligt". Varför  regeringen  har  frångått
utredningens förslag framgår inte av propositionen.
Det synes som om formuleringen i propositionen
skulle  kunna medge  betydligt  mer  omfattande
servering till unga än den formulering som föreslogs
av utredningen.  Utskottet  föreslår därför att
alkoholutredningens förslag läggs till grund för
lagstiftning i detta fall och att det således i den
aktuella bestämmelsen anges att endast servering i
"obetydlig omfattning" skall vara tillåten i fråga
om ungdomar. Regeringen bör snarast återkomma med
ett lagförslag i enlighet härmed. Vad utskottet nu
anfört  bör  riksdagen med anledning av motion
2000/01:So63 (fp, s, mp, kd, v) yrkande 3 ge
regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 18 bort ha
följande lydelse:
18.  beträffande  att  bjuda underårig på
alkoholdryck
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So63 yrkande 3
dels  antar  3 kap. 9 § tredje stycket i
regeringens förslag  till lag om ändring i
alkohollagen, dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört.

18. Åldersgränser och
detaljhandelsmonopolet (mom. 20)

Chris Heister, Leif Carlson,  Hans  Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 40
börjar med "Utskottet vidhåller" och slutar med
"yrkande 4 avstyrks" bort ha följande lydelse:

Personer som har uppnått 18 års ålder är valbara
till riksdagen, har rösträtt, rätt att ta körkort,
rätt att ingå äktenskap  och rätt att förtära
alkoholdrycker på restauranger  och  barer m.m.
Utskottet  anser  det  uppenbart  ologiskt  och
svårbegripligt  att  åldersgränsen för inköp av
alkohol på Systembolaget  inte sammanfaller med
myndighetsåldern  i  övrigt.  Därigenom  minskas
trovärdigheten i alkoholpolitiken  i övrigt och
särskilt de ungas förståelse för den. Därmed minskar
också  möjligheterna att förebygga ett skadligt
alkoholbruk.   Utskottet  anser  därför  att
åldersgränsen  bör   justeras  och  motsvara
myndighetsåldern. Med en sådan justering skulle
problemen med överlämnande av gåva, lån eller att
bjuda på spritdrycker, vin eller starköl avsevärt
reduceras.  Enligt  utskottet  skulle  en  ökad
tillgänglighet  till legal  alkohol  genom  att
Systembolagets monopol avvecklas i första hand för
öl  och  vin sannolikt förstärka trenden  från
konsumtion av oregistrerad och illegal alkohol till
registrerad alkoholkonsumtion  och  därmed också
minska kriminaliteten. Inledningsvis bör starköl och
vin  kunna  säljas  utanför  Systembolaget  i
licensierade butiker. I ett senare skede bör enligt
utskottets  uppfattning  även  starksprit  kunna
omfattas   av   licensieringsmöjligheten   och
Systembolaget  kan  avvecklas  eller  försäljas.
Utskottets uppfattning är även att ett uppfyllande
av kraven på icke-diskriminering förutsätter att
Systembolagets monopol avvecklas successivt. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna  2000/01:So55  (m)  yrkande  13  och
2000/01:So57 (m) yrkande 4 ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 20 bort ha
följande lydelse:
20.   beträffande   åldersgränser   och
detaljhandelsmonopolet
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So55 yrkande
13 och 2000/01:So57 yrkande 4 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört.

19. Alkoholreklam (mom. 21)

Chris Heister, Leif  Carlson,  Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 42
börjar med "Utskottet vidhåller" och på s. 43 slutar
med "därför avstyrkas" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att reglerna i alkohollagen om
marknadsföring   på   serveringsställen   samt
prissättning av alkoholdrycker på restauranger bör
utmönstras ur lagstiftningen som exempel på onödig
byråkrati. Regeringen bör återkomma till riksdagen
med förslag i enlighet härmed. Vad utskottet nu
anfört bör riksdagen med anledning av motionerna
2000/01:So55 (m) yrkande 5 och 2000/01:So300 (m)
yrkande 8 ge regeringen till känna.

dels att utskottets hemställan under 21 bort ha
följande lydelse:
21. beträffande alkoholreklam
att riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So55 yrkande
5 och 2000/01:So300 yrkande 8 samt med avslag på
motion 2000/01: So57 yrkande 3 som sin mening
ger regeringen till känna vad utskottet anfört.

20. Partihandel m.m. (mom. 22)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 44
börjar med "Utskottet är" och slutar med "dessa
avstyrks" bort ha följande lydelse:

Enligt utskottet är det omöjligt att frammana annat
än en helt  artificiell  marknad med nuvarande
konstruktion vad gäller partihandel. Upphandling av
produkter bedöms fortfarande mot en på förhand av
Systembolaget  uppgjord produktplan. En generell
effekt av nuvarande reglering är att etablerade
företag och produkter gynnas på bekostnad av nya.
Detta genom att stor volym är ett krav för att få
finnas kvar på Systembolagets hyllor. Konkurrensen
minskar därigenom och inget egentligt värde fästes
heller vid varumärken och liknande. Rättssäkerheten
för den enskilde importören blir enligt utskottet
liten. Det måste i princip finnas ett formellt fel i
handläggningen  för  att Alkoholsortimentsnämnden
skall kunna ingripa. Utskottet anser att regeringen
bör lägga fram förslag till ändring i syfte att
skapa en bättre fungerande marknad för partihandel
med alkoholdrycker. Enligt utskottets uppfattning
löses problemen långsiktigt bäst genom en avveckling
av Systembolagets monopol till förmån för ett system
där licensierade butiker får sälja alkoholdrycker.
Utskottet  anser  vidare  att  kravet   på
tillverkningstillstånd  enligt  alkohollagen  bör
avvecklas. Samma skäl som motiverade avskaffandet av
tillståndskravet  vid  partihandel,  har  enligt
utskottet  även  bäring  på  systemet  för
tillverkningstillstånd. En samordning bör även här
kunna sökas i första hand med skattekontrollen. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motionerna 2000/01:So276 (m) yrkandena 1 och 2 samt
2000/01: So300 (m) yrkande 12 ge regeringen till
känna.

dels att utskottets hemställan under 22 bort ha
följande lydelse:
22. beträffande partihandel m.m.
att  riksdagen med anledning av motionerna 2000/01:So276
yrkandena 1 och 2 samt 2000/01:So300 yrkande 12
som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört.

21. Övriga frågor (mom. 23)

Chris  Heister,  Leif Carlson, Hans Hjortzberg-
Nordlund och Lars Elinderson (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 45
börjar med "Regeringen har" och slutar med "motion
avstyrks" bort ha följande lydelse:

Enligt utskottet framgår av alkohollagen 6 kap. 9 §
första stycket att man på serveringsställe där
serveringstillstånd gäller inte får låta gästerna
dricka  andra alkoholdrycker än sådana som har
serverats i enlighet med tillståndet. Det hindrar i
praktiken att gäster på restauranger själva tar med
sig svåråtkomliga årgångsviner, för att serveras
till maten t.ex. vid firandet av en födelsedag på en
restaurang som har tillstånd att servera vin. Enligt
utskottet bör en restaurang som har rätt att servera
en viss alkoholdryck också ha rätt att - eventuellt
mot ersättning - låta gästerna förtära motsvarande
medhavda alkoholdrycker. Det möjliggör att en bättre
vinkultur kan etableras på många restauranger, till
gagn bl.a. för arbetet med att ge svenska folket ett
mera naturligt förhållande  till alkoholen. Vad
utskottet nu anfört bör riksdagen med anledning av
motion 2000/01:So267 (m) ge regeringen till känna.dels att utskottets hemställan under 23 bort ha
följande lydelse:
23. beträffande övriga frågor
att riksdagen med anledning av motion 2000/01:So267 som sin
mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört.

Särskilt yttrande

Allsidig matlagning

Chatrine Pålsson och Lars Gustafsson (båda kd)
anför:
Vi vill framhålla att  små  gårdsföretag  med
uppfödning av exempelvis getter och får ofta i
gårdsbutiker  säljer ostprodukterna som görs av
mjölken från djuren. Verksamheten bidrar till att
landsbygden lever och att landskapet hålls öppet och
gynnar även turism och näringsliv. En del av dessa
producenter har framfört önskemål om att få servera
smakbitar av sina ostar med litet vin, men pekat på
att alkohollagstiftningen inte ger möjlighet till
servering av vin, om man inte har allsidig servering
av mat. Enligt vår mening är detta i första hand
inte en alkoholpolitisk utan snarare en kulturfråga
som bör kunna lösas inom ramen för den befintliga
alkohollagstiftningen.I propositionen framlagda lagförslag

2.1     Förslag till lag om ändring i
alkohollagen  (1994:1738)

Härigenom  föreskrivs i fråga om alkohollagen
(1994:1738)[1]
dels att 12 kap. 4 och 8-10 §§ skall upphöra att
gälla,
dels att i 2 kap. 1, 3 och 5 §§, 7 kap. 3, 4, 18
och  22  §§  och  8  kap. 1 och 5 §§  ordet
"Alkoholinspektionen" skall bytas ut mot "Statens
folkhälsoinstitut",
dels att den nuvarande 12 kap. 7 § skall betecknas
12 kap. 4 §,
dels att 3 kap. 9 §, 4 kap. 1, 5 och 6 §§, 5 kap.
1, 3 och 6 §§, 6 kap. 1 och 3-5 §§, 7 kap. 5, 8, 13,
19 och 21 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2 §, 10 kap. 3 och
5-7 §§ och 12 kap. 1-3, 5 och 6 §§ samt punkt 2 i
ikraftträdande-  och övergångsbestämmelserna till
lagen (1999:1001) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya
paragrafer, 6 kap. 1 a § och 8 kap. 5 a §, av
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse      Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
3 kap.
9 §
Det är förbjudet att som ombud eller på därmed
jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som
enligt 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad
till sig. Det är också förbjudet att i större
omfattning tillhandagå  annan  med att anskaffa
alkoholdrycker.
-----------------------------------------------------
Spritdrycker, vin eller  Spritdrycker,   vin
starköl   får   inte eller starköl får inte
överlämnas som gåva eller överlämnas  som  gåva
lån till den som inte har eller lån till den som
fyllt 20 år. Öl får inte inte har fyllt 20 år. Öl
överlämnas som gåva eller får inte överlämnas som
lån till den som inte har gåva eller lån till den
fyllt 18 år. Vad nu sagts som inte har fyllt 18
gäller  inte  när någon år.
bjuder av en alkoholdryck
för förtäring på stället.
-----------------------------------------------------
Andra stycket gäller
inte när någon bjuder på
en  alkoholdryck  för
förtäring  på stället.
Spritdrycker, vin eller
starköl får dock inte
bjudas  den som  inte
fyllt 20 år, om det med
hänsyn till den bjudnes
ålder        och
omständigheterna    i
övrigt  är  uppenbart
oförsvarligt.  Detsamma
gäller i fråga om öl be-
träffande den som inte
fyllt 18 år.
-----------------------------------------------------
4 kap.
1 §[2]
Partihandel med spritdrycker, vin eller starköl
får bedrivas endast av den som har godkänts som
upplagshavare eller registrerats som varumottagare
för  sådana  varor enligt 9 eller 12 § lagen
(1994:1564) om alkoholskatt. Av detta följer att
rätten till partihandel endast avser den dryck som
omfattas av godkännandet som upplagshavare eller
registreringen   som   varumottagare   enligt
bestämmelserna i lagen om alkoholskatt.
Utöver vad som anges  i  första stycket får
partihandel med spritdrycker, vin  och  starköl
bedrivas av detaljhandelsbolaget i enlighet med vad
som anges i 5 kap. 1 § tredje stycket.
-----------------------------------------------------
Trots bestämmelserna
i första stycket får
innehavare av  serve-
ringstillstånd  sälja
enstaka  varor  som
omfattas av tillståndet
till någon som har rätt
att bedriva partihandel
med sådana varor.
-----------------------------------------------------
5 §[3]
-----------------------------------------------------
Den som är berättigad att  Den som har rätt att
bedriva  partihandel  får bedriva partihandel får
sälja   varorna   till sälja  varorna  till
detaljhandelsbolaget, till detaljhandelsbolaget,
annan som är berättigad att till annan som har rätt
bedriva  partihandel  med att bedriva partihandel
motsvarande varor och till med motsvarande varor
den  som  har  meddelats och till den som har
serveringstillstånd   för meddelats    serve-
sådana varor. Den som är ringstillstånd   för
berättigad  att  bedriva sådana  varor.  Detta
partihandel  får  också gäller  dock  inte i
exportera  varorna  eller fråga   om   sådant
sälja dem till den som fått serveringstillstånd som
sådant särskilt tillstånd endast avser servering
till inköp av varorna som i slutet sällskap vid
avses i 4 §. Försäljning ett enstaka tillfälle
får även ske till den som eller under en enstaka
har tillstånd enligt lagen tidsperiod. Den som har
(1999:446) om proviantering rätt att bedriva parti-
av fartyg och luftfartyg.  handel   får  också
exportera varorna eller
sälja dem till den som
fått  sådant särskilt
tillstånd till inköp av
varorna som avses i 4
§. Försäljning får även
ske till den som har
tillstånd enligt lagen
(1999:446)      om
proviantering av fartyg
och luftfartyg.
-----------------------------------------------------
Endast   den  som  är  Endast den som har
berättigad  att  bedriva rätt   att  bedriva
partihandel får omförpacka partihandel     får
eller buteljera varorna.   förpacka  om  eller
buteljera varorna.
-----------------------------------------------------


**FOOTNOTES**
[1]: Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 1996:940    8 kap. 5 § 1999:1002
7 kap. 3 § 1999:1001   12 kap. 8 § 2000:483
7 kap. 18 § 1999:1001   12 kap. 8 a § 2000:483
7 kap. 22 § 1999:1001
8 kap. 1 § 1999:1001
[2]: Senaste lydelse 1999:1001
[3]: Senaste lydelse 1999:1001
6 §[4]4
---------------------------------------------------
Överlåts rörelse vari Överlåts en rörelse där
ingår verksamhet som är det ingår verksamhet som
tillståndspliktig enligt är   tillståndspliktig
denna  lag  eller för enligt denna lag eller
vilken   det   krävs för  vilken det krävs
godkännande    eller godkännande    eller
registrering som anges i registrering som anges i
1 § första stycket, får 1 § första stycket, får
överlåtaren sälja sitt överlåtaren sälja sitt
lager av spritdrycker, lager av spritdrycker,
vin eller starköl till vin eller starköl till
sin  efterträdare,  om sin  efterträdare,  om
denne  har  beviljats denne  har  beviljats
tillstånd som gäller för tillstånd som gäller för
verksamheten  eller, i verksamheten  eller, i
fråga om partihandel, är fråga  om partihandel,
berättigad att bedriva har  rätt att bedriva
verksamheten.       verksamheten.
---------------------------------------------------
Konkursbo eller dödsbo  Ett  konkursbo eller
får  utan  hinder  av dödsbo eller, i fråga om
bestämmelserna i denna utmätt  egendom,  en
lag sälja spritdrycker, kronofogdemyndighet får
vin eller starköl till utan   hinder   av
den som är berättigad bestämmelserna i denna
att bedriva partihandel lag sälja spritdrycker,
med sådana drycker eller vin eller starköl till
till   detaljhandels- den som har rätt att
bolaget.   Motsvarande bedriva partihandel med
gäller då en verksamhet sådana  drycker  eller
måste  avvecklas  till till   detaljhandels-
följd av att tillståndet bolaget.   Motsvarande
eller godkännande eller gäller då en verksamhet
registrering som avses i måste  avvecklas  till
1  §  första  stycket följd av att tillståndet
återkallats eller  att eller godkännande eller
det finns andra tving- registrering som avses i
ande skäl.        1  §  första  stycket
återkallats eller  att
det finns andra tving-
ande skäl.
---------------------------------------------------
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i
tillämpliga delar även i fråga om öl.
5 kap.
1 §[5]5
För detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl
skall det finnas ett särskilt för ändamålet bildat
aktiebolag (detaljhandelsbolaget), som staten äger.
Detaljhandelsbolaget får inte exportera  eller
tillverka  drycker som anges i första stycket.
Detaljhandelsbolaget får importera sådana drycker
endast för att kunna fullgöra den skyldighet som
anges i 5 §.
-----------------------------------------------------
Detaljhandelsbolaget får  Detaljhandelsbolaget
inte   bedriva   annan får inte bedriva annan
partihandel än försäljning partihandel  än  för-
till dem som har serve- säljning till dem som
ringstillstånd.       har serveringstillstånd.
Vad nu sagts gäller inte
försäljning av enstaka
partier av varor till
någon som har rätt att
bedriva partihandel.
-----------------------------------------------------
Bestämmelser om detaljhandelsbolagets verksamhet och
drift samt om särskild kontroll från statens sida
skall tas in i ett avtal som upprättas mellan staten
och bolaget.
**FOOTNOTES**
[4]:4 Senaste lydelse 1999:1001
[5]:5 Senaste lydelse 1999:1001
3 §
-----------------------------------------------------
Försäljning  får  ske  Försäljning  får ske
antingen som försäljning antingen som försäljning
till  avhämtning  eller till  avhämtning eller
genom  försändning  på genom  försändning  på
rekvisition.        rekvisition. Försäljning
får även ske vid auktion
av spritdrycker, vin och
starköl  för  annans
räkning      enligt
riktlinjer  i  avtalet
mellan   staten  och
detaljhandelsbolaget.
Detaljhandelsbolaget
får utan hinder av 6
kap. 1 § första stycket
bedriva  provning  av
alkoholdrycker    för
allmänheten    enligt
riktlinjer  i  avtalet
mellan   staten  och
bolaget.
-----------------------------------------------------
6 §
-----------------------------------------------------
Detaljhandel med öl är,  Detaljhandel med öl är,
med de inskränkningar som med  de inskränkningar
föreskrivs i denna lag, som föreskrivs i denna
tillåten under villkor att lag,  tillåten  under
verksamheten bedrivs i en villkor att verksamheten
lokal som är godkänd som bedrivs i en lokal som
livsmedelslokal   enligt är   godkänd   som
bestämmelser     vilka livsmedelslokal  enligt
meddelats med stöd av 22 § bestämmelser    vilka
tredje       stycket meddelats med stöd av 22
livsmedelslagen (1971:511) §   tredje   stycket
samt att försäljning av livsmedelslagen
matvaror   bedrivs   i (1971:511)  samt  att
lokalen. Utan hinder av försäljning av matvaror
vad nu sagts får detalj- bedrivs i lokalen. Utan
handel med öl bedrivas av hinder av vad nu sagts
detaljhandelsbolaget samt får detaljhandel med öl
av tillverkare av öl eller bedrivas       av
lättdrycker.        detaljhandelsbolaget
samt av tillverkare av
öl.
-----------------------------------------------------
Den  som  bedriver
detaljhandel  med  öl
skall       anmäla
verksamheten  hos  den
kommun där försäljningen
sker.  Anmälan  skall
göras   senast   när
verksamheten påbörjas.
Den  som  bedriver
detaljhandel  med  öl
skall  utöva  särskild
tillsyn  (egentillsyn)
över försäljningen. För
tillsynen  skall  det
finnas   ett   för
verksamheten  lämpligt
program.
-----------------------------------------------------
6 kap.
1 §[6]6
Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske
endast   om   tillstånd   har   meddelats
(serveringstillstånd).
-----------------------------------------------------
Servering av öl är, med  Serveringstillstånd
de  inskränkningar  som krävs  dock  inte för
föreskrivs i denna lag, servering som ordnas
tillåten under villkor att
verksamheten bedrivs i en  1. utan vinstintresse,
lokal som är godkänd som
livsmedelslokal   enligt  2. i andra lokaler än
bestämmelser     vilka där   det   bedrivs
meddelats med stöd av 22 § yrkesmässig försäljning
tredje       stycket av alkoholdrycker eller
livsmedelslagen (1971:511) lättdrycker,
samt att servering av mat
samtidigt   bedrivs  i  3.  vid ett enstaka
lokalen.          tillfälle för vissa i
förväg     bestämda
Utan hinder av vad som personer, och
föreskrivs i andra stycket
får öl serveras av den som  4. utan annan kostnad
enligt 23 § nämnda lag har för   deltagarna  än
meddelats     särskilt kostnaden för inköp av
tillstånd att yrkesmässigt dryckerna.
hantera livsmedel samt av
den  som har  meddelats
serveringstillstånd.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
1 a §
Servering av öl är,
med  de inskränkningar
som föreskrivs i denna
lag,   tillåten   om
verksamheten bedrivs i
en lokal som är godkänd
som livsmedelslokal en-
ligt  bestämmelser som
meddelats med stöd av 22
§   tredje   stycket
livsmedelslagen
(1971:511) och där mat
samtidigt serveras.
Utan hinder av första
stycket får öl serveras
i sådana fall som anges
i 1 § andra stycket samt
av   den  som  har
serveringstillstånd.
Den  som  bedriver
servering av öl skall
anmäla verksamheten hos
den   kommun   där
försäljningen sker. An-
mälan skall göras senast
när     verksamheten
påbörjas. Vad nu sagts
gäller inte i fall som
avses  i  1 §  andra
stycket eller den som
har serveringstillstånd.
Den    som    är
anmälningsskyldig enligt
tredje  stycket  skall
utöva särskild tillsyn
(egentillsyn) över ser-
veringen. För tillsynen
skall det finnas ett för
verksamheten  lämpligt
program.
-----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[6]:6 Ändringen innebär bl.a. att tredje
stycket upphävs.
3 §
På serveringsställe där serveringstillstånd gäller
skall  tillståndshavaren eller av honom  utsedd
serveringsansvarig person utöva tillsyn över ser-
veringen  och  vara  närvarande  under  hela
serveringstiden.
Den som är serveringsansvarig skall med hänsyn
till sina egenskaper och övriga omständigheter vara
lämplig för uppgiften.
Tillståndshavaren skall till tillståndsmyndigheten
anmäla den eller de personer som har utsetts att
ansvara för alkoholserveringen.
-----------------------------------------------------
För   servering   av  För  servering  av
spritdrycker,  vin eller spritdrycker,  vin och
starköl får endast anlitas starköl får endast sådan
personal som är anställd personal anlitas som är
av   tillståndshavaren. anställd       av
Restaurangskolor    med tillståndshavaren eller
serveringstillstånd  får som är inhyrd från ett
dock  i utbildningssyfte bemanningsföretag.
anlita  restaurangskolans Restaurangskolor   med
elever.           serveringstillstånd får
dock i utbildningssyfte
anlita restaurangskolans
elever.
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Om         inte  Om        inte
tillståndsmyndigheten    tillståndsmyndigheten
beslutar   annat   får beslutar  annat  får
servering av öl påbörjas servering       av
tidigast klockan 07.00 och spritdrycker,  vin och
servering   av   andra starköl     påbörjas
alkoholdrycker  tidigast tidigast klockan 11.00
klockan  11.00. Om inte och  avslutas  senast
tillståndsmyndigheten    klockan  01.00.  Vid
beslutar  annat  skall prövningen skall risken
servering        av för   alkoholpolitiska
alkoholdrycker  avslutas olägenheter   särskilt
senast klockan 01.00. Vad beaktas.
nu sagts gäller inte för
hotellrum med minibar.
-----------------------------------------------------
Serveringsställe skall vara utrymt senast 30 minuter
efter serveringstidens utgång.
-----------------------------------------------------
Bestämmelserna    i
första  stycket gäller
inte  hotellrum  med
minibar.
-----------------------------------------------------
5 §[7]7
-----------------------------------------------------
Den    som    har  Den    som   har
serveringstillstånd  får serveringstillstånd får
köpa spritdrycker, vin och köpa spritdrycker, vin
starköl  som behövs för och starköl som behövs
rörelsen endast av någon för rörelsen endast av
som  är  berättigad att den som har rätt att be-
bedriva partihandel  med driva  partihandel med
varan    eller    av varan   eller   av
detaljhandelsbolaget.    detaljhandelsbolaget.
Den som har tillstånd
för servering i slutet
sällskap vid ett enstaka
tillfälle eller under en
enstaka tidsperiod får
dock  göra motsvarande
inköp   endast   hos
detaljhandelsbolaget.
-----------------------------------------------------
7 kap.
5 §
-----------------------------------------------------
Serveringstillstånd kan  Serveringstillstånd
meddelas  för  servering kan   meddelas   för
till allmänheten eller i servering      till
förening,  företag eller allmänheten  eller  i
annat  slutet  sällskap. förening, företag eller
Tillstånd   kan   avse annat slutet sällskap.
servering  året  runt, Tillstånd  kan  avse
årligen  under  en viss servering  året  runt
tidsperiod, under en en- eller årligen under en
staka tidsperiod eller vid viss tidsperiod (stadig-
ett enstaka tillfälle.   varande   tillstånd).
Tillstånd kan även avse
en  enstaka tidsperiod
eller   ett  enstaka
tillfälle.
-----------------------------------------------------
Tillstånd,  som  avser  Stadigvarande
servering året runt eller tillstånd gäller tills
årligen  under  en viss vidare.
tidsperiod  gäller tills Tillståndsmyndigheten
vidare.           får dock om det finns
Tillståndsmyndigheten får särskilda skäl begränsa
dock  om  det  finns tillståndets  giltighet
särskilda  skäl begränsa till viss tid.
tillståndets   giltighet
till viss tid.
-----------------------------------------------------
I samband med beslut om serveringstillstånd eller
senare får tillståndsmyndigheten meddela de villkor
som behövs.
8 §
-----------------------------------------------------
Tillstånd för servering  Tillstånd     för
till allmänheten året runt servering  till  all-
eller årligen under viss mänheten året runt eller
tidsperiod  får meddelas årligen  under  viss
endast         om tidsperiod får meddelas
serveringsstället har ett endast        om
kök   för   allsidig serveringsstället  har
matlagning       och ett  kök för allsidig
tillhandahåller lagad mat. matlagning      och
Serveringsstället skall ha tillhandahåller  lagad
ett  med  hänsyn  till mat.  Serveringsstället
omständigheterna      skall ha ett med hänsyn
tillräckligt     antal till  omständigheterna
sittplatser för gäster.   tillräckligt    antal
sittplatser för gäster.
Serveringsstället skall
även vara lämpligt för
sitt ändamål ur brand-
säkerhetssynpunkt.
-----------------------------------------------------
Tillstånd för servering till allmänheten under en
enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle
får meddelas om serveringsstället tillhandahåller
lagad mat. Detsamma gäller beträffande tillstånd för
servering i slutet sällskap.
Om det finns en drinkbar skall den vara en mindre
väsentlig del av serveringsstället, inrättad i nära
anslutning till matsal.
Utan hinder av första och andra styckena får
tillstånd meddelas för servering av vin och starköl
i foajé till teater eller konsertlokal. Servering
får dock endast ske under pauser i föreställningen.
-----------------------------------------------------
Servering       av  Servering      av
alkoholdrycker    från alkoholdrycker   från
minibar på hotellrum får minibar på hotellrum får
ske  på  hotell  med ske  på  hotell  med
serveringstillstånd.    serveringstillstånd.
Regeringen  eller, efter Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, regeringens
Alkoholinspektionen  får bemyndigande,  Statens
meddela  närmare bestäm- folkhälsoinstitut  får
melser om serveringen.   meddela  närmare  be-
stämmelser      om
serveringen.
-----------------------------------------------------

**FOOTNOTES**
[7]:7 Senaste lydelse 1999:1001
13 §
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen
hos kommunen.
Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt
grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
------------------------------------------------------
Kommunen får även ta ut  Kommunen får även ta ut
avgift för tillsyn enligt avgift för tillsyn enligt
8 kap. av den som har 8 kap. av den som har
serveringstillstånd.    serveringtillstånd och av
den   som   bedriver
anmälningspliktig
servering   av  eller
detaljhandel med öl.
------------------------------------------------------
19 §
Kommunen skall återkalla serveringstillstånd om
------------------------------------------------------
1.  det  inte  endast  1.  tillståndet  inte
tillfälligt   uppkommer längre utnyttjas,
sådana  olägenheter  som
avses i 6 kap. 2 §,
------------------------------------------------------
2. tillståndshavaren inte  2.  det  inte endast
följer de för servering tillfälligt   uppkommer
eller serveringstillstånd sådana  olägenheter som
gällande bestämmelserna i avses i 6 kap. 2 §,
denna    lag   eller
föreskrifter eller villkor
meddelade med  stöd  av
denna lag, eller
------------------------------------------------------
3. de förutsättningar som  3.  tillståndshavaren
gäller för meddelande av inte  följer  de  för
tillstånd enligt 7 och 8 servering      eller
§§ inte längre föreligger  serveringstillstånd
gällande bestämmelserna i
denna   lag   eller
föreskrifter    eller
villkor  meddelade  med
stöd av denna lag,
4. de förutsättningar
som gäller för meddelande
av tillstånd enligt 7 och
8  §§  inte  längre
föreligger, eller
5.   tillståndshavaren
tillåter    brottslig
verksamhet  på  serve-
ringsstället.
------------------------------------------------------
21 §
Föranleder detaljhandel med eller servering av öl
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
följs inte bestämmelserna i denna lag, får kommunen
förbjuda  den  som  bedriver  försäljningen att
fortsätta verksamheten eller, om förbud får anses
vara en alltför ingripande åtgärd, meddela honom
varning.
------------------------------------------------------
Ett förbud enligt första  Ett  förbud  enligt
stycket  kan  inskränkas första   stycket  kan
till att gälla för vissa inskränkas till att gälla
närmare  angivna  tider för vissa närmare angivna
eller under vissa närmare tider eller under vissa
angivna  omständigheter. närmare  angivna  om-
Förbud  gäller  i  sex ständigheter.   Förbud
månader, räknat från det meddelas för en tid av
att  den  som  bedriver sex månader eller, vid
försäljningen fått del av upprepad eller allvarlig
beslutet.          försummelse, tolv månader
räknat från det att den
som  bedriver  försälj-
ningen  fått  del  av
beslutet.
------------------------------------------------------
Den kommun där försäljningsstället  är  beläget
beslutar om ingripande enligt denna paragraf. Saknas
fast försäljningsställe beslutar den kommun som
avses i 12 § andra stycket.
8 kap.
2 §
-----------------------------------------------------
På  begäran  av någon  På begäran av någon
annan  tillsynsmyndighet annan tillsynsmyndighet
skall kommunen lämna de skall kommunen lämna de
uppgifter som myndigheten uppgifter  som myndig-
behöver för sin tillsyn.  heten behöver för sin
tillsyn. Kommunen skall
även  på  begäran  av
skattemyndighet  eller
Tullverket  lämna  de
uppgifter som behövs för
beskattning    eller
påförande av tull.
-----------------------------------------------------
Polismyndigheten skall underrätta andra
tillsynsmyndigheter om förhållanden som är av
betydelse för dessa myndigheters tillsyn.
Kronofogdemyndigheten skall underrätta
vederbörande tillståndsmyndighet om en
tillståndshavare brister i sina skyldigheter att
erlägga skatter eller socialavgifter. På begäran av
länsstyrelsen skall sådan underrättelse ges till
denna.
-----------------------------------------------------
På    begäran   av  På  begäran  av  en
tillståndsmyndighet eller tillsynsmyndighet skall
länsstyrelse skall skatte- polismyndigheter  samt
myndigheter  och  andra skattemyndigheter  och
myndigheter  som  uppbär andra  myndigheter som
eller driver in skatter uppbär eller driver in
eller avgifter lämna upp- skatter eller avgifter
gifter         som lämna  uppgifter  som
tillståndsmyndigheten    tillsynsmyndigheten
eller    länsstyrelsen behöver   för   sin
behöver    för   sin tillståndsprövning eller
tillståndsprövning  eller tillsyn.
tillsyn.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
5 a §
Den som har tillstånd
för   servering   av
spritdrycker, vin eller
starköl till allmänheten
eller   stadigvarande
tillstånd för servering
i slutet sällskap  är
skyldig att registrera
all  försäljning   i
kassaregister  och att
vid varje försäljning ta
fram och erbjuda kunden
ett   av   registret
framställt kvitto. Till-
ståndsmyndigheten  får
medge  undantag  för
servering inom ideella
föreningar     eller
liknande     slutna
sällskap.
Kassaregister skall på
ett tillförlitligt sätt
visa alla transaktioner
som gjorts. Regeringen
eller  den  myndighet
regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
kassaregister.
-----------------------------------------------------
9 kap.
2 §[8]8
-----------------------------------------------------
Alkoholinspektionens och  Statens
kommunens  beslut  får folkhälsoinstituts eller
överklagas  till  allmän en kommuns beslut enligt
förvaltningsdomstol.  Det denna lag eller enligt
överklagade beslutet får föreskrifter     som
inte ändras utan att den meddelats med stöd av
beslutande myndigheten har lagen får överklagas hos
lämnats  tillfälle  att allmän     förvalt-
yttra sig.         ningsdomstol.  Detsamma
gäller   beslut   om
Alkoholinspektionen    rättelse  enligt  28 §
respektive  kommunen får personuppgiftslagen
överklaga    domstolens (1998:204)   och  om
beslut.           information  som skall
lämnas enligt 26 § samma
lag.
-----------------------------------------------------
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
-----------------------------------------------------
Bestämmelser     om
överklagande      av
beskattningsmyndighetens
beslut finns i 35 § lagen
(1994:1564)       om
alkoholskatt.
-----------------------------------------------------
10 kap.
3 §
-----------------------------------------------------
Är brott som anges i 1  Är brott som anges i 1
eller 2 § grovt, döms till eller 2 § grovt, döms
fängelse i högst fyra år. till fängelse i högst
Vid  bedömande  av  om fyra år. Vid bedömande
brottet  är grovt skall av om brottet är grovt
särskilt   beaktas  om skall särskilt beaktas
gärningen har utgjort led om gärningen har utgjort
i  en  verksamhet  som led i en verksamhet som
bedrivits   yrkesmässigt bedrivits  yrkesmässigt
eller i större omfattning. eller i större omfatt-
ning eller  har varit
inriktad mot ungdomar.
-----------------------------------------------------
5 §
-----------------------------------------------------
Den   som   innehar  Den   som  innehar
spritdrycker,  vin eller alkoholdrycker     i
starköl i uppenbart syfte uppenbart  syfte  att
att olovligen sälja dem olovligen sälja dem döms
döms för olovligt innehav för olovligt innehav av
av  alkoholdrycker  till alkoholdrycker   till
böter  eller fängelse i böter eller fängelse i
högst ett år.        högst ett år.
-----------------------------------------------------
6 §

-----------------------------------------------------
Den  som  uppsåtligen  Den  som uppsåtligen
eller   av  oaktsamhet eller  av  oaktsamhet
anskaffar  alkoholdrycker anskaffar,  överlämnar
åt annan i strid med 3 eller   bjuder   på
kap. 9 § döms för olovligt alkoholdrycker i strid
anskaffande       av med 3 kap. 9 § döms för
alkoholdrycker till böter olovligt anskaffande av
eller fängelse i högst två alkoholdrycker   till
år eller, om brottet är böter eller fängelse i
grovt,  till fängelse i högst två år eller, om
högst fyra år.       brottet är grovt, till
fängelse i högst fyra
år.
-----------------------------------------------------
7 §
-----------------------------------------------------
Den  som  uppsåtligen  Den  som uppsåtligen
eller av oaktsamhet säljer eller  av  oaktsamhet
eller       utlämnar säljer  eller utlämnar
alkoholdrycker i strid med alkoholdrycker i strid
3 kap. 8 § till någon som med  3 kap. 8 § till
inte   har   uppnått någon  som  inte  har
föreskriven  ålder eller uppnått   föreskriven
som är märkbart påverkad ålder  eller  som  är
av  alkohol eller annat märkbart  påverkad  av
berusningsmedel, eller vid alkohol  eller  annat
partihandel underlåter att berusningsmedel,  eller
på sätt som föreskrivs i 4 vid     partihandel
kap. 7 § första stycket underlåter att på sätt
förvissa  sig  om  att som föreskrivs i 4 kap.
köparen  har  rätt  att 7 § förvissa sig om att
återförsälja eller inköpa köparen  har rätt att
varan, döms för olovlig återförsälja    eller
dryckeshantering   till inköpa varan, döms för
böter  eller fängelse i olovlig dryckeshantering
högst sex månader.     till   böter   eller
fängelse  i högst sex
månader.
-----------------------------------------------------
För olovlig dryckeshantering döms också den som
försäljer öl i strid med förbud som meddelats enligt
7 kap. 21 § eller tillåter alkoholförtäring i strid
med 6 kap. 9 §.
12 kap.
1 §
-----------------------------------------------------
Alkoholinspektionen     Statens
skall för de ändamål som folkhälsoinstitut skall
anges  i 2 § föra ett för de ändamål som anges
register  med  hjälp av i 2 § föra ett centralt
automatisk databehandling. register med hjälp av
automatiserad
behandling.
-----------------------------------------------------
2 §
-----------------------------------------------------
Registret får användas  Registret får användas
för             för tillsyn, uppföljning
och  utvärdering  av
1.  handläggning  av lagens tillämpning samt
ärenden om tillstånd,    framställning     av
statistik.
2.   tillsyn   över
tillståndshavares
verksamhet samt
3.  uppföljning  och
utvärdering  av  lagens
tillämpning  samt  fram-
ställning av statistik.
-----------------------------------------------------
3 §
-----------------------------------------------------
Registret får innehålla  Registret     får
uppgifter om         innehålla uppgifter om
dem som har tillstånd
1. den som har tillstånd, enligt denna lag samt
om dem som har rätt att
2.  den  som har haft bedriva   partihandel
tillstånd,          enligt  4  kap. 1 §
första stycket.
3. den vars ansökan om
tillstånd är föremål för  I  registret  får
prövning och         behandlas uppgifter om
4. den som tidigare har  1. namn eller firma,
ansökt  om tillstånd men person-, samordnings-,
vars ansökan har avslagits, registrerings-  eller
avvisats eller avskrivits.  organisationsnummer,
adress och telefonnum-
Regeringen  får meddela mer och
föreskrifter       om
registrering av uppgifter i  2. den verksamhet som
fråga om olika företrädare tillståndet avser och
för en verksamhet.      om  villkor  som har
meddelats för denna.
-----------------------------------------------------
5 §[9]9
-----------------------------------------------------
I registret får vidare  Riksskatteverket och
anges         till- skattemyndighet   som
ståndsmyndighetens   och anges i 8 kap. 1 a §
domstols beslut i ärenden andra stycket får för
enligt  lagen  och  de sin  tillsyn  enligt
bestämmelser   som  har denna    lag   ha
tillämpats.         direktåtkomst   till
uppgifter      om
Registret  får  också serveringstillstånd  i
innehålla   uppgift  om registret.
tidpunkt för förhållanden
som har registrerats och
tekniska och administrativa
uppgifter, om uppgifterna
behövs för att tillgodose
ändamålet med registret.
-----------------------------------------------------

6 §[10]10
-----------------------------------------------------
Registeruppgift som inte  Bestämmelserna   i
behövs för handläggning av personuppgiftslagen
ett  ärende  eller  för (1998:204) om rättelse
tillsyn enligt lagen skall och skadestånd gäller
gallras   under   femte även vid behandling av
kalenderåret efter det att personuppgifter enligt
uppgiften registrerats.   denna lag.
Om tillstånd återkallas
eller  om sökt tillstånd
vägras  skall  så  snart
beslutet vunnit laga kraft
alla uppgifter utom sådana
som avses i 4 § första
stycket 1 och 6 samt 5 §
gallras ur registret.
Regeringen  eller  den
myndighet  som regeringen
bestämmer  får  meddela
föreskrifter om  undantag
från  gallring  för  att
bevara  ett  urval  av
material för forskningens
behov.  Sådant  material
skall lämnas över till en
arkivmyndighet.
-----------------------------------------------------


-----------------------------------------------------
2. Partihandelstillstånd,  2.
som  före ikraftträdandet Partihandelstillstånd,
har meddelats annan än den som        före
som avses i 4 kap. 1 § ikraftträdandet   har
första stycket i dess nya meddelats annan än den
lydelse,   skall  efter som avses i 4 kap. 1 §
ikraftträdandet fortfarande första stycket i dess
gälla,  dock längst till nya  lydelse,  skall
utgången av år 2001. Härvid efter  ikraftträdandet
gäller 7 kap. 1 § tredje fortfarande gälla, dock
stycket och 4 § samt 8 kap. längst till utgången av
1 § i paragrafens lydelse år 2003. Härvid gäller
före ikraftträdandet. Tull- 7  kap.  1 § tredje
verket    får    ha stycket och 4 § samt 8
terminalåtkomst    till kap. 1 § i paragrafens
uppgifter   om   sådana lydelse      före
tillstånd         i ikraftträdandet. Tull-
Alkoholinspektionens     verket   får   ha
register.          direktåtkomst   till
uppgifter  om  sådana
tillstånd       i
Alkoholinspektionens
register.
-----------------------------------------------------


**FOOTNOTES**
[8]:8  Senaste  lydelse  1999:1001. Ändringen
innebär bl.a. att andra och fjärde styckena
upphävs.
[9]:9 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket
upphävs.
[10]:10 Ändringen innebär bl.a. att andra och
tredje styckena upphävs.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i
fråga om 8 kap. 5 a § och i övrigt den 1 juli 2001.
2. I fråga om uppgifter som fram till och med den
30 juni 2001 tillförts det register som avses i 12
kap. 1 § gäller äldre bestämmelser. Härvid skall vad
som sägs om Alkoholinspektionen i stället avse
Statens folkhälsoinstitut.
3. Den som den 1 juli 2001 redan bedriver servering
av eller detaljhandel med öl, skall senast den 1
januari 2002 göra sådan anmälan som avses i 5 kap. 6
§ andra stycket eller 6 kap. 1 a § tredje stycket.