Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2007

Beslut

Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (KU6)

Vissa bestämmelser för Riksrevisionen ändras. Ändringarna gäller Riksrevisionens granskning av delårsrapporter, riksrevisorernas beslut om granskningsplan, riksrevisorernas aktieinnehav i granskningsobjekt samt anmälningsskyldighet i fråga om finansiella instrument för bland annat vissa anställda i Riksrevisionen. Riksdagen sade delvis ja till riksrevisorernas förslag men beslutade, efter synpunkter från Lagrådet, om en annan utformning av bland annat de aktuella bestämmelserna. Riksdagen beslutad på konstitutionsutskottets initiativ om följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till Riksrevisorernas framställning. Utskottet har på eget initiativ föreslagit följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-13
Justering: 2007-02-20
Betänkande publicerat: 2007-02-21
Trycklov: 2007-02-21
Betänkande 2006/07:KU6

Alla beredningar i utskottet

2007-02-13, 2007-01-23, 2007-01-16, 2006-11-07

Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (KU6)

Vissa bestämmelser för Riksrevisionen ändras. Ändringarna gäller Riksrevisionens granskning av delårsrapporter, riksrevisorernas beslut om granskningsplan, riksrevisorernas aktieinnehav i granskningsobjekt samt anmälningsskyldighet i fråga om finansiella instrument för bland annat vissa anställda i Riksrevisionen. Konstitutionsutskottet säger delvis ja till riksrevisorernas förslag men föreslår, efter synpunkter från Lagrådet, en annan utformning av bland annat de aktuella bestämmelserna. Utskottet föreslår på eget initiativ följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-28
4

Beslut

Beslut: 2007-02-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 6 till
a) lag om ändring i riksdagsordningen,
b) lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,
c) lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2005/06:RRS28 punkterna 1 och 2.