Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation

Trafikutskottets bet 2008/09:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Rederiers och fartygs säkerhetsorganisation (TU7)

Reglerna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation anpassas till en EU-förordningen om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden). Anpassningarna innebär inte några förändringar i sak för de fartyg och rederier som i dag omfattas av bestämmelserna om godkänd säkerhetsorganisation. Lagändringarna börjag gälla den 1 mars 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall delvis till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-12-16
Justering: 2009-01-27
Betänkande publicerat: 2009-02-04
Trycklov: 2009-02-02
bet 2008/09:TU7

Rederiers och fartygs säkerhetsorganisation (TU7)

Reglerna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation anpassas till en EU-förordningen om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden). Anpassningarna innebär inte några förändringar i sak för de fartyg och rederier som i dag omfattas av bestämmelserna om godkänd säkerhetsorganisation. Lagändringarna börjag gälla den 1 mars 2009. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-11
4

Beslut

Beslut: 2009-02-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) med den ändringen i 9 kap. 3 § första stycket 1 att ordet Sjöfartsverket ersätts med ordet Transportstyrelsen.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:10.