Vissa elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 1998

Beslut

Även småkonsumenter ska kunna få sänkta elpriser (NU4)

Även små elkonsumenter ska kunna dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Riksdagen gjorde därför, med anledning av sex motioner, ett tillkännagivande till regeringen: Den pågående utredningen om leveranskoncessionssystemet bör ges i uppdrag att lägga fram förslag om undantag från grundprincipen om timvis mätning. Det nuvarande timmätarkravet gör att konsumenten måste installera en timmätare. Undantag ska göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere. Uppsägningstiden ska vara högst en månad, och det ska inte tas ut någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. På sikt bör timmätarkravet kunna slopas även för övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 november 1999. Riksdagen godkände även regeringens förslag om ändringar i ellagen som bl.a. är föranledda av ett EG-direktiv.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-10-20
Justering: 1998-11-19
Betänkande 1998/99:NU4

Även småkonsumenter ska kunna få sänkta elpriser (NU4)

Näringsutskottet anser att även små elkonsumenter ska kunna dra nytta av elmarknadens omreglering genom sänkta elpriser. Utskottet föreslår därför, med anledning av sex motioner, att en pågående utredning om leveranskoncessionssystemet ska ges i uppdrag att lägga fram förslag om undantag från grundprincipen om timvis mätning. Det nuvarande timmätarkravet gör att konsumenten måste installera en timmätare. Undantag ska göras för kunder med ett säkringsabonnemang om högst 25 ampere. Uppsägningstiden ska vara högst en månad, och det ska inte tas ut någon administrationsavgift vid leverantörsbyte. På sikt bör timmätarkravet kunna slopas även för övriga mindre förbrukare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere. De nya bestämmelserna bör träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 november 1999. Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag om ändringar i ellagen som bl.a. är föranledda av ett EG-direktiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-03
4

Beslut

Beslut: 1998-12-04

Protokoll med beslut