Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Fastighetstaxering av lantbruk (SkU21)

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. Ändringarna är i första hand tekniska justeringar i värderingsförfarandet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.