Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket

Skatteutskottets bet 2015/16:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2015

Beslut

Hantering och utlämning av vissa personuppgifter effektiviseras (SkU10)

Regeringen föreslår att reglerna om Skatteverkets hantering av personuppgifter i samband med bouppteckningar och dödsboanmälningar ska flyttas till en ny lag. Syftet med den nya lagen är bland annat att ge Skatteverket möjlighet att hantera personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Regeringens förslag innebär också ändring av regler som rör myndigheters och privatpersoners direktåtkomst till Skatteverkets folkbokföringsdatabas, vilket ska effektivisera utlämnandet av uppgifter.
Även en ny lag om identitetskort införs, till vilken nuvarande bestämmelser i förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige flyttas. Den nya lagen är inte tänkt att innebära någon ändring i sak när det gäller regler om utfärdande av identitetskort. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2015/16:28. Bifall till proposition 2015/16:29 punkterna 4 och 6.2.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-10
Justering: 2015-11-19
Trycklov: 2015-11-20
bet 2015/16:SkU10

Hantering och utlämning av vissa personuppgifter effektiviseras (SkU10)

Regeringen föreslår att reglerna om Skatteverkets hantering av personuppgifter i samband med bouppteckningar och dödsboanmälningar ska flyttas till en ny lag. Syftet med den nya lagen är bland annat att ge Skatteverket möjlighet att hantera personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Regeringens förslag innebär också ändring av regler som rör myndigheters och privatpersoners direktåtkomst till Skatteverkets folkbokföringsdatabas, vilket ska effektivisera utlämnandet av uppgifter.
En ny lag om identitetskort föreslås, till vilken nuvarande bestämmelser i förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige flyttas. Den nya lagen är inte tänkt att innebära någon ändring i sak när det gäller regler om utfärdande av identitetskort. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3256 av Olle Felten m.fl. (SD).

Riksdagen antar
1. lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter,
2. lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige,
3. lag om ändring i äktenskapsbalken,
4. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, med den ändringen att 1 kap. 4 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
5. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), med den ändringen att 1 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2015/16:28 punkterna 1-6 och 2015/16:29 punkterna 4 och 6.2.