Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets bet 2015/16:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Samlat stöd till veteraner och deras anhöriga (FöU8)

Personal som har tjänstgjort i internationella operationer ska ha ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de har utsatts för. För närvarande arbetar Regeringskansliet med de förslag som Veteranutredningen har lagt fram. Riksdagen anser att det är viktigt att det skapas ett samlat stöd för veteraner och deras anhöriga. Därför gör riksdagen ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka stödet till veteranerna och deras anhöriga i linje med utredningens förslag.

En rad åtgärder har lett till att veteraner tas om hand på ett bättre sätt, till exempel när det gäller att säkerställa råd och vägledning för dem och att inrätta ett Veterancentrum hos Försvarsmakten. Riksdagen anser nu att det är dags att ta nästa steg för att skapa ett sammanhållet stöd till veteranerna och deras anhöriga.

Tillkännagivandet grundar sig på två motioner från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till två motioner om att regeringen bör vidta de åtgärder som krävs för att konsolidera veteranpolitiken i linje med Veteranutredningens förslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-02
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-15
Reservationer 19
bet 2015/16:FöU8

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-01-19

Samlat stöd till veteraner och deras anhöriga (FöU8)

Personal som har tjänstgjort i internationella operationer ska ha ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de har utsatts för. För närvarande arbetar Regeringskansliet med de förslag som Veteranutredningen har lagt fram. Försvarsutskottet betonar att det är viktigt att det skapas ett samlat stöd för veteraner och deras anhöriga. Utskottet föreslår därför ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka stödet till veteranerna och deras anhöriga i linje med utredningens förslag.

En rad åtgärder har lett till att veteraner tas om hand på ett bättre sätt, till exempel när det gäller att säkerställa råd och vägledning för dem och att inrätta ett Veterancentrum hos Försvarsmakten. Utskottet menar nu att det är dags att ta nästa steg för att skapa ett sammanhållet stöd till veteranerna och deras anhöriga.

Utskottets förslag till tillkännagivande grundar sig på två motioner från den allmänna motionstiden 2015/16.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-24
Debatt i kammaren: 2016-02-25
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värnplikt och bemanning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3,

2015/16:28 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,

2015/16:2265 av Allan Widman m.fl. (FP) och

2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 1 17 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 17 28 38


2. Incitament vid längre anställningar och GMU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8 och

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 187 124 0 38


3. Premier vid utlandstjänst och GSS-K

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:436 av Edward Riedl (M) och

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 55.

Reservation 5 (SD)

4. Villkor för militär personal och rekryteringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 46-50 och 52-54.

Reservation 6 (SD)

5. Avskaffande av internationell tjänstgöringsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD, KD)

6. Rätten till tjänstledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 8 (KD)

7. Personalbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 16,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 51 och

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

8. Veteranutredningens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om Veteranutredningens förslag och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2015/16:95 av Allan Widman m.fl. (FP) och

bifaller motion

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 101 0 12
M 74 0 0 10
SD 44 0 0 4
MP 0 23 0 2
C 22 0 0 0
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 168 142 0 39


9. Inrättande av ett veterancentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8 och

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 35.

Reservation 12 (SD)

10. Övriga villkor för veteraner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 5, 9 och 11 samt

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 33 och 34.

Reservation 13 (SD)

11. Utnyttjande av försvarets frivilligorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 18,

2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2015/16:3020 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

12. Ersättning till frivillig personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 37.

Reservation 15 (SD)

13. Utnämningsmakt för vissa anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 58.

Reservation 16 (SD)

14. Översyn av systemet med adjutanter vid hovet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:750 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

Reservation 17 (V)

15. Rekryteringskontor i Luleå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1558 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD).

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 74 0 0 10
SD 0 45 0 3
MP 23 0 0 2
C 22 0 0 0
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 266 45 0 38


16. Mobila rekryteringskontor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2172 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 19 (M)