Vissa frågor om läkemedelsregistret

Socialutskottets bet 2017/18:SoU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 september 2017

Beslut

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte (SoU2)

Personuppgifterna i receptregistret ska få användas för fler ändamål än i dag. Syftet med förändringen är bland annat att myndigheter på ett bättre sätt ska kunna följa upp användningen av läkemedel. Dessutom ska det finnas information i receptregistret om varför en patient fått ett läkemedel utskrivet.

I dag får personuppgifter i receptregistret bara användas om det behövs för epidemiologiska undersökningar, forskning och statistik. Framöver ska personuppgifterna också få användas för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen vill också att regeringen ska skynda på arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling. Riksdagen uppmanar, i ett tillkännagivande, regeringen till att snabba på arbetet med läkemedelslistan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Därmed bifaller riksdagen ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-20
Reservationer 1
bet 2017/18:SoU2

Personuppgifter i receptregistret får användas i uppföljningssyfte (SoU2)

Personuppgifterna i receptregistret ska få användas för fler ändamål än i dag. Syftet med förändringen är bland annat att myndigheter på ett bättre sätt ska kunna följa upp användningen av läkemedel. Dessutom ska det finnas information i receptregistret om varför en patient fått ett läkemedel utskrivet.

I dag får personuppgifter i receptregistret bara användas om det behövs för epidemiologiska undersökningar, forskning och statistik. Framöver ska personuppgifterna också få användas för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Socialutskottet vill också att regeringen ska skynda på arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till att snabba på arbetet med läkemedelslistan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 september 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:145.

2. En nationell läkemedelslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att regeringen snarast bör fullfölja arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 78 0 0 5
SD 40 0 0 6
MP 0 24 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 3
Totalt 169 147 0 33