Vissa frågor på området för indirekta skatter

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Indirekta skatter ändras (SkU13)

En del av reglerna som gäller indirekta skatter ändras. Mervärdesskattelagen anpassas till EU:s regler. Ansökningar om återbetalning av moms och punktskatter för utländska diplomater ska skickas direkt till Skatteverket. Förteckningen över varor och tjänster som utländska diplomater får tillbaka momspengar för ska uppdateras.

Vidare kommer till exempel bestämmelserna om tillfällig omsättning av nya transportmedel, undantag från plikten att betala skatt vid leverans av varor till andra EU-länder, återbetalning vid omsättning av guld och återbetalning till personer som har flyttat till ett annat EU-land att ändras. Den så kallade slussningsregeln i mervärdesskattelagen slopas.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-10
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-11-27
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SkU13

Alla beredningar i utskottet

2015-11-10

Indirekta skatter ändras (SkU13)

En del av reglerna som gäller indirekta skatter ändras. Mervärdesskattelagen anpassas till EU:s regler. Ansökningar om återbetalning av moms och punktskatter för utländska diplomater ska framöver skickas direkt till Skatteverket. Förteckningen över varor och tjänster som utländska diplomater får tillbaka momspengar för ska uppdateras.

Vidare kommer till exempel bestämmelserna om tillfällig omsättning av nya transportmedel, undantag från plikten att betala skatt vid leverans av varor till andra EU-länder, återbetalning vid omsättning av guld och återbetalning till personer som har flyttat till ett annat EU-land att ändras. Den så kallade slussningsregeln i mervärdesskattelagen slopas.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-02
Debatt i kammaren: 2015-12-03
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor på området för indirekta skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
4. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
5. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
6. lag om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:19 punkterna 2-4, 6, 1 och 5 samt avslår motion

2015/16:3255 av Olle Felten m.fl. (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 247 34 0 68