Vissa handelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2005/06:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2006

Beslut

Motioner om handelspolitiska frågor (NU14)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om handelspolitiska frågor (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om olika handelspolitiska frågor. Utskottet ser positivt på att frågan om handel i samband med miljö- och etikfrågor samt sociala frågor har kommit upp i olika forum och skilda sammanhang. När det gäller exportkreditfrågor och miljöhänsyn anser utskottet att det pågår en positiv utveckling, bland annat genom en pågående översyn inom Exportkreditnämnden. När det gäller förslag till tjänstedirektiv inom EU menar utskottet att en balanserad lösning för tjänstehandeln är en nyckel till ökad tillväxt, sysselsättning och välfärd, inte minst i Sverige. Det nyligen framlagda kompromissförslaget inom EU-parlamentet utgör en god grund för fortsatta förhandlingar, säger utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.