Vissa inomhusmiljöfrågor

BOUs betänkande 2001/02:BOU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Mål för inomhusmiljön (BoU14)

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen beslutade vidare om medel för utbildning på radonområdet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Mål för inomhusmiljön (BoU14)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kompletteras med ett delmål för inomhusmiljön. Delmålet ska vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte skall påverka hälsan negativt. För att uppnå målet ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, att radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/ kubikmeter luft och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/kubikmeter luft. Riksdagen föreslås vidare godkänna regeringens förslag om medel för utbildning på radonområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.