Vissa kommunalekonomiska frågor

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2000

Beslut

Kommunalekonomiska frågor (FiU9)

Riksdagen godkände regeringens förslag om olika kommunalekonomiska frågor. Kommunallagen ändras så att regeln om god ekonomisk hushållning även ska omfatta kommunala företag. Lagen om kommunal redovisning ändras på grund av behovet att anpassa lagstiftningen så att den kan tillämpas oavsett vilken bokföringsteknik som används. Reglerna om inkomstutjämning för kommuner och landsting ändras för att komma till rätta med de negativa marginaleffekterna i det kommunala inkomstutjämningssystemet. Förändringarna innebär att en kommun vars skatteunderlag från ett år till nästa växer snabbare än riksgenomsnittet inte längre kan få en ökning av sina skatteinkomster efter utjämning som är mindre än riksgenomsnittet för samma period. Ett omställningsbidrag för landsting med minskande befolkning inrättas för åren 2001 och 2002. Landsting vars befolkning minskat mer än 2 % under en femårsperiod ska bli berättigade till bidraget. Två bidrag inrättas för åren 2001 och 2002. Ett statsbidrag till kommuner med höga kostnader för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ett extra bidrag som kommuner med särskilt kostnadskrävande LSS-insatser ges möjlighet att söka.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kommunalekonomiska frågor (FiU9)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om olika kommunalekonomiska frågor. Kommunallagen ändras så att regeln om god ekonomisk hushållning även ska omfatta kommunala företag. Lagen om kommunal redovisning ändras på grund av behovet att anpassa lagstiftningen så att den kan tillämpas oavsett vilken bokföringsteknik som används. Reglerna om inkomstutjämning för kommuner och landsting ändras för att komma till rätta med de negativa marginaleffekterna i det kommunala inkomstutjämningssystemet. Förändringarna innebär att en kommun vars skatteunderlag från ett år till nästa växer snabbare än riksgenomsnittet inte längre kan få en ökning av sina skatteinkomster efter utjämning som är mindre än riksgenomsnittet för samma period. Ett omställningsbidrag för landsting med minskande befolkning inrättas för åren 2001 och 2002. Landsting vars befolkning minskat mer än 2 % under en femårsperiod ska bli berättigade till bidraget. Två bidrag inrättas för åren 2001 och 2002. Ett statsbidrag till kommuner med höga kostnader för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ett extra bidrag som kommuner med särskilt kostnadskrävande LSS-insatser ges möjlighet att söka.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.