Vissa näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1999

Beslut

Krav på årlig redogörelse om regelförenklingar för småföretag (NU6)

Arbetet med regelförenkling för småföretagen bör intensifieras. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att lämna en årlig redogörelse till riksdagen om regelförenklingsarbetet. En första redovisning bör göras i budgetpropositionen för 2000. Då bör ett mål för regelförenklingsarbetet formuleras och en avstämning mot Småföretagsdelegationens samtliga förslag göras.Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Riksdagens beslut: Bifall till res. 3 mom. 2, res. 8 mom. 5, res. 11 mom 6. I övrigt bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-02
Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:NU6

Krav på årlig redogörelse om regelförenklingar för småföretag (NU6)

Arbetet med regelförenkling för småföretagen bör intensifieras. Näringsutskottet (s, v, mp) föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att lämna en årlig redogörelse till riksdagen om regelförenklingsarbetet. En första redovisning bör göras i budgetpropositionen för 2000. Då bör ett mål för regelförenklingsarbetet formuleras och en avstämning mot Småföretagsdelegationens samtliga förslag göras. Utskottet (m, kd, c, fp) föreslår också att riksdagen begär att regeringen lägger fram en plan för försäljning av statliga företag. Utskottet (m, kd, fp) föreslår vidare att riksdagen hos regeringen begär att det tillsätts en utredning om kapitalförsörjning för småföretag. Utredningen ska studera hur bildandet av särskilda riskkapitalbolag med uppgift att placera pensionsmedel i småföretag och andra riskkapitalbolag kan främjas. Slutligen föreslår utskottet (m, kd, fp) att regeringen ska vidta åtgärder för att främja kommersialiseringen av uppfinningar och innovationer. Utskottet gjorde sina ställningstaganden med anledning av motionsförslag och med skiftande majoritetsförhållanden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-25
4

Beslut

Beslut: 1999-03-26

Protokoll med beslut