Vissa punktskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Punktskattefrågor (SkU18)

Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om att en lösning måste utarbetas så att inte biobränslenas konkurrenssituation vid värmeleverans till industrin försämras.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.