Vissa punktskattefrågor

Skatteutskottets betänkande 1999/2000:SkU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2000

Beslut

Regeländringar för punktskatter (SkU22)

Riksdagen godkände regeringens förslag om bl.a. uppmjukningar i regelsystemet för exportbutiker, omläggning av skatten på kärnkraftsel från en produktionsskatt till en effektskatt samt utvidgning av industrins energiskattenedsättning till jordbruket.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Regeländringar för punktskatter (SkU22)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om bl.a. uppmjukningar i regelsystemet för exportbutiker, omläggning av skatten på kärnkraftsel från en produktionsskatt till en effektskatt samt att utvidga industrins energiskattenedsättning till jordbruket.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.