Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2007

Beslut

Läkarintyg från första sjukdagen (SfU3)

Arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg från arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. De nya reglerna om läkarintyg ska gälla i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal. Riksdagen sade också ja till följande regeringsförslag: Försäkringskassan ska inte längre behöva hämta in försäkringsläkarens bedömning för att besluta om medicinsk utredning vid förlängning av sjuk- eller aktivitetsersättning. Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder läggs ned. Beslut ska i fortsättningen tas av en tjänsteman hos Försäkringskassan. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen och semesterlöneförsäkringen upphör att gälla. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till riksrevisorernas framställning. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-09-12
Justering: 2007-10-18
Betänkande publicerat: 2007-10-24
Trycklov: 2007-10-24
Reservationer 10
Betänkande 2007/08:SfU3

Läkarintyg från första sjukdagen (SfU3)

Arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg från arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Det innebär ett förslag från regeringen som socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Reglerna om läkarintyg ska gälla i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal. Utskottet säger också ja till följande regeringsförslag:

 • Försäkringskassan ska inte längre behöva hämta in försäkringsläkarens bedömning för att besluta om medicinsk utredning vid förlängning av sjuk- eller aktivitetsersättning.

 • Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder ska läggas ned. Beslut ska i fortsättningen tas av en tjänsteman hos Försäkringskassan.
 • Den frivilliga sjukpenningförsäkringen och semesterlöneförsäkringen ska upphöra att gälla.
 • De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2007-11-14
  4

  Beslut

  Beslut: 2007-11-14
  10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2007

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Läkarintyg från första dagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Sf22 yrkande 1, 2006/07:Sf23 yrkande 1 och 2006/07:Sf24 yrkande 1.

  Reservation 1 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m820015
  c23006
  fp23005
  kd19005
  v01705
  mp01405
  Totalt147138064

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  2. Uppföljning m.m. av läkarintyg från första dagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf24 yrkande 2.

  Reservation 2 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0106024
  m830014
  c25004
  fp23005
  kd18006
  v01705
  mp01504
  Totalt149138062

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  3. Avveckling av socialförsäkringsnämnderna

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 18 kap., 20 kap. 2 a, 10 och 11 §§ och punkten 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Sf22 yrkande 2, 2006/07:Sf23 yrkande 2 och 2006/07:Sf24 yrkande 3.

  Reservation 3 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m820015
  c25004
  fp23005
  kd19005
  v01705
  mp01504
  Totalt149139061

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  4. Utveckling av förtroendevaldas medverkan

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf24 yrkande 4.

  Reservation 4 (s)

  5. Uppföljning med anledning av socialförsäkringsnämndernas avveckling

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sf24 yrkande 5.

  Reservation 5 (s, v, mp)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0107023
  m830014
  c24014
  fp23005
  kd19005
  v01705
  mp01504
  Totalt149139160

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  6. Frivillig sjukpenningförsäkring m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 1 kap. 1 §, 21 kap. och punkten 3 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del och avslår motion 2006/07:Sf22 yrkande 3.

  Reservation 6 (v)

  7. Försäkringen mot vissa semesterlönekostnader m.m.

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Sf22 yrkande 4 och 2006/07:Sf23 yrkande 3.

  Reservation 7 (v)
  Reservation 8 (mp)

  8. Försäkringsläkarens bedömning i vissa fall

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring såvitt avser 7 kap. 3 b §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Sf22 yrkandena 5 och 6 samt 2006/07:Sf23 yrkande 4.

  Reservation 9 (v)
  Reservation 10 (mp)

  9. Revision av samordningsförbund inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2007:411) om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:117 i denna del och framställning 2006/07:RR2.

  10. Lagförslagen i övrigt

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  a. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
  b. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
  c. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
  d. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara,
  e. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
  f. lag om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning,
  g. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,
  h. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
  i. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
  j. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
  k. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,
  l. lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
  m. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),
  n. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
  o. lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,
  p. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
  q. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:117 i denna del.