Vissa skollagsfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Resurser ska fördelas efter elevernas olika behov (UbU21)

Det ska bli tydligare i skollagen att kommuner, rektorer och förskolechefer ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det ska även förtydligas att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska få stöd som så långt som möjligt ska motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen.

Lärare och förskollärare som saknar legitimation och behörighet för undervisningen ska trots det få undervisa i fritidshem respektive förskolor med särskild pedagogisk inriktning. Det ska gälla om verksamheten bedrivs i enskild regi.

När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Ändringarna om modersmålsundervisning börjar gälla den 1 juli 2015 och de andra ändringarna börjar gälla den 1 juli 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-28
Trycklov: 2014-05-28
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:UbU21

Resurser ska fördelas efter elevernas olika behov (UbU21)

Regeringen föreslår några ändringar i skollagen. Det ska bli tydligare att kommuner, rektorer och förskolechefer ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det ska även förtydligas att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska få stöd som så långt som möjligt ska motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen.

Lärare och förskollärare som saknar legitimation och behörighet för undervisningen ska trots det få undervisa i fritidshem respektive förskolor med särskild pedagogisk inriktning. Det ska gälla om verksamheten bedrivs i enskild regi.

När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Ändringarna om modersmålsundervisning ska börja gälla den 1 juli 2015 och de andra ändringarna ska börja gälla den 1 juli 2014. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om utvidgning av undantagen från kraven på legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 2 kap. 17 och 20 §§,
b) lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) i de delar det avser 33 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:148 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motion
2013/14:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

2. Lagförslaget i fråga om rätten till modersmålsundervisning för elever som hör till de nationella minoriteterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 §, 13 kap. 7 §, 15 kap. 19 § och 18 kap. 19 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:148 punkt 1 i denna del och avslår motion
2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i skollagen (2010:800),
b) lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:148 punkterna 1 och 2, båda i denna del.

4. Undantag från kraven på legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 2 och
2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP) yrkande 3.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)

5. Resursfördelning efter förutsättningar och behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ub13 av Carina Herrstedt (SD) yrkande 3 och
2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (SD)

6. Skolans kompensatoriska uppdrag för elever med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub14 av Jabar Amin (MP) yrkande 2.

Reservation 7 (MP)