Vissa socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2006

Beslut

Flera socialförsäkringsbestämmelser ändras (SfU16)

Riksdagen sade ja, med en mindre ändring, till regeringens förslag om att ändra vissa socialförsäkringsregler. Ändringarna innebär bland annat följande: En utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar vid vård av allvarligt sjukt barn. Personer som haft sjuk- eller aktivitetsersättning under minst ett år ska ha sin förmån vilande för studier under längst 24 kalendermånader utan att arbetsförmågan ska prövas. Personer som har arbetspraktik i form av interpraktik ska kunna ha sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddad. Till följd av ett EU-direktiv ändras en socialförsäkringsbestämmelse som rör tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta i annat EU-land men som har uppehållstillstånd i Sverige. Dessa personer ska likställas med svenska medborgare när försäkringstiden för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning ska beräknas. Reglerna om rätten till vilande sjuk- och aktivitetsersättning vid studier börjar gälla den 1 januari 2007. Övriga ändringar träder i kraft den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-20
Justering: 2006-05-04
Betänkande publicerat: 2006-05-08
Trycklov: 2006-05-08
Reservationer 2
bet 2005/06:SfU16

Flera socialförsäkringsbestämmelser ändras (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja, med en mindre ändring, till regeringens förslag om att ändra vissa socialförsäkringsregler. Ändringarna innebär bland annat följande:

  • En utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar vid vård av allvarligt sjukt barn.
  • Personer som haft sjuk- eller aktivitetsersättning under minst ett år ska ha sin förmån vilande för studier under längst 24 kalendermånader utan att arbetsförmågan ska prövas.
  • Personer som har arbetspraktik i form av interpraktik ska kunna ha sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddad.
  • Till följd av ett EU-direktiv ändras en socialförsäkringsbestämmelse som rör tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta i annat EU-land men som har uppehållstillstånd i Sverige. Dessa personer ska likställas med svenska medborgare när försäkringstiden för sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning ska beräknas.
Reglerna om rätten till vilande sjuk- och aktivitetsersättning vid studier föreslås börja gälla den 1 januari 2007. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-16
4

Beslut

Beslut: 2006-05-17
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och
2. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. med den ändringen i 21 § andra stycket sista meningen att orden "och som har fyllt 65 år skall" ändras till "skall från och med den månad då han eller hon fyller 65 år".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:159 i denna del.

2. Utredning om alkoholrelaterad sjukskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So2 yrkande 8.

Reservation 1 (c, fp)

3. Sjukpenning vid elöverkänslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 4.

Reservation 2 (c, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m450010
c11416
fp39009
kd25017
v12106
mp01403
-0101
Totalt23350264

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag