Vissa socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Ändrade regler för närståendepenning och premiepensionsrätt (SfU12)

Reglerna som gäller närståendepenning, överföring av premiepensionsrätt och hustrutillägg ändras.

I dag har den som vårdar en närstående och avstår från att arbeta rätt till närståendepenning för hel, halv eller fjärdedels dag om man uppfyller vissa krav. Nu införs även möjligheten att få tre fjärdedels närståendepenning. Reglerna för överföring av premiepensionsrätt till en make ändras så att det räcker om den make som överför premiepensionsrätt anmäler överföringen. Tiden för att anmäla en överföring förlängs. Förmånen hustrutillägg avskaffades 2003, men de som redan hade denna förmån då fick fortsätta att få den. Men eftersom det sedan slutet av 2014 inte längre finns någon som får hustrutillägg så ska hänvisningar till förmånen tas bort helt ur lagarna.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion och motioner om socialförsäkringen från den allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer 2
bet 2017/18:SfU12

Ändrade regler för närståendepenning och premiepensionsrätt (SfU12)

Reglerna som gäller närståendepenning, överföring av premiepensionsrätt och hustrutillägg ändras.

I dag har den som vårdar en närstående och avstår från att arbeta rätt till närståendepenning för hel, halv eller fjärdedels dag om man uppfyller vissa krav. Nu införs även möjligheten att få tre fjärdedels närståendepenning. Reglerna för överföring av premiepensionsrätt till en make ändras så att det räcker om den make som överför premiepensionsrätt anmäler överföringen. Tiden för att anmäla en överföring förlängs. Förmånen hustrutillägg avskaffades 2003, men de som redan hade denna förmån då fick fortsätta att få den. Men eftersom det sedan slutet av 2014 inte längre finns någon som får hustrutillägg så ska hänvisningar till förmånen tas bort helt ur lagarna.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en följdmotion och motioner om socialförsäkringen från den allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Överföring av premiepensionsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård,
3. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
6. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:10 punkterna 1-6 och avslår motionerna

2017/18:2804 av Aron Modig m.fl. (KD),

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 4,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 74,

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 20,

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15 samt

2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)