Vissa trafiksäkerhetsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhetsfrågor (TU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Det långsiktiga målet om nollvisionen för trafiksäkerheten ska bestå. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Hastighetsfrågan vid utarbetandet av nollvisionens etappmål 2020 är särskilt viktig. Det är därför av största vikt att hastighetsgränserna är väl avvägda och att de respekteras. När det gäller motionsförslag om att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse konstaterar riksdagen att detta är oförenligt med principerna för svenska lagar. Mobiltelefonsamtal under körning innebär visserligen en förhöjd risk för trafiksäkerheten men att denna inte är avsevärt högre än vid andra distraktionsmoment. Därför bör riksdagen inte besluta om särskilda lagar om detta.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Vissa trafiksäkerhetsfrågor (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med de frågor som motionerna tar upp.

Utskottet anser att det långsiktiga målet om nollvisionen för trafiksäkerheten ska bestå. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Hastighetsfrågan vid utarbetandet av nollvisionens etappmål 2020 är särskilt viktig. Det är därför av största vikt att hastighetsgränserna är väl avvägda och att de respekteras.

När det gäller motionsförslag om att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse konstaterar utskottet att detta är oförenligt med principerna för svenska lagar. Utskottet menar att mobiltelefonsamtal under körning visserligen innebär en förhöjd risk för trafiksäkerheten men att denna inte är avsevärt högre än vid andra distraktionsmoment. Riksdagen bör därför inte besluta om särskilda lagar om detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.