Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2001

Beslut

Sverige och frihandeln (NU9)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om olika utrikeshandelspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna 2000/01:U512 yrkande 1, U623 yrkandena 1 och 3, N328 yrkandena 3, 5, 11, 14 och 15. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till reservation 1 under punkt 1. I övrigt bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Sverige och frihandeln (NU9)

Näringsutskottet (m, kd, c) föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen tillkännager för regeringen att en översyn bör göras av frågan om regelmässiga uppföljningsstudier av WTO-avtalen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motioner från den allmänna motionstiden 2000 om utrikeshandelspolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.