Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2003

Beslut

Utredning om WTO och u-länderna (NU5)

Det är osäkert vilket utbyte u-länderna har av det nuvarande internationella handelssystemet (WTO). Riksdagen uppmanade därför regeringen att ge Kommerskollegium i uppdrag att utreda konsekvenserna av WTO-systemet för u-länderna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Tillkännagivande på förslagspunkt 3 om U-ländernas utbyte av WTO-systemet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Utredning om WTO och u-länderna (NU5)

Det är osäkert vilket utbyte u-länderna har av det nuvarande internationella handelssystemet (WTO). Näringsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att ge Kommerskollegium i uppdrag att utreda konsekvenserna av WTO-systemet för u-länderna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.