Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU27)

Riksdagen sa ja till ändringar i placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna som innebär att fonderna får liknande förutsättningar som andra jämförbara placerare. Ändringarna innebär bland annat att fonderna får utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som kan vara svåra att snabbt omvandla till kontanter. Finansutskottet välkomnar regeringens förslag som enligt utskottet kan öka fondernas möjligheter att nå det övergripande målet om en hög långsiktig avkastning på pensionskapitalet.

Ändringarna börjar gälla den 1 maj 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2019/20:57 punkterna 1-2 avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-03
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-02-06

Ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU27)

Regeringen föreslår ändringar i placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna som innebär att fonderna får liknande förutsättningar som andra jämförbara placerare. Ändringarna innebär bland annat att fonderna får utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som kan vara svåra att snabbt omvandla till kontanter. Finansutskottet välkomnar regeringens förslag som enligt utskottet kan öka fondernas möjligheter att nå det övergripande målet om en hög långsiktig avkastning på pensionskapitalet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 maj 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:57 punkterna 1 och 2.

2. Fler investeringsmöjligheter för AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3452 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 307 26 0 16