Vuxenutbildningen

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2017

Beslut

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning (UbU16)

Riksdagen konstaterar att universitet, högskola och yrkeshögskola i dagsläget inte erbjuder utbildningar som är anpassade efter de personer som har gått i gymnasiesärskolan utom i undantagsfall. Utbildningarna är i huvudsak utformade efter studenter som har gått den vanliga gymnasieskolan. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området vuxenutbildningen. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om eftergymnasial utbildning för särskoleelever. Regeringen ska särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-21
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:UbU16

Särskoleelever bör få bättre möjligheter till eftergymnasial utbildning (UbU16)

Utbildningsutskottet konstaterar att universitet, högskola och yrkeshögskola i dagsläget inte erbjuder utbildningar som är anpassade efter de personer som har gått i gymnasiesärskolan utom i undantagsfall. Utbildningarna är i huvudsak utformade efter studenter som har gått den vanliga gymnasieskolan. Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området vuxenutbildningen. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-03
Debatt i kammaren: 2017-05-04
4

Beslut

Beslut: 2017-05-04
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Yrkesvux och yrkeshögskolan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1234 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 17 och 19,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 29 och

2016/17:3399 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 12
SD 38 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 177 121 0 51


2. Stimulanser till kombinationsutbildningar under etableringstiden för nyanlända m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 13 och 17.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 12
SD 38 0 0 9
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 226 72 0 51


3. Explosivämnesteknikerutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1240 av Lotta Olsson (M).

4. Krav på att asylsökande ska delta i sfi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

5. Sfi under föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) yrkande 5.

6. Kartläggning av existerande lärplattformar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18 och

2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 72 12
SD 38 0 0 9
MP 21 1 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 206 19 72 52


7. Sfi-peng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 6 (C)

8. Eftergymnasial utbildning för särskoleelever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen särskilt ska se över hur tillgången till eftergymnasial 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:333 av Christina Örnebjär (L),

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 14,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 18 och

2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.