Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2001

Beslut

Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (UbU15)

Riksdagen beslutade om mål och strategi för utveckling av vuxnas lärande. Statens skolor för vuxna (SSV) får ett utvidgat uppdrag, nämligen att stödja kommunernas användning av distansmetoder i vuxenutbildningen. Skollagen ändras när det gäller svenskundervisning för invandrare (sfi). Sfi ska vända sig till invandrare, oavsett om de är nyinflyttade eller ej, och ska anordnas som kurser (inte nödvändigt som en kurs). I rekryteringssyfte införs en särskild form av studiemedel, som till 100 % är bidrag och en möjlighet att därutöver få ytterligare 22,5 % av ordinarie totalbelopp som bidrag. Målgruppen är personer som är minst 25 år och är arbetslösa, riskerar arbetslöshet eller har funktionshinder. Ett särskilt riktat statsbidrag för kommunal vuxenutbildning införs fr.o.m. 2003. Det ska fr.o.m. 2006 inordnas i det generella bidraget till kommunerna. Ett särskilt riktat bidrag ska under samma tid lämnas till Folkbildningsrådet för kurser inom folkhögskolan. Det ska 2006 inordnas i det generella bidraget till folkbildningen. Skollagens definition av gymnasial vuxenutbildning ändras. Gymnasial vuxenutbildning ska syfta till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på Riksdagens revisorers förslag. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om vuxnas lärande och mål och strategi för utveckling av vuxnas lärande. Statens skolor för vuxna (SSV) får ett utvidgat uppdrag, nämligen att stödja kommunernas användning av distansmetoder i vuxenutbildningen. Skollagen ändras när det gäller svenskundervisning för invandrare (sfi). Sfi ska vända sig till invandrare, oavsett om de är nyinflyttade eller ej, och ska anordnas som kurser (inte nödvändigt som en kurs). I rekryteringssyfte införs en särskild form av studiemedel, som till 100 % är bidrag och en möjlighet att därutöver få ytterligare 22,5 % av ordinarie totalbelopp som bidrag. Målgruppen är personer som är minst 25 år och är arbetslösa, riskerar arbetslöshet eller har funktionshinder. Ett särskilt riktat statsbidrag för kommunal vuxenutbildning införs fr.o.m. 2003. Det ska fr.o.m. 2006 inordnas i det generella bidraget till kommunerna. Ett särskilt riktat bidrag ska under samma tid lämnas till Folkbildningsrådet för kurser inom folkhögskolan. Det ska 2006 inordnas i det generella bidraget till folkbildningen. Skollagens definition av gymnasial vuxenutbildning ändras. Gymnasial vuxenutbildning ska syfta till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.