Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2015

Beslut

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Riksdagen har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Riksdagen gav tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen bör också snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingick också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Riksdagen ville även att regeringen ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Tillkännagivande om att återkomma med ett förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar. Tillkännagivande om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik. Tillkännagivande om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erfordeliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter. Bifall eller delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-19
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-22
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:TU12

Alla beredningar i utskottet

2015-05-19, 2015-05-07, 2015-04-16

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Trafikutskottet har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Utskottet föreslår att riksdagen ska ge tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Utskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen föreslås också att få i uppdrag att snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingår också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Utskottet vill även att regeringen ska få i uppdrag att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
4

Beslut

Beslut: 2015-05-28
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.


2. Beslut om omhändertagande och klampning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar.


3. Kontroller och tillsyn av åkeribranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1222 av Sten Bergheden (M) och

avslår motionerna

2014/15:1224 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1277 av Sten Bergheden (M) och

2014/15:1284 av Sten Bergheden (M).

Reservation 1 (S, MP, V)

4. Regleringen av åkerinäringen inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Förankring av last

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:60 av Jimmy Ståhl (SD) och

2014/15:266 av Anders Hansson (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 6
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 257 43 0 49


7. Lastbilars och bussars längd och vikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erforderliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 11,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6 och

2014/15:2427 av Anders Åkesson (C) yrkande 6,

bifaller delvis motionerna

2014/15:2003 av Edward Riedl (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 och

avslår motion

2014/15:367 av Lotta Finstorp (M).

Reservation 3 (S, MP)

8. Översyn av taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1107 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3,

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7 och

2014/15:657 av Johan Pehrson (FP).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 96 1 0 16
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 6
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 256 44 0 49