Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

Skatteutskottets bet 2018/19:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2018

Beslut

Skatteregler om informationsutbyte av finansiella konton ändras efter internationell utvärdering (SkU5)

Lagstiftningen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton infördes 2016. Syftet var bland annat att göra det svårare att undanhålla pengar på konton i andra länder för att slippa betala skatt. Det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter har sedan dess utvärderat Sveriges lagstiftning. Lagstiftningen ändras nu efter forumets påpekanden.

Samtidigt ändras vissa skatteregler med anledning av den nya spellagen som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringarna innebär att vissa typer av spel som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen ska jämställas med licenspliktiga spel och därför beskattas. För att undanröja tveksamheter kring skattefriheten för vinster från spel efter den 1 januari 2019 tydliggörs lagstiftningen. Vid tillämpningen av bestämmelsen om skattefrihet för spelvinster ska spel med tillstånd enligt lotterilagen jämställas med spel som inte kräver licens och därmed vara skattebefriade.

En ändring av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen införs också. Ändringen innebär att ersättning som kan bli föremål för särskild löneskatt ska redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-22
Justering: 2018-11-27
Trycklov: 2018-11-30
bet 2018/19:SkU5

Alla beredningar i utskottet

2018-11-22, 2018-11-13

Skatteregler om informationsutbyte av finansiella konton ändras efter internationell utvärdering (SkU5)

Lagstiftningen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton infördes 2016. Syftet var bland annat att göra det svårare att undanhålla pengar på konton i andra länder för att slippa betala skatt. Det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter har sedan dess utvärderat Sveriges lagstiftning. Regeringen föreslår nu ändringar i lagstiftningen efter forumets påpekanden.

Samtidigt föreslår regeringen vissa ändrade skatteregler med anledning av den nya spellagen som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringarna innebär att vissa typer av spel som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen ska jämställas med licenspliktiga spel och därför beskattas. För att undanröja tveksamheter kring skattefriheten för vinster från spel efter den 1 januari 2019 tydliggör regeringen vidare att vid tillämpningen av bestämmelsen om skattefrihet för spelvinster ska spel med tillstånd enligt lotterilagen jämställas med spel som inte kräver licens och därmed vara skattebefriade.

Regeringen föreslår även en ändring av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Ändringen innebär att ersättning som kan bli föremål för särskild löneskatt ska redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet noterar vidare att det i samband med frågan om ändring av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen finns andra frågor som bör utredas. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-04
Debatt i kammaren: 2018-12-05
4

Beslut

Beslut: 2018-12-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) med den ändringen att ordet "bruttobeloppet" där det nämns första gången i 22 b  kap 8 § andra stycket ska bytas ut mot "bruttobelopp",
3. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,
4. lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton med den ändringen att ordet "itredje" i 2 kap. 9 § tredje stycket ska bytas ut mot orden "i" och "tredje",
5. lag om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
6. lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel,
7. lag om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
8. lag om ändring i lagen (2018:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:9 punkterna 1-8.