Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism förstärks (FiU32)

Fysiska och juridiska personer som bedriver finansiell och viss annan verksamhet, ska få större krav på sig att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Dessutom ska huvudmän registreras, för att på så vis öka insynen i ägande och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner. EU-parlamentet har tidigare antagit det fjärde penningtvättsdirektivet. Syftet med direktivet är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu ska direktivet införas i svensk rätt, och då behöver den svenska lagen skrivas om.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, och lagförändringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-06-15
Trycklov: 2017-06-16
Betänkande 2016/17:FiU32

Alla beredningar i utskottet

2017-06-08, 2017-06-01

Bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism förstärks (FiU32)

Fysiska och juridiska personer som bedriver finansiell och viss annan verksamhet, ska få större krav på sig att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Dessutom ska huvudmän registreras, för att på så vis öka insynen i ägande och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner. EU-parlamentet har tidigare antagit det fjärde penningtvättsdirektivet. Syftet med direktivet är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu ska direktivet införas i svensk rätt, och då behöver den svenska lagen skrivas om.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, och att lagförändringen börjar gälla den 1 augusti 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-19
Debatt i kammaren: 2017-06-20
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag (2017:000) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med de ändringarna att i 1 kap. 8 § 6 ska infogas "1 kap." före "3-7 §§", i 4 kap. 9 § andra stycket 2 ska ordet "i" strykas framför "2 kap." och i 4 kap. 9 § andra stycket 5 ska ordet "en" infogas efter "avsluta",


2. lag (2017:000) om registrering av verkliga huvudmän,


3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),


4. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,


5. lag om ändring i lotterilagen (1994:1000),


6. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),


7. lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),


8. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,


9. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,


10. lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet med den ändringen att i 7 § andra stycket ska ordet "institutetet" bytas ut mot "institutet",


11. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige med den ändringen att i 4 kap. 5 § andra stycket 2 b) ska ordet "särskild" bytas ut mot "särskilt",


12. lag om ändring i kasinolagen (1999:355) med den ändringen att i 14 e § andra stycket ska kommatecknet efter ordet "stycket" tas bort och ersättas med ordet "och",


13. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),


14. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),


15. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,


16. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,


17. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse med den ändringen att 15 kap. 8 § ska ha den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,


18. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,


19. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,


20. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),


21. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med den ändringen att 25 kap. 9 § ska ha den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,


22. lag om upphävande av lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel,


23. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),


24. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster med den ändringen att i 8 kap. 16 § ska ordet "i" infogas efter "anges",


25. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) med de ändringarna att i ingressen efter uttrycket "dels att rubriken" ska infogas "närmast före rubriken" och att i 18 kap. 17 a § första stycket 2 ska ordet "institutet" bytas ut mot "försäkringsföretaget",


26. lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666),


27. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar med de ändringarna att i 5 kap. 16 § ska ordet "i" läggas till efter "anges" och att i 5 kap. 18 § ska ordet "sanktionsföreläggande" ersättas med "sanktionsföreläggandet",


28. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med den ändringen att i 11 kap. 1 § första stycket 4 ska uttrycket "EU nr" bytas ut mot "(EU) nr",


29. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),


30. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med den ändringen att i 14 kap. 13 § ska ordet "i" infogas efter "anges",


31. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter med den ändringen att i  20 a § första stycket ska ordet "i" infogas efter "ingår",


32. lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,


33. lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet,


34. lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,


35. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,


36. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med den ändringen att i 13 kap. 1 § första stycket 4 ska uttrycket "EU nr" bytas ut mot "(EU) nr",


37. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner med den ändringen att i 11 kap. 1 § första stycket 4 ska uttrycket "EU nr" bytas ut mot "(EU) nr",
med den ändringen att lagarna under punkterna 1-37 ska träda i kraft den 1 augusti 2017.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2016/17:173 punkterna 1-37.