Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU19

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2021

Utskottets förslag

Förstärkta avdrag på arbetsgivaravgiften för forskning och utveckling (SfU19)

Möjligheten att göra avdrag på arbetsgivaravgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas ytterligare. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare.

Vidare sänks kravet på den faktiska arbetstid som den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling, från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-29
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-12
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:SfU19

Alla beredningar i utskottet

2021-04-29, 2021-04-15

Förstärkta avdrag på arbetsgivaravgiften för forskning och utveckling (SfU19)

Möjligheten att göra avdrag på arbetsgivaravgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling ska förstärkas ytterligare. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, men enligt ett förslag från regeringen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare.

Vidare sänks kravet på den faktiska arbetstid som den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling, från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2021.

Förslagspunkter

1. Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:110 och avslår motion

2020/21:3906 av Ida Gabrielsson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Utvärdering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3903 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:110 och avslår motion

2020/21:3906 av Ida Gabrielsson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Utvärdering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3903 av Julia Kronlid m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)