Yttrandefrihet

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 januari 2021

Beslut

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas (UU7)

Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kommissionen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2022.

Tillkännagivandet bygger på ett utskottsinitiativ från utrikesutskottet, som väcktes i samband med behandlingen av cirka 23 förslag inom området yttrandefrihet i motioner från den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Ett utskottsinitiativ betyder att initiativet till förslaget kommer från utskottet och inte från en proposition eller motion.

Riksdagen sa delvis ja till flera motioner om regeringens agerande när det gäller frihetsberövade svenskar utomlands. Riksdagen sa nej till de övriga förslag som behandlades.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § första stycket riksdagsordningen att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen, om att tillsätta en oberoende undersökningskommission om regeringens agerande i fråga om två svenska medborgare som är frihetsberövade utomlands. Därmed föreslår utskottet att ett antal motioner bifalls delvis. Utskottet föreslår att riksdagen avslår övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-03
Justering: 2021-01-14
Trycklov: 2021-01-15
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:UU7

Alla beredningar i utskottet

2020-12-03, 2020-11-26, 2020-11-12, 2020-11-10, 2020-10-15

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas (UU7)

Utrikesutskottet vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Kommissionen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2022.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett utskottsinitiativ som väcktes i samband med behandlingen av cirka 23 förslag inom området yttrandefrihet i motioner från den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Ett utskottsinitiativ betyder att initiativet till förslaget kommer från utskottet och inte från en proposition eller motion. Utskottet föreslår också att riksdagen säger delvis ja till flera motioner om regeringens agerande när det gäller frihetsberövade svenskar utomlands. Utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till de övriga förslag som behandlats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-19
Debatt i kammaren: 2021-01-20
4

Beslut

Beslut: 2021-01-20
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 januari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Yttrandefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 6,

2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 7 och 33,

2019/20:775 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:671 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:2360 av Lawen Redar (S) och

2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 38 10 8 293


2. Oberoende undersökningskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en oberoende undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2020/21:1304 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:2545 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, MP, KD) yrkandena 1 och 3,

2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 29,

2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 8 och

2020/21:3241 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 3.

3. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.