2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2020

Beslut

Ytterligare skyddsåtgärder mot personer som utgör ett säkerhetshot behövs (JuU16)

För närvarande finns ett antal individer kvar i konfliktområdet i Syrien och Irak som har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorklassade organisationer. Vad som händer med dessa individer framöver kommer troligen att ha en inverkan på hotet mot Sverige och Europa. Det framgår av en skrivelse från regeringen som riksdagen har behandlat som handlar om tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll och utvecklingen av den internationella terrorismen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Enligt riksdagen ska utländska medborgare som utgör hot mot Sveriges säkerhet hållas i förvar eller övervakas på ett betryggande sätt om de av någon anledning inte kan utvisas. Riksdagen anser att en ny utredning bör se över ytterligare åtgärder för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses utgöra ett säkerhetshot. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att skyndsamt tillsätta en sådan utredning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att regeringen bör tillsätta en ny utredning som ska se över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses utgöra ett säkerhetshot. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-07
Reservationer 7
Betänkande 2019/20:JuU16

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-02-13

Ytterligare skyddsåtgärder mot personer som utgör ett säkerhetshot behövs (JuU16)

För närvarande finns ett antal individer kvar i konfliktområdet i Syrien och Irak som har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorklassade organisationer. Vad som händer med dessa individer framöver kommer troligen att ha en inverkan på hotet mot Sverige och Europa. Det framgår av en skrivelse från regeringen som justitieutskottet har behandlat som handlar om tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll och utvecklingen av den internationella terrorismen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Enligt justitieutskottet ska utländska medborgare som utgör hot mot Sveriges säkerhet hållas i förvar eller övervakas på ett betryggande sätt om de av någon anledning inte kan utvisas. Utskottet anser att en ny utredning bör se över ytterligare åtgärder för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses utgöra ett säkerhetshot. Justitieutskottet föreslår därför att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att skyndsamt tillsätta en sådan utredning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-12
Debatt i kammaren: 2020-05-13
4

Beslut

Beslut: 2020-05-13
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:62 till handlingarna.

2. Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, KD)

3. Diplomatiska garantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:552 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 14 10 294


4. Elektronisk fotboja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (M, KD)

5. En effektivare lag om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en ny utredning som ska se över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att samhället ska kunna skydda sig mot personer som anses utgöra ett säkerhetshot, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3067 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3464 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 2, 4 och 5 samt

2019/20:3467 av Johan Pehrson m.fl. (L),

bifaller delvis motionerna

2019/20:552 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8 och

2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9 och

avslår motionerna

2019/20:552 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-6 och 9,

2019/20:3455 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) och

2019/20:3476 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-5, 8 och 10.

Reservation 5 (S, MP)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 19 4 294