Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 april 2017

Beslut

Statens arbete med arbetsmiljö har granskats (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet.

I den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade om 2016 riktas många uppdrag till Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen tycker att uppdragen visar på en god vilja hos regeringen. Den stora mängden detaljerade uppdrag riskerar dock att ta resurser från nödvändigt utvecklingsarbete hos Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen konstaterar vidare att det är svårt att mäta hälsa. Riksrevisionen menar att statistiken behöver utvecklas för att ge en bättre överblick över hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser.

I regeringens skrivelse framför regeringen att den förstår revisionens synpunkt om att många uppdrag riskerar att tränga undan utvecklingsarbetet. Regeringen skriver vidare att den tänker följa upp Riksrevisionens rekommendationer i dialogen med Arbetsmiljöverket.

Arbetsmarknadsutskottet anser att Riksrevisionens granskningsrapport är ett viktigt bidrag i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen följer upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och fortsätter sitt arbete med att bli ännu mer tydlig i sin styrning av arbetsmiljöpolitiken.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner som handlar om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 11
Betänkande 2016/17:AU10

Statens arbete med arbetsmiljö har granskats (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat regeringens skrivelse som handlar om Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet.

I den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade om 2016 riktas många uppdrag till Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen tycker att uppdragen visar på en god vilja hos regeringen. Den stora mängden detaljerade uppdrag riskerar dock att ta resurser från nödvändigt utvecklingsarbete hos Arbetsmiljöverket. Riksrevisionen konstaterar vidare att det är svårt att mäta hälsa. Riksrevisionen menar att statistiken behöver utvecklas för att ge en bättre överblick över hur arbetsmiljön ser ut på svenska arbetsplatser.

I regeringens skrivelse framför regeringen att den förstår revisionens synpunkt om att många uppdrag riskerar att tränga undan utvecklingsarbetet. Regeringen skriver vidare att den tänker följa upp Riksrevisionens rekommendationer i dialogen med Arbetsmiljöverket.

Arbetsmarknadsutskottet anser att Riksrevisionens granskningsrapport är ett viktigt bidrag i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla en arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen följer upp arbetsmiljöstrategins prioriteringar och fortsätter sitt arbete med att bli ännu mer tydlig i sin styrning av arbetsmiljöpolitiken. Med det föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner som handlar om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är främst att arbete redan pågår inom dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-25
Debatt i kammaren: 2017-04-26
4

Beslut

Beslut: 2017-04-26
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:895 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2016/17:1695 av Hanna Westerén (S),

2016/17:2758 av Lars Eriksson (S),

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26 och

2016/17:3608 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

lägger skrivelse 2016/17:82 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 34 0 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 270 14 0 65


2. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:291 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:598 av Jamal El-Haj (S),

2016/17:687 av Anna Hagwall (SD),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:1889 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 2 (SD)

3. Arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken och sektorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2734 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 14,

2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 13 och

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

4. Företagshälsovård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1447 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) yrkande 2 och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

5. Sanktionsavgifter och preskriptionstid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:767 av Magnus Persson (SD),

2016/17:780 av Magnus Persson (SD),

2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) yrkande 1 och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 11.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 0 34 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 249 35 0 65


6. Arbetstidsförkortning och övertid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 4-8 samt

2016/17:2616 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 68 0 0 16
SD 34 0 0 13
MP 21 0 1 3
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 264 18 1 66


7. Arbetstidens förläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 20
M 69 0 0 15
SD 0 34 0 13
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 231 35 18 65