Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar (CU13)

Det ska bli enklare att flytta bort personer som bor olagligt

Det ska bli enklare
för den som äger mark
att få tillbaka marken
när andra personer har börjat bo där
fast de inte får det.

Det ska också gå rätt till
när de som inte får bo på marken
ska flyttas därifrån.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Reglerna börjar gälla den 1 juli 2017.

Det ska bli enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Riksdagens beslut innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande. Avlägsnande ska användas vid otillåten bosättning på mark, i en byggnad eller liknande när ägaren vill att personen eller personerna i fråga flyttar. Syftet är att det ska bli enklare för bland annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rättssäker process. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2017. Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om detta men med två ändringar. Tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Kronofogdemyndighetens handläggningstid i fråga om verkställighet ska vara tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Riksdagen gjorde också fyra tillkännagivanden till regeringen:

  • Regeringen bör senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna.
  • Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
  • Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdemyndighetens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
  • Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och bifall till motioner med tillkännagivanden om att regeringen senast årsskiftet 2017/2018 bör ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av regleringen, bör ta initiativ till att Polismyndighetens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom förtydligas, bör återkomma med ett lagförslag om svarandes ansvar för kostnader samt bör ta initiativ till att sökandes ansvar för förrättningskostnader begränsas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Det ska bli enklare att avlägsna otillåtna bosättningar (CU13)

Det ska bli enklare för markägare att få tillbaka sin mark när personer har bosatt sig där utan tillstånd. Regeringens förslag innebär att det införs en ny form av särskild handräckning, avlägsnande. Avlägsnande ska användas vid otillåten bosättning på mark, i en byggnad eller liknande när ägaren vill att personen eller personerna i fråga flyttar. Syftet är att det ska bli enklare för bland annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rättssäker process. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2017. Civilutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag men föreslår två ändringar. Utskottet vill att tidsfristen för ett avlägsnande ska vara fem dagar och inte en vecka från det att den som bosatt sig utan tillstånd blev underrättad om verkställigheten, det vill säga att ett avlägsnande ska genomföras. Utskottet vill också att Kronofogdemyndighetens handläggningstid i fråga om verkställighet ska bestämmas till tre veckor i stället för fyra från det att handlingarna kom in.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen gör fyra tillkännagivanden till regeringen:

  • Regeringen bör senast årsskiftet 2017/2018 ta nödvändiga initiativ till en uppföljning av de nya reglerna.
  • Regeringen bör ta initiativ till att reglerna görs tydligare kring polisens befogenheter att hantera kvarlämnad egendom i samband med ett ingripande mot en otillåten bosättning enligt polislagen.
  • Alla som har identifierats som otillåtna bosättare vid Kronofogdemyndighetens utslag ska ha samma ansvar för kostnader. Regeringen bör återkomma med ett lagförslag om detta.
  • Regeringen bör ta initiativ till att sökandens kostnader för verkställighet, genomförandet av ett avlägsnande, begränsas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.