Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Bättre förutsättningar för att spara i fonder och göra hållbara val (FiU16)

Förutsättningarna för fondsparande och att göra hållbara val vid sparande i fonder förbättras:

  • Fondförvaltare ska tillhandahålla information om hur hänsyn till hållbarhet tas i förvaltningen av fonder.
  • Fler typer av fondförvaltare ska få möjlighet att erbjuda investeringssparkonton.
  • Möjligheterna att erbjuda andelar i så kallade andelsklasser i fonder utökas.
  • Kapitaltäckningsreglerna för fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersbolag ändras.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Information om hållbarhet i ett företags årsberättelse ska lämnas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-26
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-09
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:FiU16

Bättre förutsättningar för att spara i fonder och göra hållbara val (FiU16)

Förutsättningarna för fondsparande och att göra hållbara val vid sparande i fonder förbättras:

  • Fondförvaltare ska tillhandahålla information om hur hänsyn till hållbarhet tas i förvaltningen av fonder.
  • Fler typer av fondförvaltare ska få möjlighet att erbjuda investeringssparkonton.
  • Möjligheterna att erbjuda andelar i så kallade andelsklasser i fonder utökas.
  • Kapitaltäckningsreglerna för fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersbolag ändras.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Information om hållbarhet i ett företags årsberättelse ska lämnas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 31 december 2017. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
2. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
3. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
4. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,
5. lag om ändring i lagen (2017:700) om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto,
6. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
7. lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
8. lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
9. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,
10. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-institut och värdepappersbolag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:5 punkterna 1-10.

2. Tillhandahållande av hållbarhetsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3907 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 72 0 0 11
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 1 2 0 1
Totalt 261 41 0 47