En effektivare kommunal räddningstjänst

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2020

Beslut

Kommunala räddningstjänster ska bli mer effektiva (FöU3)

Regeringen föreslår lagändringar så att landets kommunala räddningstjänster mer effektivt och samstämt kan hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

 • statens och kommuners styrning av verksamheterna ska förstärkas och utvecklas
 • samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
 • kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas
 • tillsynen av och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela extra resurser på nationell nivå.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.

Riksdagen riktade samtidigt ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över möjligheten att införa undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. Det eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa.

Förslaget om tillkännagivande bygger bland annat på motioner från den allmänna motionstiden 2020/21. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag och följdmotioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om villkor för deltidsbrandmän. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-01
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-16
Reservationer 14
Betänkande 2020/21:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2020-10-01, 2020-09-24

Kommunala räddningstjänster ska bli mer effektiva (FöU3)

Regeringen föreslår lagändringar så att landets kommunala räddningstjänster mer effektivt och samstämt kan hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

 • statens och kommuners styrning av verksamheterna ska förstärkas och utvecklas
 • samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas
 • kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas
 • tillsynen av och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela extra resurser på nationell nivå.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.

Utskottet vill samtidigt att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över möjligheten att införa undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. Det eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-20
Debatt i kammaren: 2020-10-21
4

Beslut

Beslut: 2020-10-21
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 21 oktober 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunernas handlingsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 3 och 8 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:176 i denna del och avslår motion

2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M)

2. Överlåtande av inledande åtgärder vid en räddningsinsats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 15 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:176 i denna del och avslår motion

2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294


3. MSB:s tillsynsansvar i fråga om kommunerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 1 a § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:176 i denna del och avslår motion

2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


4. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:176 i denna del.

5. Utredning om räddningstjänstens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M)

6. Ett fortsatt tydligt statligt ledningsmandat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)

7. Genomförande av utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

8. En effektiv räddningstjänst i både freds- och krigstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2735 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 6 (M)

9. Utredning om styrning av räddningstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

10. Kommunernas förebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:147 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


11. Översyn om ansvaret för räddningstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S).

12. Styrning av kommunernas handlingsplaner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 22.

13. En förbättrad tillsyn för skydd mot olyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 23.

14. Privata resurser vid räddningstjänstinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 24.

15. Villkor för deltidsbrandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 27,

2020/21:126 av Daniel Bäckström m.fl. (C),

2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkande 3,

2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 5 och

2020/21:147 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1 och

bifaller delvis motion

2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. (SD).

16. Skogsbrandsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 39 och

2019/20:1089 av Sten Bergheden (M) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


17. Utveckling av skogsbrandflyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:258 av Mikael Larsson (C),

2019/20:1089 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2019/20:1259 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) yrkande 1,

2019/20:1406 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S) yrkande 2,

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 28.

18. Statligt stöd till skogsbrandsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (C)

19. Försvarsmaktens och Sjöfartsverkets beredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 41.

Reservation 12 (KD)

20. Utbildningsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:650 av Anders Hansson (M),

2019/20:2321 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S),

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3029 av Serkan Köse (S) yrkande 1 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 25 och 26.

Reservation 13 (C)

21. Utryckningstider för brandkåren m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 71.

Reservation 14 (KD)

22. Införande av lagkrav på räddningsstråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2273 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S).