En fossiloberoende transportsektor

Trafikutskottets bet 2015/16:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2016

Beslut

Riksdagen vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar (TU9)

Regeringen borde jobba för att biodrivmedel oftare ska användas i luftfarten som flygbränsle. Det menar riksdagen som riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att verka för ett ökat användande av biodrivmedel inom flyget.

Riksdagen menar att koldioxidutsläppen kan minska drastiskt om biodrivmedel används istället för fossilt bränsle inom luftfarten.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om elfordon, fordonspremier och om Bromma flygplats.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen med anledning om att öka användningen av biodrivmedel för luftfart. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden kopplade till ovannämnd tillkännagivande. Avslag på övriga motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-15
Trycklov: 2016-04-07
Reservationer 8
bet 2015/16:TU9

Trafikutskottet vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar (TU9)

Regeringen borde jobba för att biodrivmedel oftare ska användas i luftfarten som flygbränsle. Det menar trafikutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet ska regeringen uppmanas att verka för ett ökat användande av biodrivmedel inom flyget.

Trafikutskottet menar att koldioxidutsläppen kan minska drastiskt om biodrivmedel används istället för fossilt bränsle inom luftfarten. Utskottet noterar att det till exempel finns biodrivmedel som tillverkas av använd frityrolja.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlats samtidigt. Motionsförslagen handlar bland annat om elfordon, fordonspremier och Bromma flygplats.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-12
Debatt i kammaren: 2016-04-13
4

Beslut

Beslut: 2016-04-14
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4,

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 1,

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 17,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 20, 21 och 34,

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 4 och 5,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 26 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 7 och 8.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 42 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
L 0 18 0 1
KD 0 11 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 188 129 0 32


2. EU:s infrastrukturdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 3.

3. Elvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1365 av Ola Johansson (C) yrkande 2 och

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Tillhandahållande av förnybara bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2013 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2015/16:2049 av Runar Filper och Jonas Millard (båda SD) och

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 42 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
L 18 0 0 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 275 42 0 32


5. Miljöbilar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:920 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) yrkande 7,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 26 och 28,

2015/16:2456 av Göran Lindell och Helena Lindahl (båda C),

2015/16:2575 av Thomas Finnborg (M),

2015/16:2721 av Cecilia Widegren (M),

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 32 och

2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

6. Främjande av elfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2196 av Johan Büser (S),

2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 13,

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 22,

2015/16:2372 av Solveig Zander (C),

2015/16:2669 av Cecilia Widegren (M) och

2015/16:3115 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2, 5 och 6.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

7. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:353 av Helene Petersson i Stockaryd (S) och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

8. Sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:188 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 18,

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 18 och

2015/16:3208 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 6 (M, C, L)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 80 4
SD 41 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 20 2
V 0 20 0 1
L 0 0 18 1
KD 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 178 20 118 33


9. Luftfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för ett ökat användande av biodrivmedel i luftfarten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:3058 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 12 och

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 34 och

bifaller delvis motion

2015/16:2371 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 31.2.

Reservation 8 (S, MP, V)