Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter förtydligas (FöU10)

Statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter ska tydliggöras och den myndighet som regeringen bestämmer kommer att få en särskild roll för att fullgöra detta ansvar. Regeringens förslag innebär lagändringar som förtydligar statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter, till exempel slutförvar för kärnavfall och använt kärnbränsle.

Lagändringarna innebär bland annat att ansvaret för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet övergår till staten om det inte finns någon som kan fullgöra ansvaret. Vidare ska det ska krävas tillstånd från regeringen för att få slutligt försluta ett geologiskt slutförvar. Det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2020. Riksdagen sa samtidigt nej till förslag i en motion från allmänna motionstiden 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-20
Betänkande 2019/20:FöU10

Statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter förtydligas (FöU10)

Statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter ska tydliggöras och den myndighet som regeringen bestämmer kommer att få en särskild roll för att fullgöra detta ansvar. Regeringens förslag innebär lagändringar som förtydligar statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter, till exempel slutförvar för kärnavfall och använt kärnbränsle.

Lagändringarna innebär bland annat att ansvaret för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet övergår till staten om det inte finns någon som kan fullgöra ansvaret. Vidare ska det ska krävas tillstånd från regeringen för att få slutligt försluta ett geologiskt slutförvar. Det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 november 2020. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i en motion från allmänna motionstiden 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
3. lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:157 punkterna 1-3.

2. Behovet av att tydliggöra statens ansvar för slutförvar av kortlivat och långlivat avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S).