Ett moderniserat konsumentskydd

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Nya regler ska ge ett modernare konsumentskydd (CU19)

Regeringen har föreslagit en rad lagändringar som ska ge ett starkare skydd för konsumenter, anpassat till en ökad digitalisering. Ändringarna görs med anledning av EU-regler på området. Bland annat innebär ändringarna att konsumenters rätt till information från näringsidkare utökas. Till exempel måste det framgå om den som säljer en produkt på en digital marknadsplats är näringsidkare eller inte.

En annan lagändring gäller information om prissänkningar. Om det står att en produkt säljs med sänkt pris ska det tidigare priset också anges. Huvudregeln är att det tidigare priset ska vara det lägsta priset för produkten de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Kravet att informera om prissänkningar ska inte gälla varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Enligt riksdagen bör det tydliggöras hur det nya informationskravet om prissänkningar ska tillämpas, och bestämmelsen behöver även följas upp. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Riksdagen beslutade att lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2022, istället för den 1 juli som regeringen föreslagit.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens lagförslag med den ändringen att lagstiftningen ska träda ikraft den 1 september 2022 i stället för den 1 juli. Därmed bifalles propositionen delvis. Delvis bifall till motion om lagstiftningens ikraftträdande. Bifall till motioner med tillkännagivande om att det nya informationskravet vid prissänkningar behöver tydliggöras och följas upp. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-04-28, 2022-05-03

Nya regler ska ge ett modernare konsumentskydd (CU19)

Regeringen har föreslagit en rad lagändringar som ska ge ett starkare skydd för konsumenter, anpassat till en ökad digitalisering. Ändringarna görs med anledning av EU-regler på området. Bland annat innebär ändringarna att konsumenters rätt till information från näringsidkare utökas. Till exempel måste det framgå om den som säljer en produkt på en digital marknadsplats är näringsidkare eller inte.

En annan lagändring gäller information om prissänkningar. Om det står att en produkt säljs med sänkt pris ska det tidigare priset också anges. Huvudregeln är att det tidigare priset ska vara det lägsta priset för produkten de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Kravet att informera om prissänkningar ska inte gälla varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Enligt civilutskottet bör det tydliggöras hur det nya informationskravet om prissänkningar ska tillämpas, och bestämmelsen behöver även följas upp. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Utskottet föreslår att lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2022 istället för den 1 juli som regeringen föreslagit.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.