Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU51

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2020

Beslut

Extra ändringsbudget: Nya regler för korttidsarbete (FiU51)

Med anledning av coronaviruset sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020.

Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, att karensavdraget tillfälligt slopas och att kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården. Ändringarna i budgeten innebär också att berörda statliga myndigheter får tillskott, att anslaget för smittbärarpenning höjs och att det införs en möjlighet för regeringen att ändra reglerna för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet.

De flesta av ändringarna börjar gälla den 7 april och vissa tillämpas från den 16 mars 2020.

Riksdagen anser att räntan för de företag som får anstånd på att betala in sin skatt är för hög och att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att sänka räntan. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-27
Justering: 2020-03-30
Trycklov: 2020-03-30
Betänkande 2019/20:FiU51

Alla beredningar i utskottet

2020-03-27, 2020-03-26

Extra ändringsbudget: Nya regler för korttidsarbete (FiU51)

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020.

Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, att karensavdraget tillfälligt slopas och att kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården. Ändringarna i budgeten innebär också att berörda statliga myndigheter får tillskott, att anslaget för smittbärarpenning höjs och att det införs en möjlighet för regeringen att ändra reglerna för studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd vid ledighet.

Enligt förslaget ska de flesta av ändringarna börja gälla den 7 april och vissa tillämpas från den 16 mars 2020.

Finansutskottet anser att räntan för de företag som får anstånd på att betala in sin skatt är för hög och att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att sänka räntan. Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-01
Debatt i kammaren: 2020-04-02
4

Beslut

Beslut: 2020-04-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Ändringar i statens budget för 2020
Riksdagen 
  a) avslår regeringens förslag om godkännande av ändrad beräkning av inkomster för 2020, 
  b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar nya och ändrade anslag enligt regeringens förslag,
  c) bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Socialstyrelsen får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 300 000 000 kronor. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:132 punkterna 9, 10 och 12 samt avslår proposition 2019/20:132 punkt 11.

Lagstiftning som ligger till grund för ändringar i statens budget
Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall,
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om att sänka den sammantagna ränta som ska betalas vid anstånd med inbetalning av skatt,
c) antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken 
  2. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
  3. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 
  4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 
  5. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) 
  6. lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete med den ändringen att
    i) uttrycket "1927 §§" i 2 § ska bytas ut mot "19-27 §§",
    ii) punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
   7. lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:132 punkterna 1-5 och 8, bifaller delvis proposition 2019/20:132 punkt 7 och motionerna

2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) och

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2019/20:132 punkt 6 och motion

2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.