Extraordinära händelser i fredstid hos kommuneroch landsting

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2002

Beslut

Extraordinära händelser i kommuner och landsting (KU11)

En ny lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting träder i kraft den 1 januari 2003. Beslutet innebär att det i kommuner och landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Denna nämnd får rätt att överta verksamhetsområden från andra nämnder. Kommuner och landsting blir skyldiga att en gång per mandatperiod anta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Exempel på sådana händelser är tunnelbygget i Hallandsåsen, diskoteksbranden i Göteborg och översvämningarna i Arvika.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-10-17
Justering: 2002-10-24
Betänkande publicerat: 2002-10-31
Trycklov: 2002-10-31
Reservationer 1
Betänkande 2002/03:KU11

Beredningar i utskottet

2002-10-10

Extraordinära händelser i kommuner och landsting (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Förslaget innebär att det i kommuner och landsting ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Denna nämnd får rätt att överta verksamhetsområden från andra nämnder. Kommuner och landsting blir skyldiga att en gång per mandatperiod anta en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Exempel på sådana händelser är tunnelbygget i Hallandsåsen, diskoteksbranden i Göteborg och översvämningarna i Arvika. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-11-13
4

Beslut

Beslut: 2002-11-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (m, c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m04708
c01804
fp04413
kd30003
v23007
mp16001
-0000
Totalt202109137

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: