Funktionshindersfrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2012

Beslut

Riksdagen vill skynda på arbetet med frågan om personlig assistans (SoU13)

Riksdagen vill att det pågående arbetet med frågan om personlig assistans för personer med funktionsnedsättning ska påskyndas. Riksdagen gjord ett tillkännagivande till regeringen. Det är viktigt, anser riksdagen, att intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, upprätthålls.

Socialutskottet har fått veta att regeringen kommer att ge Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ett uppdrag som innebär att ett underlag ska tas fram för att kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, såväl vid nybeviljande som vid tvåårsomprövning av sådana beslut.

Riksdagen anser att ISF ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Därefter vill riksdagen att regeringen skyndsamt ska återkomma till utskottet med en bedömning av delredovisningen och eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast i oktober 2014. Riksdagen betonar vikten av att handikapporganisationer och andra brukarorganisationer får medverka i uppdragets genomförande genom att får möjlighet att ge sina synpunkter.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om funktionshindersfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottsinitiativ om att arbetet med frågan om personlig assistans bör påskyndas. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-02
Justering: 2012-04-19
Betänkande publicerat: 2012-04-24
Trycklov: 2012-04-23
Reservationer 9
Betänkande 2011/12:SoU13

Socialutskottet vill skynda på arbetet med frågan om personlig assistans (SoU13)

Socialutskottet vill att det pågående arbetet med frågan om personlig assistans för personer med funktionsnedsättning ska påskyndas. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Det är viktigt, anser utskottet, att intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, upprätthålls.

Socialutskottet har fått veta att regeringen kommer att ge Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ett uppdrag som innebär att ett underlag ska tas fram för att kunna bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning, såväl vid nybeviljande som vid tvåårsomprövning av sådana beslut.

Socialutskottet anser att ISF ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Därefter vill utskottet att regeringen skyndsamt ska återkomma till utskottet med en bedömning av delredovisningen och eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast i oktober 2014. Utskottet betonar vikten av att handikapporganisationer och andra brukarorganisationer får medverka i uppdragets genomförande genom att får möjlighet att ge sina synpunkter.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om funktionshindersfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-03
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Funktionshinderspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So446 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,
2011/12:So447 av Marta Obminska (M),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 44 och
2011/12:A350 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP00196
FP21003
C19004
SD19000
V00163
KD17002
-0001
Totalt170943550

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Behovsbedömning vid personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att utskottet är angeläget om att arbetet med frågan om den personliga assistansen påskyndas. Utskottet anser därför att Inspektionen för socialförsäkringen ska delredovisa sina slutsatser senast i december 2012. Regeringen ska därefter skyndsamt återkomma till utskottet med en bedömning av delredovisningen och eventuella behov av åtgärder för att upprätthålla intentionerna i LSS. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i oktober 2014. Utskottet betonar vikten av att brukarorganisationerna får medverka i uppdragets genomförande genom att ges möjlighet att delge sina synpunkter.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2011/12:So284 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:So459 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:So530 av Yvonne Andersson (KD).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP19006
FP21003
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Regelverken för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So459 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

4. Ledsagarservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So284 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:So338 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 2,
2011/12:So339 av Agneta Luttropp (MP),
2011/12:So461 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2011/12:So539 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) yrkande 2 och
2011/12:So543 av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (båda S).

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M940013
MP01906
FP21003
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt170369449

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kompetenskrav inom LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So645 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (båda SD).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP19006
FP21003
C19004
SD01900
V20152
KD17002
-0001
Totalt267191548

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Översyn av LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So537 av Lotta Finstorp och Åsa Coenraads (båda M),
2011/12:So554 av Jan Ericson (M),
2011/12:So571 av Staffan Danielsson och Helena Lindahl (båda C) och
2011/12:So580 av Finn Bengtsson (M).

7. Hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So457 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:Kr254 av Anita Brodén (FP) yrkande 3.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M940013
MP01906
FP21003
C19004
SD19000
V00172
KD17002
-0001
Totalt265191748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Glasögon för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So234 av Fredrik Olovsson (S),
2011/12:So264 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
2011/12:So269 av Arhe Hamednaca (S),
2011/12:So337 av Agneta Luttropp m.fl. (MP),
2011/12:So625 av Carina Herrstedt och Julia Kronlid (båda SD),
2011/12:So638 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD) och
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 13.

9. Funktionshindersfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.