Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2006/07:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2007

Beslut

EU kräver tydligare regler om offer för människohandel (SfU7)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Detta för att Sverige ska uppfylla vissa krav som EU ställer. Det innebär till exempel att den som har fallit offer för människohandel ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader om personen samarbetar i brottsutredningen och ställer upp som vittne i rättegången. Även uppehållstillstånd för betänketid på 30 dagar ska kunna meddelas. Lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-04-16
Justering: 2007-04-24
Betänkande publicerat: 2007-04-26
Trycklov: 2007-04-25
Reservationer 5
Betänkande 2006/07:SfU7

Alla beredningar i utskottet

2007-04-16, 2007-04-10

EU kräver tydligare regler om offer för människohandel (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Detta för att Sverige ska uppfylla vissa krav som EU ställer. Det innebär till exempel att den som har fallit offer för människohandel ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader om personen samarbetar i brottsutredningen och ställer upp som vittne i rättegången. Även uppehållstillstånd för betänketid på 30 dagar ska kunna meddelas. Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-09
4

Beslut

Beslut: 2007-05-09
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m850012
c23006
fp22006
kd18006
v01903
mp13105
Totalt27320056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kriterierna för beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 15 § regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:53 i denna del och avslår motionerna
2006/07:Ju227 av Mikael Oscarsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) yrkande 1,
2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 4,
2006/07:U262 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1 och
2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m840112
c23006
fp21007
kd18006
v01903
mp01306
Totalt25932157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Återkallelse m.m. av uppehållstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) såvitt avser 7 kap. 7 b § och punkt 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:53 i denna del och avslår motion
2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 3 (v)

4. Socialt bistånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf9 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4 och
2006/07:A272 av Lars U Granberg (s) yrkande 5.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m850012
c23006
fp23005
kd18006
v00193
mp00145
Totalt1491133354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:53 i denna del.