Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Bestämmelser om avfallshantering ska förändras och förtydligas (MJU20)

Bestämmelserna om avfallshantering ska förändras och förtydligas i olika lagar. Det innebär bland annat att

 • definitioner och bestämmelser införs om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling av och kostnader för hantering av avfallet
 • kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas
 • bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs
 • kontrollplaner ska innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall samt byggmaterial som kan återanvändas
 • sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för register med uppgifter om avfall.

Förändringarna är en anpassning till EU-direktiv på avfallsområdet. Syftet är bland annat att minska avfallsmängderna och öka återvinningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-09
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:MJU20

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-14

Bestämmelser om avfallshantering ska förändras och förtydligas (MJU20)

Bestämmelserna om avfallshantering ska förändras och förtydligas i olika lagar. Det innebär bland annat att

 • definitioner och bestämmelser införs om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling av och kostnader för hantering av avfallet
 • kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas
 • bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs
 • kontrollplaner ska innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall samt byggmaterial som kan återanvändas
 • sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för register med uppgifter om avfall.

Förändringarna är en anpassning till reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Syftet är bland annat att minska avfallsmängderna och öka återvinningen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-12
Debatt i kammaren: 2020-06-15
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 16 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken.
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
3. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
4. lag om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:156 punkterna 1-4.

2. Konsekvenser av genomförandet av de reviderade avfallsdirektiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3609 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) och

2019/20:3612 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (SD, KD)
Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 13 11 294


3. Vägledning och kriterier för när avfall upphör att vara avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3612 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (M, SD)