Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2020

Beslut

Integritetsskydd vid signalspaning och underrättelseverksamhet (FöU5)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skrivelsen behandlar bland annat resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) genomförde under 2018. Ingen av granskningarna ledde till någon synpunkt.

Regeringens slutsats är att signalspaning är ett viktigt verktyg inom försvarsunderrättelseverksamhet och en nödvändig del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism. Regeringens uppfattning är att systemet för att värna den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har fungerat på det sätt som avsetts i lagen. 

Riksdagen delar regeringens uppfattning och la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till motionerna på området.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-13
Justering: 2020-02-20
Trycklov: 2020-02-20
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:FöU5

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-02-06

Integritetsskydd vid signalspaning och underrättelseverksamhet (FöU5)

Försvarsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Skrivelsen behandlar bland annat resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) genomförde under 2018. Ingen av granskningarna ledde till någon synpunkt.

Regeringens slutsats är att signalspaning är ett viktigt verktyg inom försvarsunderrättelseverksamhet och en nödvändig del av Sveriges försvar och skydd mot terrorism. Regeringens uppfattning är att systemet för att värna den personliga integriteten vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet har fungerat på det sätt som avsetts i lagen. Försvarsutskottet delar regeringens uppfattning och föreslår därmed att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till några motionsförslag på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-04
Debatt i kammaren: 2020-03-05
4

Beslut

Beslut: 2020-03-05
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integritetsskydd vid signalspaning och underrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:70 till handlingarna.

2. Översyn av signalspaningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3469 av Pål Jonson m.fl. (M, KD).

Reservation 1 (M, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 60 0 0 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 15 2 2
MP 16 0 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 220 99 2 28


3. Översyn av försvarsunderrättelseverksamheten i stort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 60 0 0 2
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 300 20 0 29