Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2011/12:MJU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2012

Beslut

Regler för koldioxidlagring EU-anpassas (MJU25)

Reglerna för geologisk lagring av koldioxid anpassas till ett EU-direktiv. Koldioxidlagring betyder att man minskar mängden koldioxidutsläpp genom att avskilja koldioxiden, till exempel vid förbränning av fossila bränslen, och lagrar den i berggrunden.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att koldioxidlagring klassas som miljöfarlig verksamhet. Regeringen får rätt att genom föreskrifter reglera var lagringen får ske. Reglerna om tillstånd och anmälan ska även gälla för den delen av Sveriges kontinentalsockel som ligger utanför Sveriges gränser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om klimatpolitik. Motionerna tar bland annat upp frågor om internationell klimatpolitik, utsläppsmål och strategier för låga utsläpp, rapportering av växthusgasutsläpp, systemet med handel med utsläppsrätter samt biogas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-24
Betänkande publicerat: 2012-05-25
Trycklov: 2012-05-25
Reservationer 31
bet 2011/12:MJU25

Regler för koldioxidlagring EU-anpassas (MJU25)

Reglerna för geologisk lagring av koldioxid anpassas till ett EU-direktiv. Koldioxidlagring betyder att man minskar mängden koldioxidutsläpp genom att avskilja koldioxiden, till exempel vid förbränning av fossila bränslen, och lagrar den i berggrunden.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att koldioxidlagring klassas som miljöfarlig verksamhet. Regeringen får rätt att genom föreskrifter reglera var lagringen får ske. Reglerna om tillstånd och anmälan ska även gälla för den delen av Sveriges kontinentalsockel som ligger utanför Sveriges gränser. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om klimatpolitik. Motionerna tar bland annat upp frågor om internationell klimatpolitik, utsläppsmål och strategier för låga utsläpp, rapportering av växthusgasutsläpp, systemet med handel med utsläppsrätter samt biogas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-07
4

Beslut

Beslut: 2012-06-07
30 förslagspunkter, 26 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Särskilda villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser 17 kap. 7 § andra stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:125 punkt 1 i denna del och avslår motion
2011/12:MJ7 av Josef Fransson och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 1 (SD)

2. Innehåll i tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i de delar det avser 22 kap. 25 d § 14.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:125 punkt 1 i denna del och avslår motion
2011/12:MJ7 av Josef Fransson och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD01900
V17011
KD17002
-0001
Totalt28219147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lagring under havsbotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ7 av Josef Fransson och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),
4. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
5. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
6. lag om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan,
b) godkänner ändringarna i bilagorna II och III till konventionen om skydd för den marina miljön i nordöstra Atlanten (Osparkonventionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:125 punkterna 1 i denna del och 2-7.

5. Koldioxidlagring och bioenergi m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 2 och 4 samt
2011/12:MJ8 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V00181
KD17002
-0001
Totalt193911847

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Satsning på förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Subventionering av koldioxidlagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ8 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (MP, V)

8. Säkerhetskrav vid koldioxidlagring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 8 (S, V)

9. Internationell klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 7, 16 och 21 samt
2011/12:MJ457 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 9 (V)

10. Klimatinvesteringsgemenskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6 och
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 10 (S, MP, V)

11. Klimatavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 18.

Reservation 11 (MP, V)

12. Flyget och sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 38.

Reservation 12 (S, MP, V)

13. Sveriges klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 9 och
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009121
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt193189147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. EU:s klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 15 (S, MP, V)

15. Temperaturmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ342 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 16 (S, MP, V)

16. Sektorsvisa klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 17 (S, V)

17. Konsumtionens klimatpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 33.

Reservation 18 (S, MP, V)

18. Köttkonsumtion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ258 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 19 (MP, V)

19. Utsläppskrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 11 och
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 29.

Reservation 20 (S, MP, V)

20. Torv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ370 av Eva-Lena Jansson (S).

Reservation 21 (S, MP, V)

21. Miljöbilsdefinition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 22 (S)

22. Konsumtionsbaserad bokföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 23 (V)

23. Sveriges och EU:s statistik över utsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ269 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

Reservation 24 (S, MP, V)

24. Utsläppsrapportering till klimatkonventionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ269 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5 och
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 32.

Reservation 25 (MP, V)

25. Utsläppsrapportering i samband med budget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 26 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Handelssystem för flyget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 27 (S, MP, V)

27. Auktioneringsintäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 28 (MP, V)

28. Individuella utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ341 av Annika Lillemets m.fl. (MP) och
2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 35.

Reservation 29 (MP, V)

29. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ306 av Louise Malmström och Thomas Strand (båda S),
2011/12:MJ326 av Ulrika Carlsson i Skövde (C),
2011/12:MJ380 av Lars Tysklind (FP),
2011/12:MJ405 av Otto von Arnold (KD) och
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (MP, V)

30. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.