Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Regeringen har redogjort för kommittéernas arbete under 2016 (KU24)

Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2016 tillsattes 74 kommittéer och utgifterna för kommittéerna var drygt 400 miljoner kronor.

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens skrivelse, som bland annat redogör för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Inom gruppen ordförande med mera är andelen kvinnor och män 50 procent vardera, vilket innebär en ökning för andelen kvinnor med 9 procentenheter sedan 2015. När det gäller gruppen sekreterare och övriga är kvinnorna i majoritet. Det innebär att det råder en jämn könsfördelning i tre av fyra kategorier anställda vid kommittéväsendet. Utskottet anser att det är viktigt att arbeta för en jämn könsfördelning inom alla grupper.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-06-08
Justering: 2017-06-13
Trycklov: 2017-06-13
Reservationer 1
bet 2016/17:KU24

Alla beredningar i utskottet

2017-06-08, 2017-05-30, 2017-05-18

Regeringen har redogjort för kommittéernas arbete under 2016 (KU24)

Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Under 2016 tillsattes 74 kommittéer och utgifterna för kommittéerna var drygt 400 miljoner kronor.

Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens skrivelse, som bland annat redogör för fördelningen mellan män och kvinnor i kommittéerna. Inom gruppen ordförande med mera är andelen kvinnor och män 50 procent vardera, vilket innebär en ökning för andelen kvinnor med 9 procentenheter sedan 2015. När det gäller gruppen sekreterare och övriga är kvinnorna i majoritet. Det innebär att det råder en jämn könsfördelning i tre av fyra kategorier anställda vid kommittéväsendet. Utskottet anser att det är viktigt att arbeta för en jämn könsfördelning inom alla grupper.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-16
Debatt i kammaren: 2017-06-19
4

Beslut

Beslut: 2017-06-20
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:103 till handlingarna.

2. Konsekvensanalyser om den personliga integriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:907 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M),

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 7 och

2016/17:3470 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 1 (L)

3. Könsneutrala beteckningar på yrken och uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2866 av Börje Vestlund m.fl. (S).

4. Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3019 av Per Lodenius och Per-Ingvar Johnsson (båda C).

5. Regeringens arbete med långsiktig idé- och politikutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1878 av Sofia Arkelsten (M) yrkandena 1-5.

6. Motion som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2428 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.