Ny lag om tobak och liknande produkter

Socialutskottets bet 2018/19:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2018

Beslut

Riksdagen beslutade om nya regler för tobak (SoU3)

Regeringen har föreslagit att en ny lag om tobak och liknande produkter införs. Två äldre lagar ska samtidigt tas bort. Regeringen har också lagt fram flera förslag som ska minska hälsorisker som beror på användning av tobak. Bland annat ska alla som vill handla med tobak ha tillstånd, nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter, förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner och reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i stort. Däremot ändrade riksdagen i regeringsförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak så att nuvarande ordning förblir som den är i dag. Riksdagen sa nej till regeringens förslag om förbud mot självbetjäning av tobaksvaror.

Riksdagen ändrade också i regeringens förslag på när de nya reglerna ska börja gälla. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 20 maj 2019.

Riksdagen riktade även en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör senast den 19 mars 2019 återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 1 i denna del, tillkännagivande till regeringen om marknadsföring av tobaksvaror på internet och delvis bifall till motionerna. Delvis bifall till propositionen punkterna 1-8, alla i denna del och delvis bifall till motionen. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-11-29
Justering: 2018-12-06
Trycklov: 2018-12-07
Reservationer 15
bet 2018/19:SoU3

Alla beredningar i utskottet

2018-11-29, 2018-11-27, 2018-11-15, 2018-11-08, 2018-05-31, 2018-05-24, 2018-05-15, 2018-04-24, 2018-04-19, 2018-04-17, 2018-04-12

Nya regler om tobak och liknande produkter föreslås (SoU3)

Regeringen har föreslagit att en ny lag om tobak och liknande produkter införs. Två äldre lagar ska samtidigt tas bort. Regeringen har också lagt fram flera förslag som ska minska hälsorisker som beror på användning av tobak. Bland annat föreslås att alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd, att nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, att rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter, att förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner samt att reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort. Däremot anser utskottet att regeringsförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak bör ändras så att nuvarande ordning förblir som den är i dag. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till regeringens förslag om förbud mot självbetjäning av tobaksvaror.

Utskottet föreslår också ändringar i regeringens förslag på när de nya reglerna ska börja gälla. Enligt utskottet bör reglerna börja gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning bör börja gälla den 20 maj 2019.

Socialutskottet riktar också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör senast den 19 mars 2019 återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-10
Debatt i kammaren: 2018-12-11
4

Beslut

Beslut: 2018-12-12
14 förslagspunkter, 7 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:156 punkt 9.

2. Undantag för vissa produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4017 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 70 0 0 0
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 27 0 0 1
KD 22 0 0 0
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 279 61 0 9


3. Tillståndsplikt för tobaksförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4015 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (L)

4. Marknadsföring och handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter i de delar det avser
- 1 kap. 3 § 7, 
- 5 kap. 13 § och rubriken närmast före 5 kap. 13 §,
- 11 kap. 10 § och rubriken närmast före 11 kap. 10 §,
b) antar regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter med den ändringen att
- 4 kap. 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 
- uttrycket "och 12-14" i 7 kap. 4 § 2 ska bytas ut mot ", 12 och 14",
c) ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen senast den 19 mars 2019 bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet, omnumreringar i lagtexten och eventuella ytterligare följdändringar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:156 punkt 1 i denna del och motionerna

2017/18:4014 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2017/18:4015 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 2-4 och

2017/18:4016 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C) yrkandena 3-5.

Reservation 3 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 97 0 3
M 70 0 0 0
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 0 27 0 1
KD 22 0 0 0
L 19 0 1 0
MP 0 16 0 0
Totalt 200 140 1 8


5. Exponeringsförbud för tobaksvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4013 av Karin Rågsjö m.fl. (V) och

2017/18:4014 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 70 0 0 0
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 0 27 0 1
KD 0 0 21 1
L 19 0 1 0
MP 16 0 0 0
Totalt 291 27 22 9


6. Rökförbud i utomhusmiljöer med undantag för uteserveringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 2 § 4 och 8-10 regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:156 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:4014 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (KD)

7. Rökförbud på uteserveringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 2 § 5 regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:156 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2017/18:4014 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 1 i denna del,

2017/18:4015 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:4016 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C) yrkande 2.

Reservation 7 (M, C, KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 70 0 0
SD 0 0 61 1
C 0 28 0 3
V 28 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 1 0 19 0
MP 16 0 0 0
Totalt 142 120 80 7


8. Särskilda rökområden i utomhusmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4017 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 70 0 0 0
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 281 61 0 7


9. Lokal reglering av rökförbud i utemiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4014 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2017/18:4015 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 10 (KD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 70 0 0 0
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 28 0 0 0
KD 0 0 22 0
L 0 19 1 0
MP 16 0 0 0
Totalt 300 19 23 7


10. Rökförbud för andra produkter än tobaksvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 1 § 2-5 regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:156 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2017/18:4015 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7 och

2017/18:4016 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C) yrkande 1.

Reservation 12 (M, C)
Reservation 13 (L)

11. Portionsförpackat snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 14 § 3 regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:156 punkt 1 i denna del och avslår motion

2017/18:4016 av Camilla Waltersson Grönvall och Anders W Jonsson (M, C) yrkande 6.

Reservation 14 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 3
M 0 70 0 0
SD 0 61 0 1
C 0 28 0 3
V 28 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 20 0 0 0
MP 16 0 0 0
Totalt 183 159 0 7


12. Nationellt register

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4017 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 15 (SD)

13. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i regeringens förslag till


1. lag om tobak och liknande produkter med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,


2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,


3. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,


4. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,


5. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),


6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),


7. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),


8. lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter,


med den ändringen att lagarna under punkt 2-8 ska träda i kraft den 1 juli 2019.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2017/18:156 punkterna 1-8, alla i denna del, och motion

2017/18:4017 av Christina Östberg m.fl. (SD) yrkande 5.

14. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om tobak och liknande produkter med den ändringen att

ordet "omständligheterna" i 5 kap. 2 § ska bytas ut mot "omständigheterna",


2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., med den ändringen att
- ingressen ska avslutas med en punkt,
- 3 kap. 4 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,


3. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen med den ändringen att uttrycket "lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.," i 3 § 7 ska bytas ut mot "kulturmiljölagen (1988:950),",


4. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,


5. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) med den ändringen att
1 och 29 §§ ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 


6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att

rubriken närmast före 30 kap. ska sättas närmast före 20 §,


7. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) med den ändringen att

6 kap. 2 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, 


8. lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:156 punkterna 1-8, alla i denna del.